NYHET19 januari 2022

”SME-kommittén bidrar med en unik verklighetsbild”

Sven-Olof Gudmundsson är ordförande i SME-kommittén sedan 2019. Han har decennier av erfarenhet av att driva företag och brinner för frågor om företagandets villkor. Vi ställde några frågor till honom om SME-kommitténs arbete i nutid, dåtid och framtid.

Sven-Olof Gudmundsson, ordförande i SME-kommittén. Foto: Anders Lövgren

– Det är en unik tid vid befinner oss i, konstaterar Sven-Olof. Pandemin har gjort att arbetet i SME-kommittén fått ställas om och vi har varit tvungna att finna nya vägar framåt. Men jag tycker att vi hittat bra arbetssätt som gör att vi kan genomföra våra aktiviteter på ett professionellt vis. Vi har ett ambitiöst program med 150 aktiviteter årligen som inkluderar allting ifrån skolbesök till debattartiklar och kontakter med myndigheter och politiker.

SME-kommitténs arbete vilar något förenklat på två ben. Det ena benet utgörs av att man bistår SN:s regioner med kunskap och fakta om vilka konsekvenser beslut på nationell nivå kommer att få för företagen lokalt. Det andra benet går ut på att ha kontakter med politiker och beslutsfattare och förse dem med inspel och kunskap kring företagandets villkor.

Vi ger en unik verklighetsbild från olika sektorer från hela landet. Det handlar om att påverka både på kort och lång sikt.

– Det är inte alltid lätt som politiker att ha koll på exakt vilka konsekvenser ett nytt lagförslag kommer att få för en bransch eller för den enskilde företagaren. Med 36 ledamöter i SME-kommittén sitter vi på en unik bredd av kunskap som vi ser till att ta tillvara. Min ambition som ordförande är att alla ska vara engagerade. Vi träffar kontinuerligt politiker på hög nationell nivå för att lyfta företagarperspektivet i samhällsdebatten generellt och även i specifika fall då nya beslut ska fattas. Vi ger en unik verklighetsbild från olika sektorer från hela landet. Det handlar om att påverka både på kort och lång sikt, förklarar Sven-Olof.

Det är många områden som berör företagens villkor och samhällsutvecklingen i stort får naturligtvis konsekvenser även för företagen. Detta gäller både dagsaktuella frågor och saker som väntar kring hörnet. Under pandemin har mycket handlat om att få på plats rätt stöd och vägledning till branscher som drabbats hårt av alla restriktioner. Även om pandemin har funnits med oss under lång tid är den förhoppningsvis övergående. Men det finns andra akuta problem som drabbar stora och små företag, problem som kommer att finnas kvar under lång tid som måste adresseras. Företagen är ofta en del av lösningen, vilket måste uppmärksammas, inte minst med tanke på att det är valår, menar Sven-Olof.

– I dagsläget är otryggheten och brottsligheten något som drabbar allt fler företag i vardagen, både stora och små. Här måste mycket mer göras för att komma till rätta med problemen. Ska detta vara möjligt krävs att det finns en fungerande arbetsmarknad så att alla kan komma in i samhället den vägen. Vi måste få bukt med långtidsarbetslösheten. Här har man arbetat mycket med etableringsjobb, inte minst i transportbranschen, vilket varit framgångsrikt. Alla som kan ska jobba, understryker Sven-Olof.

Som ett litet land är Sverige beroende av omvärlden i allra högsta grad. Export till andra marknader är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att vara ett välfärdsland och vi måste kunna hävda oss i den internationella konkurrensen. Därför är frågor som rör internationell handel mycket viktigt även för små och medelstora företag som står för 41 procent av den svenska exporten.

– Det är oerhört viktigt att SME-perspektivet finns med när det gäller EU:s inre marknad. Vi har en arbetsgrupp som jobbar med att förenkla för tjänstehandeln och att avskaffa tullar. Medlemsländerna måste också se till att samordna regelverk så att det blir enklare att verka i flera länder, inte minst när det gäller miljöfrågor. Det är extra viktigt för ett litet land som Sverige, menar Sven-Olof.

Företagen är ofta en del av lösningen, vilket måste uppmärksammas, inte minst med tanke på att det är valår.

Sverige måste också anpassa sina regelverk så att inte svenska företag missgynnas i gentemot företag i andra länder.

– Vi måste se till att regelkrånglet minskar. Här måste politikerna vara lyhörda och ödmjuka inför företagens villkor, samtidigt som vi måste lyssna till deras utgångspunkter och vara konstruktiva. Det krävs ömsesidig respekt för att komma framåt. Cementkrisen är bara toppen på ett isberg. En bred diskussion om vilka regler som kan förenklas eller tas bort måste till snarast.

Det finns gott om exempel på tillfällen då SME-kommitténs arbete faktiskt gjort skillnad och ny lagstiftning eller regelverk som skulle skapa problem för näringslivet stoppats. Sven-Olof tar kemikalieskatten som ett talande exempel.

– Syftet med skatten är minska skadliga kemiska produkter i samhället. Men i praktiken drabbar kemikalieskatten på elektronik återbruksbranschen och tvingar upp priserna på begagnade varor och skatten överstiger ibland värdet på själva produkten. När man sedan ville införa samma beskattning för kläder och textilier reagerade vi och många med oss väldigt tydligt och förslaget drogs faktiskt tillbaka. Detta är exempel på skatter som inte fyller sitt syfte utan är direkt kontraproduktiva ur miljösynpunkt, samtidigt som det utgör ett stort hinder för många företag. Här blev politikerna uppmärksammade på bristerna och tänkte om, berättar Sven-Olof.

Skatter är också ett område som han hoppas kommer bli viktigt i valrörelsen.

– Frågan om skatter och avgifter är ju så bred och får effekter på många olika områden. I dagsläget är skatterna på el och drivmedel rejäla smällar för företagen. Här måste något göras. Regeringen har redan aviserat att man ska kompensera privatpersoner för den höga elpriserna. Det vore rimligt att även företagen gavs bättre förutsättningar genom sänkt skatt på el. 3:12-reglerna är också en mycket viktig fråga för många företag. Detsamma gäller löneskatten som många löntagare i Sverige är omedvetna om att man betalar, men det är en stor kostnad för företagen. Här måste vi fortsätta att visa på de dolda skatter som finns, säger Sven-Olof.

Många frågor som rör företagen är internationella och nationella. Men samtidigt skapas mycket av företagsklimatet på det lokala planet. Här lyfter Sven-Olof fram den årliga rankingen om det lokala företagsklimatet (LFK) som ett viktigt verktyg för att medvetandegöra kommunerna om dessa viktiga frågor. Han beskriver LFK som guldägget i sammanhanget och ger ett exempel från sin egen hemstad Halmstad där man gjort skillnad.

– När vi med hjälp av LFK påpekade en mängd brister i kommunens sätt att bemöta företag ledde detta till åtta stora artiklar i Hallandsposten. Detta ledde i sin tur till att tjänstemännen i kommunen på allvar började att lyssna. För några veckor sedan hade vi ett möte med byggnadsnämnden där vi beskrev problemen. Ett exempel är att när man mejlar till förvaltningen har ett autosvar kommit om att man ska återkoppla inom fyra veckor, vilket är alldeles för lång tid. Nu har man höjt ambitionen och ska återkoppla inom 24 timmar på något sätt. Ett viktigt steg framåt. Lyckas Halmstad hålla sina åtaganden kommer kommunens företagsklimat att förbättras påtagligt framöver. Det gör skillnad att prata med varandra och inte om varandra.

Svenne Gudmundsson, ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté

Sven-Olof har över 25 års erfarenhet av att driva företag och mycket har förändrats under den tiden. Det är helt andra krav på arbetsgivare och företagare numera.

– Det var enklare att driva företag och att rekrytera personal förr. Då visade man som arbetsgivare vilka förutsättningar som gällde och vad man kunde erbjuda. Idag är kraven från anställda mycket högre och man förväntar sig utbildning och att växa i jobbet på ett helt annat sätt. Alla förväntas ha en aktiv HR-avdelning, mer eller mindre. Kraven från myndigheter och förvaltningar har också ökat, vilket tar mycket kraft och tid från själva kärnverksamheten. Samtidigt är det så roligt och utvecklande att vara företagare just för att allt förändras hela tiden och man möter nya utmaningar.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist