Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 juni 2020

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.

Foto: Ernst Henry Photography AB

En effektivare hantering av våra resurser är nödvändig för att säkerställa framtida resursbehov och för att klara satta klimatmål, liksom många andra hållbarhetsmål. Att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

EU har de senaste åren haft stort fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan, Circular Economy Action Plan (CEAP). Handlingsplanen betonar den cirkulära ekonomins betydelse för att nå klimatneutralitet till 2050, för att frikoppla ekonomiska tillväxten från resursanvändning och säkra EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens plan. Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet.

Det är centralt för utvecklingen av den cirkulära ekonomin i Europa att den inre marknaden fungerar effektivt och att policyutveckling sker på EU-nivå. Vi ser många initiativ hos medlemsländerna att skapa nationell policy och nationella regleringar för cirkulär ekonomi, vilket i förlängningen riskerar att skapa hinder för de cirkulära flödena mellan länder. En ambitiös politik på EU-nivå är därför central för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utvecklingen av den cirkulära ekonomin inom unionen. Det är positivt att EU har ett stort fokus på cirkulär ekonomi och att en andra handlingsplan har tagits fram som tydligt visar EU-kommissionens ambition och målsättningar på området. Det är också positivt att handlingsplanen betonar den cirkulära ekonomins betydelse för att säkra EU:s långsiktiga konkurrenskraft.

Svenskt Näringsliv har i sina kommentarer till CEAP bland annat påpekat att det är centralt att planen går i takt med andra policyområden inom European Green Deal, även kallad ”den gröna given”. Det är viktigt att det finns en bra balans mellan denna plan och till exempel industristrategin, kemikaliestrategin, klimatlagen och handlingsplanen för den inre marknaden.

Likaså måste utvecklingen gå hand i hand med framgångsrika och lönsamma cirkulära affärsmodeller i näringslivet och en stark konkurrenskraft för europeiska företag. Här är det mycket viktigt att en dialog med näringslivet förs redan i tidiga skeden när förslagen i CEAP utvecklas. Material- och produktflöden är globala och därför måste det internationella samarbetet också stärkas. Utvecklingen av de cirkulära affärsmodellerna skulle underlättas om den policy som nu tas fram av EU också kan leda till globala standarder eller överenskommelser.

Kommissionens plan ger en tydlig signal om EU:s ambition och målsättning med att få till stånd en cirkulär ekonomi i Europa. Flera förslag är bra och kan leda i rätt riktning om de utformas rätt. Det finns också en del förslag som vi är mer tveksamma till. Vi välkomnar planen i stort, men hade velat se att planen i högre grad hade haft sin utgångspunkt på åtgärder utifrån näringslivets perspektiv och med syfte att främja de cirkulära affärsmodellerna.

Läs Svenskt Näringslivs kommentarer i bilagan

Den inre marknadenEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist