Elnätsutmaningen

RAPPORT Publicerad
ElnAtsutmaningen.pdf

Elsystemet är en möjliggörare för ett digitalt och klimatsmart samhälle, men står inför ett flertal utmaningar. Under de senaste åren har frågan om elnätens kapacitet och tillräcklighet kommit upp till diskussion. Denna rapport som konsultbolaget Sweco tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv sammanställer och beskriver vilka utmaningar som elnätet står inför utifrån ett kapacitetsperspektiv.

Det finns flera faktorer som ligger bakom den rådande situationen med kapacitetsbrist i Sveriges storstäder. Sweco gör analysen att de faktorer som vanligen menas vara huvudorsaker går att kategorisera i två grupper:
• ökad elanvändning till följd av elektrifiering och tillväxt samt nya användningsmönster
• bristande prognoser, planering och samordning mellan aktörer har lett till att utvecklingen av elnätet inte gått i takt med utvecklingen av elanvändningen.

Elnäten spelar en avgörande roll för ett fungerande elsystem. Långsiktigt kan situationer med kapacitetsbrist påverka klimatomställningen, då det exempelvis kan påverka utbyggnaden av laddinfrastruktur och möjligheterna för industri att elektrifiera sina processer för att byta ut fossila bränslen. Därtill kan det påverka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att elektrifiera och utveckla samhället och minska koldioxidutsläppen.

I rapporten redovisar Sweco flera av sina förslag på hur bristen på elnätskapacitet skulle kunna avhjälpas.

Författare