Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.

Niklas Beckman

Niklas Beckman, arbetsrättsjurist

Foto: Ateljé Uggla

Lagrådet har yttrat sig över regeringens förslag till nya utstationeringsregler. Förslaget har tidigare fått kritik av flera remissinstanser, bland annat för att det är omotiverat och tvistedrivande. Lagrådet instämmer nu i den kritiken och anser att regeringen inte redovisar några bärande skäl för att ändra lagstiftningen. Motiveringen är så bristfällig att Lagrådet inte kan utföra sitt uppdrag enligt regeringsformen fullt ut och bedöma om lagändringarna kan antas tillgodose de syften som har angivits för dem.

Regeringen har motiverat sitt förslag med att det ska vara ett mer ändamålsenligt och effektivt system i jämförelse med den nuvarande lagen, den så kallade lex Laval. Lagrådet konstaterar dock att regeringens förslag helt saknar en systematisk utvärdering av de befintliga reglerna. Inte heller har regeringen kunnat ange några preciserade brister i lex Laval som kan motivera förändringarna. Det går därför inte att bedöma om förslagen är utformade så att de kan antas uppfylla de syften som regeringen säger sig vilja uppnå.

Förutom att regeringens förslag är omotiverat anser Lagrådet också att det hotar att bli tvistedrivande. Enligt regeringens förslag ska ett kollektivavtal som tecknats efter en stridsåtgärd eller ett varsel om en stridsåtgärd få begränsade rättsverkningar för arbetsgivaren. Detta eftersom EU-rätten inte tillåter att utländska företag som arbetar tillfälligt i Sverige ska följa alla regler i medbestämmandelagen. Däremot ska ett kollektivavtal som slutits frivilligt av arbetsgivaren få full rättsverkan. Lagrådet konstaterar att sådana regler naturligtvis ger företagen incitament till att inte teckna kollektivavtal frivilligt utan istället vänta tills de kan sluta ett avtal med begränsade rättsverkningar. Reglerna riskerar därför att bli tvistedrivande och det är svårt att överblicka konsekvenserna av dem.

Lagrådet anser även att de administrativa pålagorna som regeringen vill införa kan leda till onödiga tvister och att de bör begränsas. Att ett företag som utstationerar arbetskraft i Sverige alltid ska utse en förhandlingsberättigad kontaktperson kan inte heller motiveras. Det finns inte alltid en skyldighet att förhandla och någon utredning om hur stort behovet är av en förhandlingsberättigad kontaktperson saknas också.

Det är naturligtvis djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad främst utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. I och med sitt yttrande instämmer Lagrådet i den kritik som redan framförts från många håll. Varken de tidigare utredningarna eller regeringen själv har kunnat visa på några preciserade brister i de befintliga reglerna eller att det missbruk som påstås från fackligt håll verkligen existerar. Dessutom är regeringens konsekvensanalys obefintlig.

Sverige har inget att vinna på en omotiverad och protektionistisk lagstiftning som gör oss till ett mindre öppet land. Regeringens förslag skulle göra det svårare för många utländska företag och deras anställda att kunna arbeta här. Förslagen skulle också minska både den privata och offentliga sektorns möjligheter att anlita och samarbeta med utländska företag med ökade kostnader som följd. Det skulle leda till flera negativa konsekvenser, inte minst i form av ett minskat och fördyrat bostadsbyggande eftersom utstationering är vanligt i den sektorn.

Läs Lagrådets yttrande

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om verklig huvudman

BOLAGSRÄTT Ett dotterföretag till ett börsbolag ska inte behöva anmäla sin egen verkliga huvudman för registrering till Bolagsverket, enligt en lagändring. ”Det är glädjande att lagändringen görs”, säger jurist Anne Wigart.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.