En akademi för kunskapsekonomin – reformer för en högskola i världsklass

RAPPORT Publicerad
Skuggrapport_-_en_akademi_for_kunskapsekonomin_webb.pdf

Svenskt Näringslivs slutrapport från skuggutredningen.

Svenskt Näringsliv har arbetat länge med frågorna om högre utbildning och forskning och publicerat över tjugo rapporter de senaste tio åren. Detta är slutrapporten från Svenskt Näringslivs skuggutredning som har arbetat parallellt med den statliga Styr- och resursutredningen (2017:05).

Föreliggande rapport är ett sätt att samla ihop arbetet och presentera förslag inom ett antal områden som är avgörande för utvecklingen av svenska universitet och högskolor.

Sverige behöver reformer för högpresterande lärosäten. Hur vi lyckas med högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges utveckling och välstånd. Det är avgörande för det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Inom området har Svenskt Näringsliv tre prioriteringar:

• Den högre utbildningen ska bättre bidra till att lösa de stora problem Sverige har med kompetensförsörjningen.

• Forskningspolitiken ska leda till att Sverige förblir en ledande nation när det gäller privata satsningar på FoU (forskning och utveckling).

• Systemet för högre utbildning och forskning ska ha en tydlig ansvarsfördelning och leverera resultat i internationell toppklass på ett effektivt sätt.

För att skapa ett system med bättre styrning och resurstilldelning för universitetoch högskolor krävs ett långsiktigt perspektiv. I Sverige måste vi se bortom enskilda budgetår, forskningspropositioner och mandatperioder. För verksamheten behövs förstås löpande uppföljningar och åtgärder. För att reformera helheten behövs dock minst ett tioårsperspektiv. Det behövs en färdplan för reformer.

Vi har identifierat åtta områden där det är angeläget att lägga förslag och fördjupa arbetet som en del i en färdplan:

1. tydligare roller och ansvarsfördelning

2. resurstilldelning för utveckling och transparens

3. kompetensförsörjning

4. forskning

5. kvalitet i högre utbildning

6. relevans för högre utbildning

7. digitalisering och internationalisering

8. ökad autonomi för lärosätena

Författare