NYHET30 april 2019

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Roger Mörtvik, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Svenskt Näringslivs rapport Vägar tillbaka till arbete – företagens erfarenheter av sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen, presenterades i april vid ett välbesökt seminarium.

Rapporten innehåller fakta om sjukskrivningsprocessen och sjukfrånvaron samt resultatet av en undersökning med nästan 500 företag om hur de upplever sjukfrånvaron och den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen.

– I rapporten redovisar vi fakta och lämnar flera åtgärdsförslag som kan underlätta vägen tillbaka till arbete för sjukskrivna, vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron. Allt är verkligen inte frid och fröjd, det behövs konkreta åtgärder för att vi ska nå en låg och stabil sjukfrånvaro, säger rapportförfattaren Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv.

Andelen företag i den senaste undersökningen som anger att de har ganska eller mycket stora problem med sjukfrånvaron har ökat till 30 procent (2018) jämfört med 25 procent (2015). Stora företag upplever större problemen jämfört med mindre företag.

– Samtidigt som sjukfrånvaron är ett ökande problem för företagen, har sju av tio företag ganska små eller inga problem alls med sjukfrånvaron. En tydlig majoritet av företagen är mycket aktiva för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga. Och de ser att satsningarna på såväl förebyggande som rehabiliterande insatser gör skillnad. Men företagen pekar också på hinder som finns för att kunna ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga, säger Catharina Bäck.

Under de två panelsamtal som följde presentationen av rapporten diskuterade företrädare från Försäkringskassan, forskarvärlden, näringslivet, regeringen och politiken sjukfrånvaron och attityderna till sjukfrånvaro.

Roger Mörtvik, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) pekade på hänsyn ska tas till Sveriges höga sysselsättningsgrad i diskussionen om sjukfrånvaro.

– Med hänsyn tagen till den höga sysselsättningsgraden är sjukfrånvaron låg, säger Roger Mörtvik.

Solveig Zander, ledamot socialförsäkringsutskottet (C) framhöll att det är viktigt att fokusera på arbetsförmågan vid återgång i arbete.

– Sjukförsäkringen inte en yrkesförsäkring, man behöver inte göra samma sak på jobbet vid en sjukskrivning. Man kan byta jobb, bransch eller arbetsuppgifter. Det är viktigt att se vad man kan göra, snarare än vad som inte fungerar, säger Solveig Zander.

Den ökande sjukfrånvaron bland unga medarbetare oroade paneldeltagarna. Roger Mörtvik efterlyste mer forskning i fråga om attityder till sjukfrånvaro bland unga, samtidigt som han undrade om attityderna kan sitta i de ungas förväntningarna på arbetslivet. Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna, framhöll att det är viktigt att våga tala om att det finns en problematisk attityd till arbetet hos en stor andel unga.

Paneldeltagarna efterfrågade också mer kunskaper om den ökande psykiska ohälsan, vars orsaker ofta även återfinns utanför arbetsplatsen. Karin Stenström, co-worker relations manager IKEA, pekade på att privatlivet spelar en allt större roll vad gäller orsaker till psykisk ohälsa.

– Det finns en tydlig trend i att sjukskrivningarna handlar mindre om nacke och axlar på arbetsplatsen och mer om multidiagnoser och psykisk ohälsa, där privatlivet spelar en mycket större roll, framhöll Karin Stenström.

Karin Stenströms uppfattning stämmer väl överens med den bild som företagen i lämnar rapporten. Endast två procent anser att orsakerna till sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har arbetet som främsta orsak; drygt sex av tio företag menar att orsaken är en kombination av privatliv och arbetsliv.

I rapporten ges flera förslag på åtgärder för att stödja företagens förbyggande arbete och rehabiliteringsinsatser. Bland annat föreslås stabilare och mer förutsägbara sjukförsäkringsregler, att en bortre tidsgräns införs i försäkringen och att vårdens ansvar för rehabilitering utvidgas så att tidig samverkan mellan vården, arbetsgivaren och patienten kan utvecklas. Dessutom bör läkarintygen utvecklas, så att de ger nödvändig information om arbetsförmåga. Bättre och närmare samarbete mellan företagen och Försäkringskassan är något som företagen efterlyser, då bristande kommunikation och samordning förlänger sjukfrånvaro och försenar rehabiliteringsinsatser. Företagens insatser för att förebygga ohälsa och underlätta för sjukskrivna att snabbt komma tillbaka i arbete bör stöttas, därför måste vårdskatten slopas.

– Vi ser att sjukfrånvaron varierar över tid, men också att den verkar hänga samman med tillämpning och förändring av regelverket, snarare än med förändringar i folkhälsa och arbetsmiljö. Över tid ser vi att folkhälsan ligger på en hög och stabil nivå, samtidigt som sjukskrivningarna gått upp och ned, säger Catharina Bäck.

Socialförsäkringsfrågor
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist