Kilometerskatten långt ifrån avgjord

NYHET Publicerad

SKATTER I helgen gav regeringen besked om att man inte går vidare med utredningens förslag om kilometerskatt. Trots det blev Transportföretagens onsdagsseminarium fullsatt. Skatten är långt ifrån skrotad, blev slutsatsen.

Vilhelm Andersson, utredare
Foto: Nicklas Mattsson

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, presenterade sitt förslag.

I helgen meddelade regeringen att man inte tänkte gå vidare med utredningen om kilometerskatt. Förslaget kommer att slå mot svenska transportföretag och saknar en geografisk differentiering, vilket kommer att slå mot landsbygden, ansågs det. Förslaget har kallats kilometerskatt, slitageavgift och lastbilsskatt.

– Kärt barn har många namn, men uppenbarligen även mer oönskade barn, kommenterade dagens värd, Mattias Dahl, vd för Transportföretagen. Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, drog slutsatsen att utredningen inte är förkastad, vilket vissa verkat tro:

– Det förslag som regeringen lär presentera kommer nog baseras på utredningens slutsatser, till stor del.

Vilhelm Andersson, utredare i Vägslitageskattekommittén, lämnade sin utredning om vägslitageskatt (2017:11) till regeringen 28 februari. Det var en diger lunta om cirka 1000 sidor, med en grundlig genomgång av ett flertal parametrar inklusive flera utblickar mot omvärldens motsvarande system, inte minst Tysklands. Han inledde sitt föredrag med orden:

– Det är ju strålande, med tanke på vilket mottagande utredningen fick, att ni tagit er hit för att lyssna på mig.

Förslaget kan sammanfattas som att alla lastbilar över 12 ton, med vissa undantag, ska beskattas och alla allmänna vägar omfattas. Kostnaden skulle bli 0,38-1,69 kronor per kilometer, beroende på ett flertal variabler. För att systemet ska fungera måste åkerier, även utländska som vill köra i Sverige, registrera sig och sedan rapportera varje månad. Även ett system för ”ruttbiljetter” för enstaka körningar föreslås.

För att systemet ska fungera behövs ett utbyggt kontrollsystem, med kameror och poliskontroller.

– Vi föreslår bland annat att 100 nya poliser ska anställas som enbart ska arbeta med detta, sa Vilhelm Andersson.

Samtidigt är det just kontrollsystemet flera kritiker vänt sig emot, det kommer att kosta en hel del och i slutändan blir intäkten till statskassan relativt liten. Vilhelm Andersson försvarade sig med att systemet är billigare än det tyska och att utredningen ”hållit sig i skinnet” för att göra det så enkelt och billigt som möjligt.

– Vi har försökt att i så stor utsträckning som möjligt använda befintliga system, teknik som redan finns i bilar och hos åkerier.

När han fick den väntade frågan om hur han som utredare förstått skälen till att regeringens beslut, lät Vilhelm Andersson förstå att han var lite konfunderad:

– Som jag förstått det finns en skiljaktig mening från samtliga tre departement som varit med i utredningen. Det är ju dessa tre departement som skrivit direktiven. Då hade de ju kunnat skriva direktiven annorlunda.  Det jag förstått är att regeringen vill se på alternativ till avläsningssystem, för att undvika att åkerierna behöver rapportera varje månad. Orsaken till att vi i utredningen inte valt den vägen utan ett system med kontroller, är att det är mycket dyrt att starta och att driva ett helautomatiskt avläsningssystem.

En av frågorna som inte riktigt lösts av utredningen, är hur indrivningen av skatt från utländska bolag ska gå till.

Jan-Eric Nilsson
Foto: Nicklas Mattsson

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Jan-Eric Nilsson, nationalekonom och forskare på VTI,  Statens väg- och transportforskningsinstitut, ansåg att utredningen missat ett par saker. Hans ingångsvärde är att man ska ta betalt för de samhällsekonomiska kostnaderna som trafiken ger upphov till, så kallad marginalkostnadsprissättning.

– Det finns flera komponenter som gör förslag om kilometerskatt osäkra, som till exempel hur man kontrollerar axelvikt i realtid eller om ett registrerat fordon har släp eller ej. Förslaget om kontrollsystem är mycket genomtänkt i utredningen, men man måste även se till är att dessa system säkras mot manipulation, ansåg Jan-Eric Nilsson.

En panel av företagsrepresentanter fick frågan om det finns några förutsättningar som skulle kunna göra dem positiva till en kilometerskatt:

– Om det finns några lättnader som gör att branschen får något tillbaka och inte bara tappar i konkurrenskraft kan det finnas utrymme för en kilometerskatt. Annars är det inget vi kan stå bakom, sa Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

– Hela det gröna näringslivet är beroende av transporter. Landsbygdsfrågorna och transportfrågorna är intimt förknippade och vi kan inte se några som helst bra anledningar till att införa kilometerskatt. Vi är helt emot, sa Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Kilometerskattedebatt
Foto: Nicklas Mattsson

Företagens företrädare gav sin syn på kilometerskatten, fr v: Mattias Dahl, Transportföretagen, Jonas Carlberg, LRF Mjölk och Karolina Boholm, Skogsindustrierna.

– Vår största kritik är att utredningens förslag gör att landsbygden subventionerar städerna. Vårt land är stort och att beskatta vår nackdel är en dålig idé, sa Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Dagen avslutades med en politisk debatt. Patrik Lundqvist, (S), ledamot i Skatteutskottet förklarade att en av de viktigaste anledningarna till att regeringen i helgen gav utredningens förslag tummen ned, berodde på att man ser att förslaget slår fel.

– Tanken är att svenska transportföretags problem med osund konkurrens ska åtgärdas samtidigt som kostnaden för slitaget på våra vägar fördelas bättre.

Karin Svensson-Smith, (MP), ordförande i Trafikutskottet, ansåg att de som nu tror att kilometerskattens införande försenas, tror fel.

– Jag ser det precis tvärtom. Om regeringen inte skickar ut förslaget på remiss kan förändringar som skapar ett logiskt och transparent system göras och införandet kan komma lika snabbt.

Politikerdebatt om kilometerskatt
Foto: Nicklas Mattsson

Karin Svensson-Smith (MP, Patrik Lundqvist (S), Anders Åkessson (C) och Jessica Rosencrantz (M) debatterade hur och om kilometerskatt kan införas.

Anders Åkesson, (C), ledamot i Trafikutskottet, var kritisk:

– Att klippa en utredning vid hälsenen några dagar före dess överlämnande, är ett slöseri med resurser, speciellt som utredningen visat på flera av de nackdelar som vi motståndare mot kilometerskatten påpekat.

Moderaternas Jessica Rosencrantz, ledamot i Trafikutskottet ville lyfta blicken från detaljer:

– Den transportpolitiska debatten glömmer bort att vi är ett glest befolkat land med stora avstånd. Istället borde vi säga att vi verkligen behöver alla transportslag. Dessa skatter som diskuteras, inklusive flygskatten, ser ut att vara fiskala åtgärder för att öka skatteintäkterna. Men systemen är dyra och slår fel.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Att vända på alla stenar bara en lek med ord

INFRASTRUKTUR Regeringens nyligen lanserade nationella transportplan innehåller inget försöksprogram med OPS-projekt, offentlig-privat samverkan, inom infrastrukturområdet. En ypperlig chans går förlorad att på ett kontrollerat sätt starta, driva och utvärdera OPS-projekt i ett eftersatt infrastruktursystem med stort behov av innovativa idéer, skriver infrastrukturexpert Mårten Bergman.
NYHET Publicerad:

Trots ambitionshöjning består infrastrukturskulden

INFRASTRUKTUR Regeringen har fastställt den nationella transportplanen. Trots många positiva delar räcker den inte till. Grundproblemet kvarstår. Sverige kommer även efter denna tolvårsperiod att ha en betydande infrastrukturskuld, skriver Mårten Bergman.     
NYHET Publicerad:

Regeringsbeslut dråpslag mot målet om en fossilfri kollektivtrafik

INFRASTRUKTUR Ett nytt regeringsbeslut riskerar att drastiskt höja kostnaden för den svenska kollektivtrafiken och slå ut satsningen på en fossilfri fordonsflotta.
NYHET Publicerad:

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

INFRASTRUKTUR SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.
NYHET Publicerad:

Advokater sågar förvaltningsdomstolarna

SKATT Advokater har ett mycket lågt förtroende för förvaltningsdomstolarnas hantering av skattemål, visar en färsk Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess. Resultatet är tyvärr inte oväntat för den som följer utvecklingen på skatteområdet, konstaterar skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Ny moms slår mot kompetensförsörjning i vården

SKATT Ett besked om att inhyrd vårdpersonal ska beläggas med 25 procent moms får stark kritik från landets privata vårdgivare. ”Det är ett hot mot hela vårdsektorns kompetensförsörjning”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Sänkta skatter gör Sverige attraktivt

DEBATT Sverige måste ha konkurrenskraftiga villkor för företagande. Därför behövs lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Det skriver Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, och Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

”En ovärdig debatt om flyget”

FLYGSKATT Opinionen är kraftigt mot flygresandet. Den 1 april införs dessutom flygskatten i Sverige trots ett stort motstånd från flygbranschen. "Den kommer inte att minska flygandet och utsläppen. Då är branschens egna initiativ bättre men de får inte genomslag. I dagsläget pågår en ovärdig debatt om flyget", menar vd:n för Svenska Flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Miljardnota med återinförd revisionsplikt

SKATT Motståndet mot förslaget att återinföra revisionsplikten för mindre företag är massivt. Svenskt Näringsliv, HUI och Småföretagarna är mycket kritiska. ”Vi vill istället att fler företag undantas från revisionsplikten”, säger redovisningsexperten Claes Norberg vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Skattereform kräver konkurrenskraftiga skatter"

SKATTER Ett oförändrat skattetryck, är ingen bra utgångspunkt för en omfattande skattereform, enligt vd Carola Lemne. Hon vill se skatter som stimulerar till arbete, sparande och investeringar.
NYHET Publicerad:

Vägskatt på avstånd i ny skepnad

KOMMENTAR En regeringspromemoria om beskattning av tung lastbilstrafik greppar över en stor fråga men bidrar inte med några fullständiga förslag. Det handlar om att ge kilometer- eller vägslitageskatt en ny skepnad, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

"Skattereglerna ökar inte kostnaderna i vården"

ENTREPRENÖRSSKATTEN Finansminister Magdalena Andersson hävdar att det numera nedlagda förslaget om ändrad entreprenörsskatt, hade kunnat få bukt med vårdens beroende av hyrpersonal. Nu svarar experter på utspelet, och menar att förslaget inte har något med bemanningssituationen att göra.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

LIVE: Väl fungerande infrastruktur och transporter

LIVE Livesändning av seminariet "Väl fungerande infrastruktur och transporter" sändes mellan 14:00 och 16:00 30 januari. Se hela seminariet här.
NYHET Publicerad:

Reformer ska rädda svensk infrastruktur

RAPPORT Den svenska infrastrukturen är eftersatt. Sårbarheten inom transportsystemet ökar ytterligare om inte grundläggande reformer genomförs. I rapporten ”Bana ny väg för Sveriges infrastruktur” föreslås framkomliga lösningar.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturkris kräver nya lösningar

DEBATT Svensk infrastruktur blottlägger stora brister. Botemedlet är mer pengar till nyinvesteringar, drift och underhåll. Dessutom krävs högre produktivitet, kostnadseffektivitet och fokus på rätt saker, skriver Caroline af Ugglas, vice vd och Mårten Bergman, infrastrukturexpert.
NYHET Publicerad:

Höjd drivmedelsskatt pressar glesbygdsföretag

INFRASTRUKTUR Höjd skatt på drivmedel går stick i stäv med regeringens ambition att hela landet ska leva, anser Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Hundratals arbetstimmar förlorade i bilköer

TV Stockholms trafiksituation hindrar effektiviteten hos företagen på grund av bilköer, och bidrar till längre arbetsdagar. ”Det är dags att färdigställa Förbifart Stockholm nu”, säger Robin Seger, vd Cremab.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.