Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 december 2020

Välkommen översyn av IPCEI

Svenskt Näringsliv har lämnat synpunkter i pågående samråd om färdplanen för revideringen av IPCEI-meddelandet, som handlar om EU-kommissionens meddelande om statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse.

Stefan SagebroFoto: Ernst Henry Photography AB

Meddelandet behöver enligt EU-kommissionen revideras med anledning av nya införda målsättningar inom EU, exempelvis den gröna given, industristrategin, digitaliseringsstrategin och återhämtningspaketet Next Generation EU. Revideringen ska fokuseras på att klargöra vissa begrepp och ge vägledning kring vissa kriterier, underlätta deltagande för SME, samt att öka projektens öppenhet och förenlighet med EU:s målsättningar.  

Vi menar att en översyn av meddelandet är välkommet och ändamålsenligt, och de punkter som kommissionen anger tycks utgöra en lämplig inriktning. IPCEI-projekt som sådana kan vara ändamålsenliga i den mån de åtgärdar ett verkligt marknadsmisslyckande och där övriga statsstödsregler är otillräckliga. De höga stödnivåerna och möjligheten att ge stöd till en senare fas i kommersialiseringen av bedriven forskning gör att risken för konkurrenssnedvridningar är påtaglig. Regelverket har hittills har lett till långa och administrativt betungande och kostsamma godkännandeprocesser med bristande transparens. Allt detta visar på att användandet av regelverket även fortsatt bör ske selektivt och med måtta.

Att underlätta deltagande för SME är en bra ambition, då det både kan ge större effektivitet, mindre risk för snedvridningar eller särbehandling, och en bättre potentiell spridning av resultaten. Avgörande för att kunna inkludera fler SME är att öka tydligheten i regelverken, transparensen och förutsägbarheten i ansökningsprocessen, samt att införa någon form av ökat juridiskt stöd för deltagande företag.

Slutligen anges att projektens öppenhet ska öka – även detta är behövligt och välkommet. Det behövs ökad transparens i hela kedjan, från urval av projekt och deltagande företag, genom hela ansökningsprocessen fram till beslut, samt i hur projekten utvärderas.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist