Internationella skattefrågor

Den internationella skattedebatten präglas nästan uteslutande av frågan hur länder kan skydda sig mot skatteflykt. Det är svårt för det internationella regelverket att hålla jämn takt med nya affärsmodeller i en värld där företag agerar globalt snarare än enligt nationella landgränser. För ett litet land som Sverige skulle även en gradvis förflyttning av beskattningsrätten till fördel för de länder där försäljning sker leda till ökad skatt för svenska företag och minskade svenska skatteintäkter.

EU och OECD arbetar med omfattande förändringar av de internationella skattereglerna, i huvudsak inom ramen för EU:s Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) och OECD:s projekt ”Base Erosion Profit Shifting” (BEPS). En central fråga är hur länderna ska fördela beskattningsbar vinst mellan sig från internationella bolag så att rätt skatt betalas i varje land. BRIC länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) anser att de har rätt till en större andel av bolagens vinster eftersom det är där vinsterna genereras. Stora länder vill att bolagens vinster ska beskattas där försäljningen sker.

För ett litet land som Sverige med stor exportsektor och liten hemmamarknad skulle även en gradvis förflyttning av beskattningsrätten till fördel för de länder där försäljning sker leda till ökad skatt för svenska företag och minskade svenska skatteintäkter.

Svenskt Näringsliv deltar aktivt i den internationella debatten och i arbetsgrupper i OECD och EU för att värna svenska intressen. Det handlar om mycket mer än att stävja skatteflykt – det handlar om att de stora länderna vill se till att skatt betalas där och inte i små ekonomier som Sveriges.

Nästan hälften av Sveriges BNP kommer från export av varor och tjänster. Därför är det viktigt att exportföretagen ges goda möjligheter att verka internationellt. Sveriges nät av skatteavtal med andra länder utgör en grundsten i arbetet med att undanröja dubbelbeskattning av företag som har verksamhet i flera länder. Avtalen reglerar beskattningsrätten till olika inkomster länderna emellan och sätter ett tak på hur mycket skatt som får tas ut. På skatteavtalsområdet har många av våra konkurrentländer på senare tid lyckats förhandla sig till bättre villkor. Sverige behöver ge detta arbete ökad prioritet.