Bortom Arbetsförmedlingen

RAPPORT Publicerad
Rapport_slutversion.pdf

I den femte rapporten inom ”Ett Utmanat Sverige” riktas blicken mot Arbetsförmedlingen (AF). Anslaget som går till AF-systemet uppgår till i storleksordningen 80 miljarder. Samtidigt är resultaten mycket bristfälliga.

Detta har lett till att allt färre företag ens försöker använda AF vid rekryteringar, enligt senaste mätningen ca 45 procent och ett fall med 15 procentenheter sedan 2001. Och ca 60 % av de som har försökt anser att det har fungerat dåligt. Detta skall också ses i ljuset av att andra aktörer växer sig allt starkare på rekryteringsområdet.

I rapporten konstateras att AF har ett för brett uppdrag som bidrar till dålig måluppfyllelse på alla områden. Därför föreslås en renodling av myndighetens uppdrag. Matchningsuppdraget stryks helt – AF skall inte längre ägna sig traditionell arbetsförmedling. Istället inriktas fokus på kontrollfunktionen och arbetet med de som står längst från arbetsmarknaden. De insatser som blir kvar skall också mätas och utvärderas betydligt mer systematiskt än idag med internationella erfarenheter som förebild. Detta beräknas kunna minska statens utgifter på området med 20 miljarder

Författare