SKRIVELSE4 juli 2022

Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (de minimis):

MOTTAGARE
EU-kommissionen

EU-kommissionen har öppnat ett offentligt samråd kring en föreslagen förändring av förordning 1407/2013 som rör stöd av mindre betydelse, så kallat de minimis-stöd. Kommissionen ämnar ändra nuvarande nivå på 200 000 Euro för att beakta inflationen, samt förbättra transparensen. Svenskt Näringsliv att Sverige bör yrka att en ny tröskel sätts till 250 000 Euro. Den nuvarande tröskelnivån på 200 000 Euro fastslogs i förordningen från 2006 och har inte ändrats sedan dess. Inflationen i Eurozonen har under tidsperioden 2006–2022 varit 35 procent. Det finns ingen anledning att tro att selektiva statliga stöd av ett givet värde i allmänhet är mindre konkurrenssnedvridande idag än 2006, den fråga som är avgörande för huruvida stödet ska undkomma kommissionens prövning. Tvärtom är ekonomin än mer sammankopplad, och stöd som tillfaller ett företag i en medlemsstat kan snedvrida förutsättningarna för etablerande och/eller handel i det landet för andra företag. Även den genomgripande utvecklingen av näthandeln talar för att även mindre stöd kan leda till konkurrenssnedvridningar.


Svenskt Näringsliv tillstyrker att självdeklarationssystemet tas bort som alternativ, och att ett nationellt register över försumbart stöd i stället blir obligatoriskt. Det skulle kunna minska den administrativa bördan för företag och minska risken att företag mottar flera olika stöd utan vetskap att dessa inte kan kumuleras, och på så sätt riskera att drabbas av återkrav.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist