Rekrytering av internationell kompetens – Arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

RAPPORT Publicerad
Rekrytering_av_int_kompetens.pdf

I december 2008 fick Sverige nya regler för rekrytering av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Syftet med det förändrade regelverket var att skapa ett mer effektivt och flexibelt system som underlättar rekrytering av utomeuropeiska medarbetare.

Sedan reformen 2008 har många debatterat det nuvarande regelverkets för- och nackdelar. Få har dock studerat vilken betydelse möjligheten att rekrytera arbetskraft utanför EU/EES haft för de enskilda företagen.

Svenskt Näringsliv har därför gett analysföretaget Damvad Analytics i uppdrag att undersöka arbetskraftsinvandringens betydelse för företag som rekryterat utomeuropeisk arbetskraft efter reformens ikraftträdande.

Analysen i denna rapport grundas på uppgifter från Migrationsverket och från SCB avseende ungefär 7 000 företag som tillsammans rekryterat närmare 52 000 personer från länder utanför EU/EES under perioden 2009-2013. I rapporten redovisas också vad som utmärker företag som anställer arbetskraftsinvandrare.

Förhoppningen är att denna rapport ska bidra till att reformens positiva effekter ges utrymme i debatten.