350 000 svenskar vantrivs på jobbet

NYHET Publicerad

ARBETSRÄTT 350 000 svenskar vantrivs med sina kollegor eller sina arbetsuppgifter, visar en ny undersökning. Stefan Fölster och Björn Lindgren på Svenskt Näringsliv skriver att dagens anställningsskydd gör att många svenskar dröjer kvar i en nedbrytande arbetssituation.

Lena har känt sig utfryst av sina arbetskollegor under flera år. Hon mår dåligt och är ofta sjukskriven. Hon vill ha ett annat jobb. Där börjar hennes dilemma. Hon kan säga upp sig själv, men har ingen garanti att det blir bättre på det nya jobbet. Därför har hon fått rådet att vänta tills arbetsgivaren köper ut henne. Flera tidigare arbetskollegor fick en årslön i avgångsvederlag. Med den på banken skulle det kännas betydligt tryggare att pröva på nya jobb. Inte minst för sina barn skull väljer Lena därför att stanna.

Enligt en undersökning från Handelns utredningsinstitut som publiceras i nästa vecka kan drygt hundratusen svenskar befinna sig i en situation där det både är orimligt lönsam att dröja kvar i en nedbrytande arbetssituation, och onödigt svårt att byta arbete. Samtidigt visar ny internationell forskning att detta har ödesdigra följder för många människor. Svenska arbetstagare upplever därför mindre trygghet i arbetet än arbetstagare i många andra länder.

Runt 350 000 svenskar jobbar kvar på ett jobb där de trivs ordentligt dåligt med sina kollegor eller sina arbetsuppgifter. Det är slutsatsen av en undersökning bland 1200 anställda som Handelns Utredningsinstitut genomfört på vårt uppdrag. Storleksordningen stämmer väl med tidigare undersökningar.

En ny insikt från vår undersökning är däremot att de som inte trivs ofta anser att deras kompetens eller utbildning inte stämmer överens med arbetets krav. De tror också att deras kollegor och chefer tycker att de gör ett sämre jobb. Detta indikerar att en viktig förklaring till att många inte trivs är att de inte fullt ut klarar av sitt jobb. Så ser också arbetsgivare på sina anställdas kompetens. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel anses ungefär 14 procent av nuvarande anställda inte klara sina arbetsuppgifter.

Att stanna i ett jobb där man inte trivs tär ofta på motivationen, vilket i sin tur leder till en sämre arbetsinsats. Engagemanget i den personliga kompetensutvecklingen kanske avtar. Med tiden riskerar därför gapet mellan vad man presterar och vad man förväntas prestera allt större. När det efterhand blir uppenbart för kollegor och chefer att det är jobbet i sig som orsaken till att en person inte trivs tryter tålamodet.

Undersökningen visar att de som tror att kollegor och chefer tycker att de inte klarar av sitt jobb tre gånger oftare än andra känner sig utfryst, mobbad eller trakasserad. Sammanlagd anger två av tio anställda att de i någon utsträckning känner sig mobbad eller trakasserad. Många gör det av andra skäl, var fjärde hänvisar till tvivel på om han eller hon uppfattas klara av sitt jobb.

Detta samband är närmast tabubelagt att påtala i Sverige. Den politiskt korrekta beskrivningen av utfrysning eller trakasserier talar bara om gruppsykologiska förklaringar eller elaka arbetsgivare som orsak. I själva verket är det ganska självklart att ett arbetslag på ganska själviska grunder kan frysa ut en kollega som de anser påverkar arbetet negativt. I det fallet hjälper inte många av de åtgärder som en arbetsgivare normalt kan ta till för att stoppa utfrysning.

Där börjar moment 22 för den anställde som hamnat i denna situation. Om han eller hon själv byter jobb går hon miste om möjligheten att bli utköpt av arbetsgivaren. Ett sådant utköp kan ibland ge upp till två och en halv årslöner, men oftare hamnar det runt en årslön. Det är en ansenlig summa pengar för de allra flesta. Det tar genomsnittssvensken 18 år att spara ihop en årslön. Det är därför inte förvånande att en facklig rådgivare i en frågespalt om arbetsrätt skriver: ”Många gånger kan denna (den anställdes) passivitet och nonchalans vara ett tillvägagångssätt för att hamna i en situation där arbetsgivaren tvingas säga upp medarbetaren.”

Denna honungsfälla har flera allvarliga konsekvenser. En är att varje person som avstår från att lämna ett jobb där man vantrivs, därmed också gör det svårare för andra att hitta rätt eftersom man blockerar ett jobb som någon annan kanske skulle trivas bra på. Här finns en ond cirkel. En arbetsmarknad med bättre rörlighet är därför en viktig förutsättning för att människor skall kunna hitta jobb där de trivs.

Den svenska arbetsmarknaden präglas idag av orörlighet. I Sverige bytte omkring fem procent av de förvärvsarbetande jobb under 2003 enligt EUs Labour Force Survey, vilket i internationella jämförelser är en låg siffra. I Danmark var det tretton procent som gick från ett jobb till ett annat. I Danmark känner anställda samtidigt större trygghet på arbetet än svenskar, förmodligen för att de vet att de lätt hittar ett annat arbete om de hamnar i en nedbrytande situation i det nuvarande arbetet.

En annan konsekvens är att fler känner sig stressade och sjukskrivs. I vår undersökning framkommer att personer som inte trivs är mer stressade och oftare sjuka än dem som trivs. Detta gäller speciellt de som trivs allra sämst. Enligt andra svenska studier finns det också ett samband mellan att vara inlåst i ”fel” jobb och förekomsten av magbesvär, olust, trötthet och håglöshet.

Ny internationell forskning bekräftar dessa resultat. En omfattande studie genomförd på kanadensiska data (Wasmer 2006) analyserar kopplingen mellan trakasserier på arbetsplatser och de institutionella förutsättningarna för rörlighet på arbetsmarknaden. Kanada är i detta avseende ett bra studieobjekt eftersom det finns viktiga skillnader i rörlighet mellan de olika provinserna medan andra förhållanden är lika. Resultaten är tydliga på att de provinser där de institutionella hindren drar ner rörligheten så är en större andel av de anställda missnöjd med sitt arbete, utsatt för trakasserier, indragen i konflikter på arbetsplatsen, stressade, på medicinering och sjukskrivna.

I Sverige har detta knappt kunnat diskuteras därför att det har hamnat i en infekterad debatt om anställningsskydd. En mer konstruktiv ansats kan vara att diskutera trygghet i arbetet.

Det är inte sagt att just dagens utformning av det svenska anställningsskyddet ger den bästa tryggheten i arbetet. OECD har upprepade gånger visat att det tvärtom är så att länder med ett striktare anställningsskydd ger de anställda sämre upplevd trygghet. I Sverige bekräftas detta av flera studier som visar att uppluckringen av turordningsreglerna hos de minsta företagen sänkte sjukfrånvaron.

I vår undersökning uppger åtta procent av dem som vill byta jobb att den främsta anledningen till att de inte gör det är att de då förlorar sin plats på turordningslistan. För många andra kan det säkert också vara viktigt men inte det främsta skälet. Andra undersökningar pekar nämligen på att en tredjedel av dem som vill byta jobb uppger att turordningsreglerna gör att man blir mindre benägen att byta jobb.

En bra trygghet i arbetet skulle i stället kräva att anställningsskyddet utformas så att det inte hindrar att människor byter arbete när de befinner sig i nedbrytande situationer. I Österrike avsätter exempelvis arbetsgivare en summa varje månad för varje anställd. Denna pott får en arbetstagare med sig när den blir uppsagd. På det sättet finns en trygghet som inte försätter människor i orimliga arbetssituationer.

Trygghet i arbete innebär också att det råder klara spelregler. Idag är lagen och tillämpningen i domstol mycket otydliga. Delvis därför kan en anställd försöka vänta ut en arbetsgivare och ”hoppas” på vinst. En bättre rättssäkerhet och förutsägbarhet skulle göra anställningsskyddet till mindre av ett lotteri.

För arbetsgivare är de anställda den viktigaste resursen. Både regeringen och facken har faktiskt anledning att fråga sig om man är tillfreds med en ordning som gör att så många svenskar dröjer kvar i en nedbrytande arbetssituation.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

Fler jobb med modernt anställningsskydd

KOMMENTAR Tre av fyra företagare kan anställa fler om arbetsrätten tar större hänsyn till företagens behov. Att minska risken för företagare i samband med anställning förbättrar integrationen och ger fler chansen till ett jobb, skriver Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv och PTK avslutar omställningsförhandlingar

OMSTÄLLNING Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om ett nytt omställningsavtal har avlutats. Svenskt Näringsliv konstaterar att det inte finns förutsättningar för meningsfulla förhandlingar.
NYHET Publicerad:

Minister vill ha kvar lex Laval

ARBETSMARKNAD Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, vill inte längre riva upp lex Laval. Insiktsfullt, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Slopat LAS-undantag slår mot småföretagen

ARBETSMARKNAD Många av landets småföretagare är bestörta efter Ylva Johanssons (S) besked att Socialdemokraterna vill slopa undantaget från turordningsreglerna. ”Utan det kan vi tvingas sparka den som har kompetens och levererar det som vi behöver”, säger småföretagaren Catarina Hagstrand.
NYHET Publicerad:

Kommentar: S-förslag hämmar företagens tillväxt

KOMMENTAR Socialdemokraterna med Stefan Löfvén i spetsen vill framstå som näringslivets vänner och berättar gärna att de inte ser näringslivet som ett särintresse. De skriver i sina program att företagen behöver bättre förutsättningar för att växa och utvecklas. Men mot detta står deras egna förslag, skriver Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen.
NYHET Publicerad:

”Prata konkurrenskraft, inte jobb”

ALMEDALEN ”Jag tycker att man ska sluta prata jobb och istället prata om hur vi ska behålla och utveckla företagens konkurrenskraft”. Det sa Per Linde, ägare till industriföretaget Linde Metallteknik.
NYHET Publicerad:

Reformförslag ska få fart på företagens investeringar

REFORMAGENDAN Svårigheten att få tillgång till finansiering är företagens största hinder för att genomföra investeringar. Även brist på kompetent arbetskraft och krångliga regler ställer till det. Svenskt Näringsliv presenterar nu ett antal reformförslag som kan förenkla för företagen och få fart på produktiviteten. 
NYHET Publicerad:

Stabil andel visstidsanställda

ARBETSMARKNAD De senaste nio åren har antalet sysselsatta i genomsnitt stigit med cirka 45 000 per år. Andelen visstidsanställda ligger stabilt under perioden. Det visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

LAS tvingar bort unga medarbetare

WEBB-TV Personalomsättningen på industriföretaget Texo i Älmhult är låg och inom några år närmar sig många anställda pensionsåldern. Vd Anders Svenssons försök att föryngra personalstyrkan försvåras av dagens lagstiftning. "Det måste luckras upp på något sätt", säger han.
NYHET Publicerad:

Omställningsförhandlingar ajourneras till januari

ARBETSRÄTT Svenskt Näringsliv och PTK ajournerar omställningsförhandlingarna till januari. Parterna behöver mer tid och kommer även att föra samtal med regeringen.
NYHET Publicerad:

Ökad produktivitet när LAS reformerades

ARBETSRÄTT När turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS, reformerades för småföretagare ledde det till att arbetsproduktiviteten ökade med 2,5 procent eller mer. Det visar en undersökning som nationalekonomen Carl Magnus Bjuggren utfört.
NYHET Publicerad:

Visstidsanställning öppnar för jobb

ARBETSMARKNAD Tidsbegränsad anställning bidrar till ett ekonomiskt och socialt lyft för utsatta grupper. Det är slutsatsen i en rapport från Svenskt Näringsliv. "Att begränsa möjligheten att anställa medarbetare på visstid vore olyckligt för de svagaste på arbetsmarknaden", anser arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

Så kan Löfven ordna en halv miljon nya jobb

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten i Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Socialdemokraterna har i sin skuggbudget som mål att Sverige ska uppnå den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Det är bra med tydlighet, men det är också viktigt att vara realistisk med vad som krävs för att uppnå ett så ambitiöst mål. Det krävs reformer, skriver Urban Bäckström, vd, och Ann Öberg, chefekonom.
NYHET Publicerad:

Föråldrade regler drabbar ungdomsjobb

LAS "Reglerna för anställningar är föråldrade. De var nog ändamålsenliga när de utformades. Men nu behöver regelverket ses över". Det säger Lars-Erik Runudde, företagare i Ånge.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna visstidsregler

KOMMENTAR TCO har presenterat en opinionsundersökning som visar att många visstidsanställa (65 000) arbetat mer än fem år hos samma arbetsgivare. TCO menar att detta utgör bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk. Men undersökningen utgör inget bevis för att svensk lagstiftning står i strid med visstidsdirektivet eller att det förekommer missbruk av visstidsanställningar.
NYHET Publicerad:

Saco-rapport inget nytt

KOMMENTAR Enligt Saco beror problemen med turordningsreglerna i LAS främst på bristande kunskaper om gällande rätt, och behöver därför inte ändras. Men tvärtemot signalen från Saco visar objektiva bedömningar att regelverket vid uppsägning är ett av småföretagens största hinder mot tillväxt.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut om visstid

ANSTÄLLNINGSSKYDD Regeringen har beslutat att inte agera med anledning av EU-kommissionens kritik av anställningsskyddslagen. "Det är ett välkommet beslut", säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Anställningsform föremål för debatt

VISSTID Kritiker vill begränsa arbetsgivarens möjligheter att förnya visstidsanställningar. Det oroar företagare som anser att det tär ekonomiskt och spär på arbetslösheten.