EU utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell

NYHET Publicerad

DEBATT EU-kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände, och utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tillsammans med företrädare för arbetsgivarorganisationerna i Finland, Norge, Danmark.

Carola Lemne

Carola Lemne, Verkställande direktör, Svenskt Näringsliv

Foto: Ernst Henry Photography AB
Jyri Häkämies, Verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK

Jyri Häkämies, Verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK

Foto: photographer Marjo Koivumki
Jacob Holbraad, Administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening DA

Jacob Holbraad, Administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening DA

Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Företagen i de nordiska EU-länderna är starka anhängare av det europeiska samarbetet. Den fria rörligheten och frihandeln i EU är grundförutsättningar för välstånd och välfärd. Företagen har som jobbskapare en nyckelroll i EU-ländernas ständiga strävan att skapa bättre sociala förhållanden för sina medborgare. Kopplingen mellan människor i arbete och ett lands sociala välstånd kan inte nog betonas. Ett socialt Europa är ett Europa i arbete.

Men inom EU finns nu en oro för de nationalistiska och protektionistiska strömningar som inte ser fördelarna med samarbetet, en oro som pockar på att övergå i handling. EU:s ledare vill mer påtagligt öka sammanhållningen inom EU-länderna, och ett uttryck för det är att man vill åstadkomma ett mer socialt Europa genom centrala regleringar. Det är här det finns anledning att vara kritisk.

EU:s sociala dimension är mycket viktig för oss alla. Toppmötet för ”rättvisa villkor och tillväxt” i Göteborg den 17 november blir betydelsefullt därför att vi där får tillfälle att tala om hur EU-samarbetet på detta område ska utvecklas. Det är Sveriges statsminister Stefan Löfven som tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in stats- och regeringschefer från EU:s medlemsländer för att dryfta gemensamma utmaningar och prioriteringar i utvecklingen av våra arbetsmarknader och välfärdssystem.

Kärnfrågan inom det sociala området är ganska enkel: Ska EU ses som ett enda land eller som den union EU faktiskt är?

Vår övertygelse är att utvecklingen måste utgå från varje medlemslands förutsättningar, traditioner och behov. Europas mångfald är en konkurrensfördel som måste utnyttjas bättre. Men vi måste börja i rätt ände, att företagen har förutsättningar för att skapa arbeten. Det är så vi skapar ett socialt Europa.

På EU-nivå har frågorna om ett socialt Europa redan lämnat diskussionsstadiet. Före årsskiftet vill EU-kommissionen att EU-parlamentet och ministerrådet kan enas om en så kallad social pelare med 20 principer och rättigheter. I ministerrådet antogs pelaren nyligen. Men det var först efter hårt arbete från flera länder som pelartexten ändrades så att det nu tydligt framgår att kommissionen ska respektera de enskilda medlemsländernas olikheter i förutsättningar och lösningar. Detta är ett exempel på den vaksamhet som krävs från de länder som värnar det nationella självbestämmandet.

Kommissionen hävdar att den sociala pelaren inte ska vara rättsligt bindande. Men faktum är att den redan genererar lagförslag på flera områden som berör företag eller arbetsgivare. Ett av dessa är upplysningsdirektivet. Här vill kommissionen förändra direktivet till att föreskriva minimivillkor, vilket gör det till ett anställningsskyddsdirektiv. Det ska även reglera arbetstagarbegreppet samt formen för rättsmedel och kompensation, det senare något helt nytt i EU-sammanhang. Här tas inte hänsyn till att förutsättningarna ser helt olika ut mellan medlemsländerna.

Vi menar att kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände. Nivå och innehåll i den sociala välfärden tillhör kärnan i det som varje medlemsland förväntas erbjuda sina medborgare. Om delar av det bestäms på EU-nivå, medan det är medlemslandet som måste leverera, är risken stor att spänningarna ökar både inom EU och mellan medlemsländerna. Det utmanar också vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vägen till ”rättvisa jobb och tillväxt” och vartefter bättre arbets- och levnadsförhållanden för medborgarna kan bara gå genom ekonomisk utveckling, jobb, handel och tillväxt. I vår globaliserade värld måste EU ge förutsättningar för medlemsländer, medborgare och företag att hävda sig i en allt skarpare internationell konkurrens. Det är bara genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara en positiv drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare.

Carola Lemne, Verkställande direktör, Svenskt Näringsliv

Jyri Häkämies, Verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK

Jacob Holbraad, Administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening DA

Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Artikeln publicerades på DI Debatt 15/11.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."
NYHET Publicerad:

Nordiska arbetsgivare satsar på cirkulär ekonomi

EU Svenskt Näringsliv har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer tagit fram ett positionspapper om cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.