Regeringen vill ändra Lex Laval med slagordsmässiga argument

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Det är djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. Nu instämmer även Lagrådet, i sitt yttrande över regeringens förslag till nya utstationeringsregler, i kritiken som redan framförts av bland andra Svenskt Näringsliv. Det skriver arbetsrättsjuristen Niklas Beckman.

Niklas Beckman

Niklas Beckman, arbetsrättsjurist

Foto: Ateljé Uggla

Lagrådet har yttrat sig över regeringens förslag till nya utstationeringsregler. Förslaget har tidigare fått kritik av flera remissinstanser, bland annat för att det är omotiverat och tvistedrivande. Lagrådet instämmer nu i den kritiken och anser att regeringen inte redovisar några bärande skäl för att ändra lagstiftningen. Motiveringen är så bristfällig att Lagrådet inte kan utföra sitt uppdrag enligt regeringsformen fullt ut och bedöma om lagändringarna kan antas tillgodose de syften som har angivits för dem.

Regeringen har motiverat sitt förslag med att det ska vara ett mer ändamålsenligt och effektivt system i jämförelse med den nuvarande lagen, den så kallade lex Laval. Lagrådet konstaterar dock att regeringens förslag helt saknar en systematisk utvärdering av de befintliga reglerna. Inte heller har regeringen kunnat ange några preciserade brister i lex Laval som kan motivera förändringarna. Det går därför inte att bedöma om förslagen är utformade så att de kan antas uppfylla de syften som regeringen säger sig vilja uppnå.

Förutom att regeringens förslag är omotiverat anser Lagrådet också att det hotar att bli tvistedrivande. Enligt regeringens förslag ska ett kollektivavtal som tecknats efter en stridsåtgärd eller ett varsel om en stridsåtgärd få begränsade rättsverkningar för arbetsgivaren. Detta eftersom EU-rätten inte tillåter att utländska företag som arbetar tillfälligt i Sverige ska följa alla regler i medbestämmandelagen. Däremot ska ett kollektivavtal som slutits frivilligt av arbetsgivaren få full rättsverkan. Lagrådet konstaterar att sådana regler naturligtvis ger företagen incitament till att inte teckna kollektivavtal frivilligt utan istället vänta tills de kan sluta ett avtal med begränsade rättsverkningar. Reglerna riskerar därför att bli tvistedrivande och det är svårt att överblicka konsekvenserna av dem.

Lagrådet anser även att de administrativa pålagorna som regeringen vill införa kan leda till onödiga tvister och att de bör begränsas. Att ett företag som utstationerar arbetskraft i Sverige alltid ska utse en förhandlingsberättigad kontaktperson kan inte heller motiveras. Det finns inte alltid en skyldighet att förhandla och någon utredning om hur stort behovet är av en förhandlingsberättigad kontaktperson saknas också.

Det är naturligtvis djupt problematiskt när regeringens argumentation i en så viktig fråga som EU:s inre tjänstemarknad främst utgår från slagordsmässig och innehållslös retorik om den svenska modellens bevarande. I och med sitt yttrande instämmer Lagrådet i den kritik som redan framförts från många håll. Varken de tidigare utredningarna eller regeringen själv har kunnat visa på några preciserade brister i de befintliga reglerna eller att det missbruk som påstås från fackligt håll verkligen existerar. Dessutom är regeringens konsekvensanalys obefintlig.

Sverige har inget att vinna på en omotiverad och protektionistisk lagstiftning som gör oss till ett mindre öppet land. Regeringens förslag skulle göra det svårare för många utländska företag och deras anställda att kunna arbeta här. Förslagen skulle också minska både den privata och offentliga sektorns möjligheter att anlita och samarbeta med utländska företag med ökade kostnader som följd. Det skulle leda till flera negativa konsekvenser, inte minst i form av ett minskat och fördyrat bostadsbyggande eftersom utstationering är vanligt i den sektorn.

Läs Lagrådets yttrande

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Nya regeringen: Blandade åsikter bland företagarna

POLITIK Företagarna ger såväl beröm som kritik efter beskedet att Stefan Löfven har blivit vald till ny statsminister. Så här påverkas företag och skatter av S, MP, C och L-uppgörelsen, enligt en rundringning.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd tar över ansvaret för redovisningstillsynen

FINANSIELL INFORMATION Ett nytt självregleringsorgan ska granska svenska börsbolags års- och koncernredovisningar. ”Svenskt Näringsliv har drivit frågan under lång tid. Därför är Finansinspektionens beslut mycket glädjande”, säger vice vd Caroline af Ugglas.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Värna den väl fungerande tjänstepensionen

PENSION Alltför långtgående politiska förslag riskerar att kraftigt försämra den välfungerande tjänstepensionen för drygt två miljoner tjänstemän och 35 000 arbetsgivare, helt i onödan. Förslagen underminerar den svenska modellen och bör göras om i grunden, skriver pensionsexperterna Dan Wallberg, PTK, och Ingvar Backle, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaravgift i praktiken skatt

KOMMENTAR Det totala skattetrycket i Sverige är högt och arbetsgivaravgiften utgör en stor och ökande andel av detta. Därför är det angeläget med en effektiv och hållbar finans- och skattepolitik som börjar med att åtgärda de mest skadliga skatterna.
NYHET Publicerad:

Viktigt med begreppen i en polariserad skoldebatt

KOMMENTAR Det finns mycket att göra för att minska skolsegregationen – men det gäller att bena ut var problemen ligger. Förenklingar gynnar inte debatten, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert, och Johan Olsson, utbildningspolitisk expert, i en kommentar till ett reportage i DN.
NYHET Publicerad:

Kommunerna som förlorar på fler jobb

UTJÄMNINGSSYSTEM Fler personer i arbete och ökad skattekraft kan innebära en ekonomisk förlust för vissa kommuner, visar färsk statistik. Detta riskerar att minska incitamenten till att skapa nya jobb. ”Vi förlorar en knapp miljon”, säger en politisk sekreterare från Österåker.
NYHET Publicerad:

Jubilerande tankesmedja gillar att utmana

SAMHÄLLSEKONOMI Näringslivets tankesmedja Timbro fyller 40 år. ”Den introducerade en ny typ av avancerad ekonomisk-politisk debatt bland annat baserad på forskning, som bitvis var frän. Det var något nytt”, säger forskaren Rikard Westerberg.
NYHET Publicerad:

Chockhöjda avgifter hotar privat välfärd – kallar till massupprop

VÄLFÄRD Nästa år chockhöjs ansökningsavgifterna för privata vårdbolag att bedriva sina verksamheter. ”Det handlar om astronomiska summor”, säger en av de påverkade, LSS-chefen Erika Björkholm. Nu svarar hon och andra branschföreträdare med att gå ut i massupprop mot de nya reglerna.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Populistiskt förslag om digitalskatt

KOMMENTAR Den franska finansministern vill att Sverige och EU ska införa en skatt på så kallade digitala företag. Ironiskt, med tanke på att Frankrike själva, nationellt, har infört mycket förmånliga skatteregler för digitala företag. Digitalskatten är inte en fråga om rättvis beskattning utan ett populistiskt och protektionistiskt förslag som, om det infördes, väsentligt skulle öka risken för ett öppet handelskrig över Atlanten.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingens misskötsel slår mot kompetensförsörjningen

KOMMENTAR Regeringens egen granskningsmyndighet IAF riktar i dag ny skarp kritik mot Arbetsförmedlingens bristande uppföljningsåtgärder för arbetssökande. Bilden av att kontrollfunktionerna inte fungerar är allvarlig. Ytterst slår misskötseln av arbetsmarknadspolitiken mot kompetensförsörjningen, skriver Pär Andersson, försäkringsexpert.