Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.

Miljöpartiets tidigare partisekreterare Anders Wallner som lett utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid” presenterar i dag förslagen i sitt slutbetänkande på DN Debatt (31/1 2019). Förslagen skulle få allvarliga konsekvenser för företagens möjligheter att anpassa sin verksamhet efter verkligheten och skapa jobb.

Utredningens förslag innebär dels en utvidgning av de redan i dag kritiserade turordningsreglerna i Las till att även gälla när arbetsgivare av olika skäl kan behöva omreglera anställdas arbetstidsmått. Vidare vill utredningen att det ska bli svårare och dyrare att anställa på tidsbegränsade anställningar.

Utvidgning av kritiserade Las-regelverket riskerar leda till att fler förlorar jobbet

Utredningens direktiv skrevs av den rödgröna regeringen under den förra mandatperioden. Mycket har dock hänt sedan dess. Det finns numera en bred politisk överenskommelse om att arbetsrätten behöver moderniseras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningens förslag i helt fel riktning.

Genomförs utredningens förslag skulle turordningsreglerna få en avsevärt förstärkt ställning i Las, med alla de negativa effekter som det innebär för jobbskapande, tillväxt och trösklar till arbetsmarknaden. Dessutom vore det ett kraftigt ingrepp i parsautonomin. Parterna har redan enats om andra regler som hanterar frågan och infört dem i sina kollektivavtal.

Att företag kan anpassa sin verksamhet till de förutsättningar som råder är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Skälen till att företag omorganiserar sin verksamhet är normalt att dess förutsättningar har förändrats. Många gånger rör det sig om en försämrad ekonomi som gör att en neddragning av verksamheten är nödvändig. Vissa företag har en efterfrågan som varierar över tid och kan då behöva anpassa sin bemanning efter det. Exempelvis har restauranger flest kunder under lunch- och kvällstid och det är fler kunder i butikerna under vissa tider.

Ett sätt att möta nedgångar i efterfrågan är genom uppsägningar av hela tjänster. Ett annat sätt kan vara att förändra anställningsmåttet för anställda till exempel från heltid till deltid. Att företag har möjlighet att styra bemanningen utifrån verksamhetens bästa gör att den kan hållas igång. Fler anställda kan då ha kvar sina jobb istället för att bli uppsagda. De anställda har då även möjlighet att få arbeta mer igen om efterfrågan sedan ökar.

Att behöva fatta sådana verksamhets- och arbetsledningsbeslut i turordning skulle få en negativ påverkan för företagens möjligheter att bemanna verksamheten på bästa sätt utifrån medarbetarnas kompetens. Det skulle ytterligare försämra företagens möjligheter och vilja till anställning.

Eftersom arbetsbrist många gånger uppstår på grund av bristande lönsamhet skulle de föreslagna reglerna också slå hårt i ett känsligt läge. Om möjligheterna att minska kostnader försvåras eller fördröjs innebär det många gånger att hela verksamheten och jobben i den äventyras. Reglerna skulle även drabba mindre företag hårt, eftersom de normalt har mindre ekonomiska resurser än större företag. Begränsade ekonomiska resurser gör det också svårare för mindre företag att kunna träffa turordningsöverenskommelser.

Det är heller inte så att arbetstiden sänks generellt i de aktuella branscherna. De allra flesta anställningsavtalen är oförändrade år från år och i de fall där en förändring sker är det vanligare med höjd än sänkt arbetstid. Att sänkningar av arbetstid inte är vanligt förekommande bekräftas också av utredningens egna kartläggningar.

Svårare och dyrare att anställa på visstid vore verklighetsfrånvänt

Rörande tidsbegränsade anställningar vill utredningen införa hårdare regler för kortare sådana. Wallner anser även att regeringen borde utreda införandet av dyrare arbetsgivaravgifter för tillfälliga anställningar. Syftet skulle vara att stimulera tillsvidareanställningar som norm. Redan här har utredningen gått påtagligt vilse. På svensk arbetsmarknad utgör tillsvidareanställningar redan normen med omkring 85 procent av alla anställningar. Tidsbegränsade anställningar står för cirka 15 procent. Den fördelningen har legat i princip konstant sedan början av 2000-talet.

Utredningen väljer också att blunda för alla de skäl som finns för att företagen måste kunna anställa tidsbegränsat och att behovet ofta inte går att planera. Anställda blir sjuka, vabbar eller är borta från jobbet av andra skäl enligt vår ledighetslagstiftning. Enligt SCB:s konjunkturstatistik över sjuklöner var exempelvis antalet sjukdagar per anställd i genomsnitt 6,15 dagar under 2017. Därtill kommer alla arbetstoppar, säsongsvariationer och andra verksamhetsrelaterade skäl som gör att kortare anställningar måste kunna användas utan att det ska betraktas som ett missbruk. Många, exempelvis studenter, efterfrågar också just möjligheten till visstidsjobb.

Tidsbegränsade anställningar är också den viktigaste vägen till ett fast jobb. Bara allmän visstid har lett till att över en miljon tillsvidareanställningar har tillkommit de senaste tio åren. Effekterna av att göra det svårare och dyrare att använda tidsbegränsade anställningar skulle bli förstärkt tudelning. Det skulle drabba de som står längst ifrån jobb hårdast.

Problemen och utmaningarna kopplat till en stelbent arbetsmarknad är flera, men möjligheten att anställa för kortare perioder och skapa jobb är inte ett av dem. Arbetsmarknaden omgärdas redan i dag av höga trösklar, bland annat i form av omoderna regelverk såsom Lagen om anställningsskydd, Las. Det skapar tudelning och hämmar jobbskapande. Visstid fyller en viktig funktion både vad gäller att möta behovet av arbetstoppar eller förkylningstider och att sänka trösklarna till jobb för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. För att minska tudelningen bör politikerna istället för att försvåra för företagen ta tag i grundproblematiken och reformera hela Las.

Ett förslag som försvårar anställningar och minskar flexibiliteten innebär inte heller bara att färre jobb skapas, utan att arbetsbördan för befintliga medarbetare blir tyngre när en kollega är frånvarande eller en arbetstopp kommer. Det ligger knappast i linje med ambitionen om ett hållbart arbetsliv med trygghet för fler.

Läs mer på DN Debatt

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.