Jacke i Göteborg
Foto: Thomas Johansson/TT

Svenskt Näringsliv föreslår nya krisåtgärder

NYHET Publicerad

CORONA Läget i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har förvärrats dramatiskt under veckan, visar svar från företagarpanelen. Svenskt Näringsliv har därför idag lagt fram nya förslag på krisåtgärder till regeringen. "Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Vi har idag i vår företagarpanel fått svar från 2144 medlemsföretag. Svaren visar att läget har förändrats dramatiskt under veckan (se bifogad pdf). 

- 60 procent bedömer risk för personalneddragningar om läget förvärras (28 procent i tisdags).

- 24 procent upplever likviditets- eller finansieringsproblem (ny ställd fråga).

- 55 procent har märkt störningar i orderingång/försäljning (29 procent i tisdags).

- 45 procent upplever störningar i materialförsörjning (28 procent i tisdags).

Svenskt Näringsliv har idag till regeringen även lagt fram nya förslag på åtgärder (se nedan och i bifogad pdf).

Kommentar av vd Jan-Olof Jacke:

– Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan. Fler företag vittnar om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det gäller inte minst för företag i besöks- och transportnäringen.

– Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder. Vi har idag lagt fram nya förslag till regeringen som syftar till att undvika utslagning av jobb och företag i onödan och minska följdeffekterna för andra branscher. Det handlar bland annat om att omedelbart få ett system för korttidsarbete på plats. Näringslivet måste ges förutsättningar att rida ut den akuta stormen.

– Riksbankspaketet med 500 miljarder i utlåning och sänkningen av bankernas kapitalkrav är systemstabiliserande och nödvändiga reformer som kommer att hjälpa delar av näringslivet. Samtidigt finns företag med akuta problem som inte kommer få del av den här nyutlåningen. Bankerna är skyldiga att säkerställa att alla låntagare har en långsiktig återbetalningsförmåga. Det är svårt att göra det för de verksamheter som nu drabbas hårt och saknar fasta tillgångar.

– Likviditeten är ett problem för många företag när intäkter uteblir men kostnaderna är kvar. Därför behövs statliga kreditlösningar och kraftfulla och snabba ytterligare åtgärder därtill.

Åtgärder

1. Skapa ett permitteringssystem inom ramen för korttidsarbete

Regeringen har tidigare meddelat att lagstiftningen för korttidsarbete tidigareläggs och kommer gälla från 1 maj 2020.

- Givet nuvarande situation är det viktigt att systemet kommer på plats omedelbart. Regeringen bör därför meddela att lagstiftningen kommer gälla retroaktivt.

- Det ska heller inte krävas uppsägning av konsulter och inhyrd personal för att tillämpa korttidsarbete.

Därtill behöver systemet bli mindre restriktivt för att kunna fungera som ett permitteringssystem och i detta allvarliga läge stötta upp den akuta likviditetssituation många företag befinner sig i genom att direkt lyfta bort kostnaden för personal.

- Möjligheten att minska kvarvarande arbetstid bör utökas och uppgå till 100 procent.

- Statens andel av totala lönekostnaden bör motsvara minskningen av arbetstid.

- För att säkra att likviditeten hos företagen förstärks, behövs ett betalningssystem som innebär att företagen inte behöver ligga ute med lönekostnaden.

Modellen möjliggör relativt snabba åtgärder och har den styrkan att den vilar på överenskommelser mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och att arbetsmarknadens parter kan bidra till att ta sitt ansvar genom att teckna överenskommelser om korttidsarbete.

2. Uppskjuten momsinbetalning

Tidigare förslag om att skjuta upp skatteinbetalning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kompletteras med en möjlighet att på motsvarande sätt kunna skjuta upp momsinbetalningar. Syftar till att förbättra likviditeten i drabbade företag. Motsvarande åtgärd har införts i Danmark, Belgien och Nederländerna. För att åtgärden även ska hjälpa företag med under 40 miljoner i omsättning bör möjligheten till uppskjutning gälla ett helt kvartals moms.

3. Tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar

Förslaget innebär ett tillfälligt stopp för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön. Istället betalas sjukpenning från dag ett i sjukperioden. På så sätt stärks likviditeten hos företag med sjukskrivna medarbetare. Det skulle också innebära minskad administrativ börda, då ersättning (sjukpenning) för de första 14 dagarna i sjukperioden skulle lämnas av Försäkringskassan. Försäkringskassan bör även ansvara för sjukpenning de första 14 dagarna för en sjuk företagare.

4. Behov av branschspecifika stödåtgärder

Utöver de generella åtgärder som införs kommer det att finnas behov av tillfälliga och riktade stöd till de värst drabbade branscherna. Beroende på vad som är mest lämpligt för respektive bransch, är det tänkbart med till exempel ett tillfälligt borttagande av arbetsgivaravgiften eller mer renodlade statliga stödinsatser i form av krislån.

5. Säkra varurörligheten inom EU

Regeringen behöver agera för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på den inre marknaden. Särskilda problem finns med de exportrestriktioner av medicinsk utrustning som har införts av exempelvis Frankrike och Tyskland.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya styrelseledamöter invalda vid stämman

ÅRSSTÄMMA En ny styrelse har klubbats vid Svenskt Näringslivs ordinarie stämma den 28 maj. Omvald som ordförande är Fredrik Persson. Utöver det välkomnas bland annat tre nya ledamöter valda av stämman.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”