EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

NYHET Publicerad

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olsson

Åsa Fasth Berglund, Petra Sundström, Anna Olshäll

Jo, huvudsakligen för att stora och mindre företag samarbetar väl.

- Företagen förstår att de inte kan lösa alla problem själva. Svenska företag är bra på att samarbeta med andra. Småföretag är ofta vara mycket innovativa och de stora företagen har erfarenheter av internationalisering. Hos oss på Chalmers kan de lära av varandra, menade Åsa Fasth Berglund, docent på Chalmers, och slog ett slag för så kallade testbeds.

Testbeds kan facilitera testmöjligheter. De små företagen har inte själva alltid råd, men i en testbed kan de till exempel nyttja studenterna när företagen testar innovationer. På Chalmers testar SMEs, studenter, forskare och globala företag.

Även Anna Olshäll från Scania framhöll värdet av testbeds, som behövs i utvecklingen av framtida produkter och tjänster och är helt nödvändigt för att kunna investera i befintliga produktioner. 

- Vi behöver veta tillräckligt mycket för att kunna nyttja den nya tekniken och våga investera. Säkerhet och cybersecurity, är centralt för att vi ska våga. Vi måste kunna lita på att informationen trovärdig och bygger på fakta, annars kan det skadar alla. Det kan också få till följd att det kan vara en risk i kommande produktion.

Anna Olshäll berättade att Scania också är öppna för att samarbeta med andra företag och institut, vilket återkopplar till tesen om den svenska framgångsfaktorn. Även Scania samarbetar exempelvis Chalmers och KTH som exempelvis.

- Vi behöver samarbete. Vi behöver ständig utveckling, dels internt i företaget, men även från externa kontakter via nya samarbeten. Vi skickar därför medarbetare till andra för att dela kunskap och diskutera utmaningar som ingen ännu har löst. Dessutom, det måste finnas en koppling till verkligheten redan från början om vi ska våga satsa på forskningen och testa. Samarbete mellan SME och stora företag är helt enkelt centralt.

Petra Sundström, från Huskvarna Group, underströk att digitaliseringen är en "gamechanger". Företagen är en del av ekosystemen, oavsett om de vill eller inte. Konkurrensen är mycket stor och bara växer. Och nu kommer de stora aktörerna som Amazon och Google och intresserar sig för de marknadsnischer som svenska företag i dag är framgångsrika i.

- "Going digital" har obegränsade möjligheter. Vi på Huskvarna jobbar nära våra kunder; de vet vad de vill ha och vi kan ta reda på vad vi kan leverera. Detta innebär att vi visar upp olika innovationer, men när vi gör det möter vi många legala problem. Exempelvis när vi vill hyra ut saker, så kanske vi vill fotografera kunden. Men om vi ska ha en kamera i butiken så måste vi ha tillstånd. Ett annat exempel är om vi önskar wi-fi i trädgården för våra digitala produkter, då kan det också krävas tillstånd. Även dataskyddslagstiftningen är en sådan problematisk faktor. För att kunna utveckla innovationer till nytta för konsumenterna behövs undantag för testbeds i denna EU-lagstiftning.

Petra Sundström konstaterade att de behöver kunna testa sina utan att initialt bli hindrade av lagstiftning, så de vet vad som funkar och vad de kan utveckla. Regelbördan begränsar i dag möjligheten till fler kreativa lösningar och smarta innovationer – oftast helt i onödan. 

- Produktplaneringen tar tid, vi måste ha en infrastruktur. Vi måste veta om 5G finns om 5 år. Vi behöver testa våra produkter i den verkligheten i en testbed. Eller rättare sagt, vi behöver tänka större – vi behöver "testcities", för framtiden.

Endast ett av fem europeiska företag nyttjar verkligen de digitala lösningarna i sitt företag, dvs 4 av 5 gör det inte. Potentialen är stor, konstaterade en EU-kommissionsrepresentant från DG Connect, som satt i publiken. Hennes första önskan är EU både får en nationell och en europeisk infrastruktur för testbeds.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det redan finns ”best practice” hos de nordiska länderna. Framgångsfaktorerna är:

1. Tillgång till ett lokalt "ekosystem"

2. Den senaste kompetensen + verktygen

3. Kreativa människor

4. Tillgången till flera aktörer. Multiexpertis krävs för att lösa framtidens problem.

5. Finansiering

6. Aktörer som är öppna för samarbete

7. En framtida koppling mellan det nationella och det europeiska systemet.

Slutsatsen är således: Det måste finnas flexibla lösningar för samarbeten som passar olika behov.

EU Industry Day syftar till att sprida information om kommissionens arbete med en strategisk policy för industrin. Konferensen är också ett forum där olika intressenter berättar om sina aktiviteter och tankar för att lära av varandra och finna nya samarbeten över gränserna. Deltagarna kommer ifrån alla sektorer inom industrin, likväl som finanssektorn, forskningen, regeringar och andra politiska eller offentliga beslutsfattare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.