Utbildningsfällan? – en del av etableringsprocessen för invandrade akademiker

RAPPORT Publicerad
Utbildningsfällan

Hur snabbt flyktingar och andra typer av invandrare blir självförsörjande och integrerade är avhängigt de samhällssystem de omfattas av i Sverige. Vi vet till exempel att det tar 5-10 år från folkbokföring för en invandrad akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en oacceptabelt lång tid.

Svenskt Näringsliv har i denna rapport granskat vägen till etablering för invandrade akademiker och framförallt utbildningssystemets betydelse i denna process. En viktig slutsats är att det finns allvarliga brister när det gäller att validera och tillgodoräkna utländsk utbildning. Det gör att många människor, som ingenting hellre vill än att jobba, tvingas tillbringa längre tid i utbildning än nödvändigt. Utbildningsfällan slår igen.

Alltför lång tid i utbildning, det vill säga mer än vad som krävs för att etablera sig på arbetsmarknaden innebär många år borta från arbetsmarknaden, stora studieskulder och utebliven pension under studietiden. Att vara borta från arbetsmarknaden innebär dessutom att yrkeskvalifikationer riskerar bli inaktuella vilket blir en nackdel när personen senare ska söka jobb. Ändå visar rapporten att systemen är ineffektiva och utformade på ett sätt som gör att utbildning ofta drar ut på tiden eller läses om i onödan. Detta riskerar försämra invandrade akademikers förutsättningar på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv vill med denna rapport problematisera kring att vissa av de steg som invandrade akademiker går igenom är mer tidskrävande än nödvändigt, komplicerade och ibland kanske till och med onödiga att ta sig igenom. Vi menar att det finns starka skäl att ifrågasätta om vissa satsningar uppnår sitt syfte och om det inte finns mer effektiva sätt att uppnå samma sak.

Författare