Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

NYHET Publicerad

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.

Jenny Svärd

Jenny Svärd

Foto: Ernst Henry Photography AB

En effektivare hantering av våra resurser är nödvändig för att säkerställa framtida resursbehov och för att klara satta klimatmål, liksom många andra hållbarhetsmål. Att gå från en linjär till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

EU har de senaste åren haft stort fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan, Circular Economy Action Plan (CEAP). Handlingsplanen betonar den cirkulära ekonomins betydelse för att nå klimatneutralitet till 2050, för att frikoppla ekonomiska tillväxten från resursanvändning och säkra EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens plan. Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet.

Det är centralt för utvecklingen av den cirkulära ekonomin i Europa att den inre marknaden fungerar effektivt och att policyutveckling sker på EU-nivå. Vi ser många initiativ hos medlemsländerna att skapa nationell policy och nationella regleringar för cirkulär ekonomi, vilket i förlängningen riskerar att skapa hinder för de cirkulära flödena mellan länder. En ambitiös politik på EU-nivå är därför central för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utvecklingen av den cirkulära ekonomin inom unionen. Det är positivt att EU har ett stort fokus på cirkulär ekonomi och att en andra handlingsplan har tagits fram som tydligt visar EU-kommissionens ambition och målsättningar på området. Det är också positivt att handlingsplanen betonar den cirkulära ekonomins betydelse för att säkra EU:s långsiktiga konkurrenskraft.

Svenskt Näringsliv har i sina kommentarer till CEAP bland annat påpekat att det är centralt att planen går i takt med andra policyområden inom European Green Deal, även kallad ”den gröna given”.  Det är viktigt att det finns en bra balans mellan denna plan och till exempel industristrategin, kemikaliestrategin, klimatlagen och handlingsplanen för den inre marknaden.

Likaså måste utvecklingen gå hand i hand med framgångsrika och lönsamma cirkulära affärsmodeller i näringslivet och en stark konkurrenskraft för europeiska företag. Här är det mycket viktigt att en dialog med näringslivet förs redan i tidiga skeden när förslagen i CEAP utvecklas. Material- och produktflöden är globala och därför måste det internationella samarbetet också stärkas. Utvecklingen av de cirkulära affärsmodellerna skulle underlättas om den policy som nu tas fram av EU också kan leda till globala standarder eller överenskommelser.

Kommissionens plan ger en tydlig signal om EU:s ambition och målsättning med att få till stånd en cirkulär ekonomi i Europa. Flera förslag är bra och kan leda i rätt riktning om de utformas rätt. Det finns också en del förslag som vi är mer tveksamma till. Vi välkomnar planen i stort, men hade velat se att planen i högre grad hade haft sin utgångspunkt på åtgärder utifrån näringslivets perspektiv och med syfte att främja de cirkulära affärsmodellerna.

Läs Svenskt Näringslivs kommentarer i bilagan

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.