Hökmark: När USA gör sig mindre ska EU gå längre med frihandeln

NYHET Publicerad

EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag och därför är den ny pågående diskussionen om vad vi vill ha EU till i framtiden både viktig och angelängen. Här frågar vi Moderaternas Gunnar Hökmark, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor och suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om hur han ser på EU-samarbetet och dess påverkan på näringslivet. I Svenskt Näringsliv EU-policy ”Ett utmanat Europa” presenterar vi vårt recept för ett konkurrenskraftigt EU. I den berör vi allt från digitalisering till klimat, från de fyra friheterna till regelförbättring, från handel till energi – och mer därtill. Läs den gärna, länk finns längst ner i denna artikel.

Gunnar Hökmark
Foto: John Thys/TT

1. En fungerande inre marknad

Syftet med den inre marknaden var att skapa en mer gynnsam miljö för företagende, individernas rörlighet, konkurrens och handel. Detta för att ge EUs invånare bättre tillväxt och därmed välfärd.

Är du nöjd med hur den inre marknaden fungerar idag? Finns det några områden inom denna som du tycker bör förändras eller förbättras? I så fall hur? Hur tycker du att näringslivets behov tillgodoses på den inre marknaden och finns det något kring detta du skulle vilja ändra på?

Den inre marknaden fungerar väldigt bra, men väldigt mycket återstår att göra. Gemensamma regler och standards innebär att vi ersätter i dag 31 olika regleringar ( inklusive Norge, Island och Lichtenstein) med en reglering. Precis som när lagstiftningen sker i Sverige blir det ibland för mycket reglering, även om man ska se detta mot att man istället för 31 regleringar får 1. Det är framförallt på tjänstesidan som mer måste göras. Det gäller dels att medlemsstaterna måste genomföra de lagar som har beslutas och leva upp till dem samtidigt som fler reformer måste göras så att i låter hela tjänstesektorn ligga under den gemensamma marknaden.

Men även när lagarna är de samma måste reglerna och tillämpningen av dem vara desamma för att se till att man inte i praktiken ändå upplever att man exporterar och importerar på den gemensamma marknaden. Därför behövs steg mot en förenklad momshantering, gemensam konsumentlagstiftning, köprätt och kreditlagstiftning göras. Nationella myndigheter bör ha till uppgift att hjälpa utländska EU-företag att komma tillrätta med problem. Jag vill att kommissionen gör en genomlysning av hur nationella myndigheter, lagar och regler fortfarande står i vägen för gränsöverskridande tjänster och varor.

I detta sammanhang bör man också se den inre marknaden för den finansiella sektorn, energi och telekom liksom hela den digitala agendan. Den gemensamma kapitalmarknaden måste utvecklas, liksom steg mot gemensam konkurrensrätt.

EU är den största ekonomin i världen men måste nu bli den mest dynamiska marknaden. Det kräver omfattande arbete för att likställa men också för att motarbeta överreglering.

2. Digitalisering och den inre marknaden

Den digitala dimensionen av den inre marknaden blir allt viktigare, inte minst för näringslivet som är beroende av att data ska kunna flöda friktionsfritt mellan olika medlemsländer samt in och ut ur unionen. Idag finns det av 28 nationella regelverk på området, vilket gör den digitala ekonomin krånglig för företagen.

Hur ser du att EUs digitala ekonomi ska kunna generera mer tillväxt växa och leda till att nya lösningar och företag skapas? Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras? Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

Den digitala marknaden är viktig i sig själv. Den är en modernisering som är avgörande för nya tjänster, innovationer och ökad produktivitet. Men den ger också en möjlighet att med den digitala teknologin som spjutspets driva igenom en modern inre marknad där gamla regler och skilda myndighetskulturer inte längre står emellan kund och säljare. Väl skött kan den inre digitala marknaden bli just världens största och mest dynamiska. Det kräver att vi utvecklar vidare telekomsektorn mot fler paneuropeiska nät, ökad överföringskapacitet, ledarskap för 5G och ständig uppkoppling.

3. Regelförbättring

Ungefär hälften av de regelverk som berör svenska företag härrör från EU-lagstiftning. Ett bra regelverk ger företagen god konkurrenskraft och därmed ökat välstånd - utan att sänka skyddsnivån. Överimplementering av regler är ett område som kan ge negativa konsekvenser för näringslivet i de medlemsstater som ofta går utöver EUs minimikrav.

Vilka förändringar eller förbättringar anser du bör genomföras?

Allra viktigast att medlemsstater och nationella myndigheter inte adderar till den gemensamma lagstiftningen. Därför är det långsiktigt bra om vi har fler förordningar och färre direktiv. Vidare bör regleringar som kanske var nödvändiga när en ny europeisk lag infördes avvecklas när den hunnit bli en normalitet. En del lagar och regelverk bör därför förses med sunset-klausuler. Även krav på att pröva om en ny regel kan förenas med att en gammal regel avvecklas ska prövas. Vi bör se till att reglering i Europa bidrar till konkurrenskraft jämfört med våra viktigaste exportekonomier.

Är detta något som prioriteras i ditt arbete i EP?

Givetvis. Bland annat har jag efterlyst ”call for evidence” där företagare kan tycka till om den lagstiftning som fattats de senaste åren, som en utvärdering. Banksektorn gjorde detta häromåret men det vore bra om fler branscher får chansen att säga till var såväl överreglering som överimplementering ställer till problem för näringslivet.

Hur ser samarbetet med dina kollegor i den svenska regeringen och riksdagen ut på detta område?

Framförallt samarbetar jag med svenska myndigheter och svenskt näringsliv liksom politiskt närstående i Europaparlamentet liksom Sveriges riksdag. Den svenska regeringen företräder tyvärr linjen att varje reglering är av godo och att en genomgång för att minska byråkrati är en attack på välfärden.

4. Ett socialt Europa

Statsminister Löfven har engagerat sig i frågan som han kallar ”ett socialt Europa”, och vill arbeta för att alla inom EU ska ha samma arbetsrättsliga grundskydd och lägsta lönenivå. En annan tolkning av begreppet är att ett socialt Europa är ett Europa i arbete, d v s att en hög sysselsättning ger bättre sociala villkor. I så fall är startegin för att nå detta en inriktning på konkurrenskraftiga företag och en god ekonomi i medlemsländerna.

Vad är din syn på ”ett socialt Europa”?

Europa och EU har redan en viktig social dimension, nämligen en inre marknad som syftar till att ge ökat välstånd och fler jobb. Till detta kommer de sociala fonderna som bidrar till att underlätta för de fattigare länderna att komma i kapp. Den inre marknaden har varit avgörande för den snabba tillväxten i de fattigare delarna i Europa. Ett tydligt exempel är de baltiska staterna.

Det är däremot medlemsstaterna som ska fatta beslut om hur välstånd och välfärd ska fördelas. Varje land har sina förutsättningar, traditioner och prioriteringar. Det finns ingen anledning att vi ska ha gemensamt utformad arbetsrätt, föräldraledighet eller familjepolitik. Det tvingar bara fram onaturliga kompromisser och en detaljstyrning av människors liv från Bryssel. En social dimension som innehåller lagstiftning när det gäller sociala och arbetsmarknadspolitiska frågor kommer att skapa onödiga konflikter, frustration mot EU samt underminerar den svenska modellen.

Hur tycker du att EU respektive de nationella parlamenten skall arbeta med frågan?

De nationella parlamenten ska arbeta med dessa frågor utifrån sina politiska och parlamentariska förutsättningar.

5. Handelspolitik

En välfungerande inre marknad utan handelshinder är eftersträvansvärt för företagen i EU. Detta får dock inte hindra att handel med icke-medlemsstater också skall kunna gå så friktionsfritt som möjligt. I detta ligger både konstruktiva handelsavtal och att undanröja regelkrångel. Handel kan i många fall vara en viktig nyckel till tillväxt och jobb – för oss inom EU - och för länder utanför som behöver stärka sin ekonomi.

Vad anser du bör göras få att få till stånd fler frihandelsavtal? Med vilka länder tycker du EU bör prioritera att få till stånd handelsavtal?  Vad kan medlemsländernas regeringar göra för att påskynda processen med fler handelsavtal?

För det första ska EU nu eftersträva fler handels- och samarbetsavtal med andra delar av världen. EU bör se till att vi står mitt i den globala ekonomins utveckling. Med de vinster som fri handel ger men också med den internationella rättsordning internationella avtal bidrar till. Japan, Mexiko, olika delar av Latinamerika. Det samma gäller självfallet även vårt närområde där ekonomiskt och politiskt samarbete stärker EU i världen. När USA gör sig mindre ska EU gå längre.

6. Energi och klimat

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och kräver att det internationella samfundet tar ansvar och kommer fram till globala lösningar. EUs roll är viktig i detta och ambitionsnivån är hög. Många av de innovationer som gör stor miljönytta kommer dessutom från det europeiska näringslivet.

Vilka är de viktigaste åtgärderna på EU-nivå vad gäller klimatutmaningarna enligt dig?

Klimatutmaningarna är ett av de tydligaste exemplen där EU kan skapa mernytta för medlemsländerna. Tillsammans går det att göra större förändring. Med det sagt är det viktigt att medlemsländerna implementerar de miljölagar som har beslutats gemensamt, däribland CO2-nivåer och minskade utsläpp av andra farliga gaser.

Dessutom är det viktigt att även blicka ännu större. EU står för knappt 10 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Varken Sverige eller Europa kan på egen hand få bukt med det globala klimathotet. Om utsläppen ska minska behöver Sverige och EU övertyga resten av världen om att den måste ta sin del av ansvaret. Det kräver att vi har en klimatpolitik som får andra länder att följa våra exempel, som är kostnadseffektiv och som istället för att vara en hämsko skapar förutsättningar för fler jobb och ökad tillväxt.

På energisidan är det viktigt att parera mellan att medlemsländer inte ska behöva elda kol och samtidigt inte bli beroende av rysk gas. Genom fortsatta satsningar på forskning och infrastruktur kan energibehovet för fler mötas med modern teknik.

En del menar att EU i sin ambition att bidra i arbetet med att nå klimatmålen, kan komma att skapa regelverk som gör att företagen i EU kommer att få svårare att konkurrera på lika villkor med företag utanför unionen. Har du några tankar kring detta?

Europaparlamentet gör nu om regelverket som styr hur Europa ska nå de klimatmål vi beslutade om för ett par år sedan. För mig och oss moderater är det viktigare att utforma en politik för minskade globala utsläpp, för investeringar och innovation, än att bidra till byråkratiska och centralistiska system som detaljreglerar vartenda steg på vägen.

Det finns inget egenvärde i att detaljstyra hur utsläppen ska minska, det viktiga är att de minskar. Om det sker genom mer effektiv energianvändning eller mer ren energi spelar ingen roll för klimatet.

Svenskt Näringslivs vision:
Ett välmående och konkurrenskraftigt EU vars övergripande målsättning är att stärka företagens, individers och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens.

Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs program för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt EU här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Premiärminister Theresa May har fått igenom sitt förslag till utträdesavtal. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.
NYHET Publicerad:

Näringslivet avgörande för omställningen till mer förnybar produktion

Svenskt Näringsliv vill att Europas konkurrenskraft ska stärkas. Det är genom att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag som EU kan vara den drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare som Sverige och övriga Europa behöver. Men vad tycker våra svenska EU-parlamentariker om de frågor på EU-nivå som är viktiga för det svenska näringslivet? Vi har pratat med Marita Ulvskog, delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna tillika vice ordförande i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor.
NYHET Publicerad:

Den tekniska utvecklingen kommer alltid röra sig snabbare än politiken

Teknisk utveckling och utvecklingen av den digitala inre marknaden innebär stora möjligheter för svenska företag, samtidigt innebär det många utmaningar och det är viktigt att politiken landar rätt. Vi har pratat med Anna Maria Corazza Bildt, moderat Europaparlamentariker som också är vice ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Hon menar att ”Som lagstiftare måste vi vara ödmjuka och inse att den tekniska utvecklingen alltid kommer röra sig snabbare än politiken”.
NYHET Publicerad:

EU – den tydligaste rösten för frihandel

I början på maj hölls Free Market Road Show I Stockholm. Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, deltog i en av panelerna tillsammans med bland annat Axess VD PJ Ander Linder och den brittiska ekonomen Richard Teather.
NYHET Publicerad:

EU slår upp portarna över kontinenten

EUROPADAGEN På onsdag, 9 maj, firas Europadagen med en rad aktiviteter över kontinenten, ett tillfälle att fira freden och sammanhållningen i Europa. 
NYHET Publicerad:

EU i en världsordning under omvandling

En världsordning i förändring skapar nya utmaningar för Europa. Interna och externa påtryckningar hotar att förändra de liberala värden som länge präglat Europas relationer och skapar svårigheter för EU:s arbete med frihandel. Hur hanterar vi detta? Dessa frågor diskuterades på ett seminarium i Bryssel med bland annat ambassadör Lars Danielsson, EU-kommissionär Cecilia Malmström, Svenskt Näringslivs Jens Hedström, samt tre forskare som skrivit en bok om denna aktuella frågeställning.
NYHET Publicerad:

Österrikes EU-prioriteringar

Österrike har hamnat i rampljuset efter förra årets regeringsskifte, och det lär fortsätta när man tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i juli. Svenskt Näringslivs Brysselkontor besökte nyligen Wien för att diskutera våra EU-prioriteringar och samtidigt ta del av Österrikes prioriteringar. Under två dagar träffade vi representanter från regeringen, svenska ambassaden, svenska företag som verkar i landet, en tankesmedja och Svenskt Näringslivs österrikiska motsvarighet IV –  Industriellenvereinigung.
NYHET Publicerad:

EU-regler om grupptalan äventyrar rättssäkerheten

KONSUMENTSKYDD Det behövs inte EU-regler om grupptalan, anser jurist Anne Wigart. Hon betonar att om förslaget genomförs måste de nya reglerna innehålla åtgärder som hindrar missbruk, samtidigt som parternas grundläggande rättigheter garanteras.
NYHET Publicerad:

Ny europeisk arbetsmarknadsmyndighet – Vad är syftet på riktigt?

KOMMENTAR En ny arbetsmarknadsmyndighet på EU-nivå ingår i arbetet för mer rättvisa arbetsvillkor. Svenskt Näringsliv befarar att myndigheten kan blanda sig i nationella regelverk.
NYHET Publicerad:

Protektionism skapar enbart förlorare

Globaliseringen har otvetydigt varit positiv för merparten av världens befolkning, detta måste diskuteras. Samtidigt leder globaliseringen till att förändringar accelereras vilket i sin tur måste hanteras. Vi behöver se globaliseringens fördelar, men också se till att våra samhällen har den flexibilitet som krävs för att ställa om. Detta var huvudbudskapen under det seminarium som Sällskapet för politik och näringsliv (SPN) nyligen ordnade i Europaparlamentet om vikten av frihandel och globalisering i en tid av protektionism.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen: Svenska företag bäst på innovationer

Inom ramen för EU-kommissionens stora satsning EU Industry Day 22-23 februari, i Bryssel var Teknikföretagen & RISE utvalda att under rubriken TESTBED Europe, accelerating innovation and strengthening eco-systems, presentera hur svenska företag och akademin samarbetar i arbetet med nya innovationer. Seminariet visade sig bli ett av eventets mest populära och samlade experter från hela Europa. Samtliga deltagare var överens om att svenskarna leder utvecklingen på detta område. Men varför?
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.