350 000 svenskar vantrivs på jobbet

NYHET Publicerad

ARBETSRÄTT 350 000 svenskar vantrivs med sina kollegor eller sina arbetsuppgifter, visar en ny undersökning. Stefan Fölster och Björn Lindgren på Svenskt Näringsliv skriver att dagens anställningsskydd gör att många svenskar dröjer kvar i en nedbrytande arbetssituation.

Lena har känt sig utfryst av sina arbetskollegor under flera år. Hon mår dåligt och är ofta sjukskriven. Hon vill ha ett annat jobb. Där börjar hennes dilemma. Hon kan säga upp sig själv, men har ingen garanti att det blir bättre på det nya jobbet. Därför har hon fått rådet att vänta tills arbetsgivaren köper ut henne. Flera tidigare arbetskollegor fick en årslön i avgångsvederlag. Med den på banken skulle det kännas betydligt tryggare att pröva på nya jobb. Inte minst för sina barn skull väljer Lena därför att stanna.

Enligt en undersökning från Handelns utredningsinstitut som publiceras i nästa vecka kan drygt hundratusen svenskar befinna sig i en situation där det både är orimligt lönsam att dröja kvar i en nedbrytande arbetssituation, och onödigt svårt att byta arbete. Samtidigt visar ny internationell forskning att detta har ödesdigra följder för många människor. Svenska arbetstagare upplever därför mindre trygghet i arbetet än arbetstagare i många andra länder.

Runt 350 000 svenskar jobbar kvar på ett jobb där de trivs ordentligt dåligt med sina kollegor eller sina arbetsuppgifter. Det är slutsatsen av en undersökning bland 1200 anställda som Handelns Utredningsinstitut genomfört på vårt uppdrag. Storleksordningen stämmer väl med tidigare undersökningar.

En ny insikt från vår undersökning är däremot att de som inte trivs ofta anser att deras kompetens eller utbildning inte stämmer överens med arbetets krav. De tror också att deras kollegor och chefer tycker att de gör ett sämre jobb. Detta indikerar att en viktig förklaring till att många inte trivs är att de inte fullt ut klarar av sitt jobb. Så ser också arbetsgivare på sina anställdas kompetens. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel anses ungefär 14 procent av nuvarande anställda inte klara sina arbetsuppgifter.

Att stanna i ett jobb där man inte trivs tär ofta på motivationen, vilket i sin tur leder till en sämre arbetsinsats. Engagemanget i den personliga kompetensutvecklingen kanske avtar. Med tiden riskerar därför gapet mellan vad man presterar och vad man förväntas prestera allt större. När det efterhand blir uppenbart för kollegor och chefer att det är jobbet i sig som orsaken till att en person inte trivs tryter tålamodet.

Undersökningen visar att de som tror att kollegor och chefer tycker att de inte klarar av sitt jobb tre gånger oftare än andra känner sig utfryst, mobbad eller trakasserad. Sammanlagd anger två av tio anställda att de i någon utsträckning känner sig mobbad eller trakasserad. Många gör det av andra skäl, var fjärde hänvisar till tvivel på om han eller hon uppfattas klara av sitt jobb.

Detta samband är närmast tabubelagt att påtala i Sverige. Den politiskt korrekta beskrivningen av utfrysning eller trakasserier talar bara om gruppsykologiska förklaringar eller elaka arbetsgivare som orsak. I själva verket är det ganska självklart att ett arbetslag på ganska själviska grunder kan frysa ut en kollega som de anser påverkar arbetet negativt. I det fallet hjälper inte många av de åtgärder som en arbetsgivare normalt kan ta till för att stoppa utfrysning.

Där börjar moment 22 för den anställde som hamnat i denna situation. Om han eller hon själv byter jobb går hon miste om möjligheten att bli utköpt av arbetsgivaren. Ett sådant utköp kan ibland ge upp till två och en halv årslöner, men oftare hamnar det runt en årslön. Det är en ansenlig summa pengar för de allra flesta. Det tar genomsnittssvensken 18 år att spara ihop en årslön. Det är därför inte förvånande att en facklig rådgivare i en frågespalt om arbetsrätt skriver: ”Många gånger kan denna (den anställdes) passivitet och nonchalans vara ett tillvägagångssätt för att hamna i en situation där arbetsgivaren tvingas säga upp medarbetaren.”

Denna honungsfälla har flera allvarliga konsekvenser. En är att varje person som avstår från att lämna ett jobb där man vantrivs, därmed också gör det svårare för andra att hitta rätt eftersom man blockerar ett jobb som någon annan kanske skulle trivas bra på. Här finns en ond cirkel. En arbetsmarknad med bättre rörlighet är därför en viktig förutsättning för att människor skall kunna hitta jobb där de trivs.

Den svenska arbetsmarknaden präglas idag av orörlighet. I Sverige bytte omkring fem procent av de förvärvsarbetande jobb under 2003 enligt EUs Labour Force Survey, vilket i internationella jämförelser är en låg siffra. I Danmark var det tretton procent som gick från ett jobb till ett annat. I Danmark känner anställda samtidigt större trygghet på arbetet än svenskar, förmodligen för att de vet att de lätt hittar ett annat arbete om de hamnar i en nedbrytande situation i det nuvarande arbetet.

En annan konsekvens är att fler känner sig stressade och sjukskrivs. I vår undersökning framkommer att personer som inte trivs är mer stressade och oftare sjuka än dem som trivs. Detta gäller speciellt de som trivs allra sämst. Enligt andra svenska studier finns det också ett samband mellan att vara inlåst i ”fel” jobb och förekomsten av magbesvär, olust, trötthet och håglöshet.

Ny internationell forskning bekräftar dessa resultat. En omfattande studie genomförd på kanadensiska data (Wasmer 2006) analyserar kopplingen mellan trakasserier på arbetsplatser och de institutionella förutsättningarna för rörlighet på arbetsmarknaden. Kanada är i detta avseende ett bra studieobjekt eftersom det finns viktiga skillnader i rörlighet mellan de olika provinserna medan andra förhållanden är lika. Resultaten är tydliga på att de provinser där de institutionella hindren drar ner rörligheten så är en större andel av de anställda missnöjd med sitt arbete, utsatt för trakasserier, indragen i konflikter på arbetsplatsen, stressade, på medicinering och sjukskrivna.

I Sverige har detta knappt kunnat diskuteras därför att det har hamnat i en infekterad debatt om anställningsskydd. En mer konstruktiv ansats kan vara att diskutera trygghet i arbetet.

Det är inte sagt att just dagens utformning av det svenska anställningsskyddet ger den bästa tryggheten i arbetet. OECD har upprepade gånger visat att det tvärtom är så att länder med ett striktare anställningsskydd ger de anställda sämre upplevd trygghet. I Sverige bekräftas detta av flera studier som visar att uppluckringen av turordningsreglerna hos de minsta företagen sänkte sjukfrånvaron.

I vår undersökning uppger åtta procent av dem som vill byta jobb att den främsta anledningen till att de inte gör det är att de då förlorar sin plats på turordningslistan. För många andra kan det säkert också vara viktigt men inte det främsta skälet. Andra undersökningar pekar nämligen på att en tredjedel av dem som vill byta jobb uppger att turordningsreglerna gör att man blir mindre benägen att byta jobb.

En bra trygghet i arbetet skulle i stället kräva att anställningsskyddet utformas så att det inte hindrar att människor byter arbete när de befinner sig i nedbrytande situationer. I Österrike avsätter exempelvis arbetsgivare en summa varje månad för varje anställd. Denna pott får en arbetstagare med sig när den blir uppsagd. På det sättet finns en trygghet som inte försätter människor i orimliga arbetssituationer.

Trygghet i arbete innebär också att det råder klara spelregler. Idag är lagen och tillämpningen i domstol mycket otydliga. Delvis därför kan en anställd försöka vänta ut en arbetsgivare och ”hoppas” på vinst. En bättre rättssäkerhet och förutsägbarhet skulle göra anställningsskyddet till mindre av ett lotteri.

För arbetsgivare är de anställda den viktigaste resursen. Både regeringen och facken har faktiskt anledning att fråga sig om man är tillfreds med en ordning som gör att så många svenskar dröjer kvar i en nedbrytande arbetssituation.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.