Verksamhetsnära lönekriterier ökar acceptansen för att differentiera lönerna

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING Hos vårdkoncernen Ambea, som har verksamheter över hela Sverige, var värderingarna grundläggande när företaget arbetade fram nya individuella lönekriterier. Det viktigaste har varit att förankra idéerna ute i verksamheten för att motivera och skapa en känsla av rättvisa medarbetare emellan.


Maria Svedberg
Foto: Jessica Gow/TT

Ambea är, med sina cirka 14 000 anställda, ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg. De bedriver runt 400 verksamheter i Sverige inom bland annat äldreomsorg, boende, daglig verksamhet och stöd till personer med funktionsnedsättning eller människor med psykisk sjukdom samt missbruk. Maria Svedberg arbetar som chef på Löne-PA service och var delaktig i processen för lönerevisionen som ligger till grund för dagens lönemodell.

– I en stor koncern som Ambea är det viktigt att personalen kan känna igen sig i de lönekriterier som tas fram där värderingarna är den röda tråden i vårt arbete. En referensgrupp innehållande verksamhets- och regionchefer fanns med i processen. Kriterierna har sedan reviderats ett antal gånger för att anpassas bättre till våra olika former av verksamhet. Sedan 2010 har de sett likadana ut, berättar Maria Svedberg.

Lönemodellen som företaget använder är uppbyggd på att medarbetaren bedömer sig själv efter kriterierna på en fyrgradig skala. Sedan gör den närmsta chefen en likadan bedömning. Detta fungerar sedan som underlag i det lönesamtal man för.

– På den fyrgradiga skalan vi använder oss av lyder bedömningen ”kräver förbättring”,”bra”, ”mycket bra” och ”föredömlig”. De appliceras på de tre övergripande områdena yrkeskunskap och kompetens, arbetsresultat samt medarbetarskap och bemötande.

En av de viktigaste byggstenarna i kriterierna är bemötande. Det gäller både mot kunder, chefer och medarbetare.

– Ett bra bemötande är avgörande för hur kunden eller andra omkring en uppfattar dig och företaget. Den formella kompetensen är viktig, men om kundfokus försvinner eller om det brister i samspelet med kollegor får man inte full poäng på det kriteriet. Medarbetarnas och chefens uppgift att skatta sig själva har varit effektivt, det blir mer svart på vitt var parterna tycker olika och hur det kan förbättras, förklarar Maria Svedberg.

Den lokala lönebildningen sker i både ett utvecklingssamtal samt ett lönesamtal per år. Ambea har även testat att använda sig av fler uppföljningssamtal för att öka dialogen med den närmsta chefen. Den individuella lönesättningen har skapat incitament för personalen att ge det där extra, något som kan premieras av chefen.

– Genom att öka varje medarbetares möjlighet till att påverka sin lön kan man öka både trivsel och motivation att bidra. Många vill bli bedömda individuellt och då är dialogen med chefen väldigt viktig. Eftersom välutfört arbete premieras minskar även känslan av orättvisa.

All lönesättning är individuell men följer löneavtalen och förhandlingsordningen för respektive kollektivavtal. Eftersom organisationen bedriver olika verksamheter har diskussioner förts med samtliga berörda fack för att förankra lönekriterierna så att medarbetarna indirekt har varit med och påverkat. Några ökade kostnader har de individuella bedömningarna inte lett till.

– Vi har arbetat med att få igång en individuell och differentierad lönesättning med större lönespridning. Framför allt för att högpresterande ska känna att deras arbete faktiskt gör skillnad. Vi kom gemensamt överens om utformningen av den lokala lönesättningen. Lönesamtal har alla och individuella bedömningar ser vi inte som någon kostnadsfråga utan som en utvecklingsfråga, menar Maria Svedberg.

Erik Nordman

Maria Svedbergs tips till andra företag som vill införa individuell lönesättning.
  • Använd verksamhetsbaserade lönekriterier som anses vara neutrala.
  • En god samverkan och öppen dialog med facken förenklar.
  • Viktigt med chefer som vågar och vill differentiera löner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige

RAPPORT Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är den dåliga flexibiliteten på arbetsmarknaden, inklusive en sammanpressad lönestruktur, ett av sju områden där förbättringspotentialen för de svenska företagens villkor är som störst.
NYHET Publicerad:

Verksamhetsnära lönekriterier ökar acceptansen för att differentiera lönerna

LÖNESÄTTNING Hos vårdkoncernen Ambea, som har verksamheter över hela Sverige, var värderingarna grundläggande när företaget arbetade fram nya individuella lönekriterier. Det viktigaste har varit att förankra idéerna ute i verksamheten för att motivera och skapa en känsla av rättvisa medarbetare emellan.
NYHET Publicerad:

"Lönesättning är en stor ledarskapsutmaning"

LÖN "Goda insatser ska löna sig. Att se någon som gör ett dåligt jobb få samma lön som man själv stör i hjärtat. Det kan skapa mycket negativ energi i en grupp". Det sa vd Carola Lemne på ett seminarium om företagsnära lönebildning. Hon betonade dock att det är en ledarskapsutmaning att få medarbetarna att förstå hur lönerna sätts.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv arrangerar lönebildningsdag

INSPIRATION Den 29 september arrangerar Svenskt Näringsliv en stor lönebildningsdag i syfte att lyfta fram frågor om medarbetarnära lönesättning och dess koppling till företagens utvecklingskraft och lönsamhet. Arrangemanget som äger rum i Stockholm är kostnadsfritt och öppet för Svenskt Näringslivs medlemmar.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i ledning i näringslivet

RAPPORT En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter minska.  Samtidigt ökar andelen kvinnliga chefer i näringslivet, andelen kvinnliga chefer är idag 37 procent. Enligt rapporten kommer ökningen att fortsätta även framöver.
NYHET Publicerad:

Setra slipar på ny lönemodell

LÖNESÄTTNING För tre år sedan införde träindustriföretaget Setra en ny lönemodell på sin anläggning i Malå i Västerbotten. Det var ett led i att göra lönesättningen individuell och lokalt anpassad på företagets olika produktionsanläggningar. I dag har man kommit en bra bit på vägen, men fortfarande finns utmaningar.
NYHET Publicerad:

Den svenska modellen måste utvecklas

ALMEDALEN Almega anordnade ett Almedalsseminarium där man talade om hur den svenska partsmodellen och kollektivavtalen behöver utvecklas för att Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen. Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, betonade vikten av att jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.
NYHET Publicerad:

Chefer måste skapa legitimitet hos anställda

ALMEDALEN Under Svenskt Näringslivs Almedalsseminarium om motivation och lön slog två forskare fast ledarskapets betydelse för att lönesättningen ska kunna vara ett effektivt verktyg för att öka motivationen hos medarbetarna. Lönesättande chefer behöver vara tydliga med hur lönesättningen går till, och involvera medarbetarna så att de upplever att systemet är rättvist.
NYHET Publicerad:

Lönens betydelse diskuteras i Almedalen

ALMEDALEN Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål sammanfattar Almedalens många diskussioner om lön.
NYHET Publicerad:

Partsgemensamt seminarium för unikt avtal

ALMEDALEN Arbetsgivarverket och Saco-S presenterade sitt gemensamma tillsvidareavtal under rubriken ”Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen”.
NYHET Publicerad:

Ledarskap avgörande för lyckad lönesättning

ALMEDALEN För att lönesättning ska upplevas som legitim är det centralt med ett fungerande ledarskap. Det konstaterades under ett seminarium i Almedalen. ”Det är viktigt att arbeta med hur systemet implementeras och att det upplevs som rättvist av medarbetarna. Den aspekten, transparensen, läggs det inte tillräckligt mycket fokus på idag”, sade Aino Tenhiälä, PhD vid Aalto-universitetet.
NYHET Publicerad:

Gratis verktyg för att jobba med lönen

WEBB-TV Det digitala verktyget Jobba med lönen är till för mindre företag som vill arbeta aktivt med sin lönesättning. "Det är ett otroligt enkelt verktyg för att komma igång med att jobba med lönen på företaget", säger Anna-Lena Bohm som driver företaget Uniguide.
NYHET Publicerad:

Ny rapport om effekterna med låg lönespridning

SEMINARIUM Lönespridningen inom kvinnodominerade yrken i välfärdssektorn är mycket låg, visar Ledarnas senaste lönekarriärrapport. Det innebär små möjligheter till lönekarriär. Samtidigt visar rapporten att den låga lönespridningen hindrar chefer att rekrytera och behålla rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

Ökad kompetens och produktivitet med plusmeny som lönemodell

PRISAD MODELL År 2007 belönades designbyrån Doberman för sin lönemodell, som de kallar plusmenyn, genom att tilldelas Alectas pris för ”Årets bästa idé”. Idén var så bra att företaget fortsätter att använda och utveckla lönemodellen. Förra året belönades de igen – denna gång av Universum med utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsgivare” i kategorin mellanstora företag.
NYHET Publicerad:

Digitalt verktyg gör lönebildningen tydlig

JOBBA MED LÖNEN IT-mästaren, som har kunder över hela Sverige och kontor i Örebro, Stockholm och Karlstad, vill utveckla sitt lönebildningsarbete och tar det digitala verktyget Jobba med lönen till hjälp. "Det är viktigt med en öppen dialog kring löner och med verktyget blir det lättare att vara tydlig", säger Göran Lejerwik på IT-mästaren.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönebildning fick genomslag i avtalsrörelsen

LÖNEBILDNING Avtal har slutits mellan arbetsgivarorganisationerna EIO och VVS Företagen och tjänstemannaorganisationerna Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Även IT- och Telekomföretagen har förnyat sitt avtal med Unionen. Teknikföretagens avtal med Unionen innebär att företagen nu kan ha samma löneprocess för alla tjänstemän. Samtliga avtal innebär en fortsatt satsning på företagsnära lönebildning.
NYHET Publicerad:

Decentraliserad löneförhandling bakom Tysklands framgångar

LÖNEBILDNING Under Studieförbundet Näringsliv och Samhälles årliga Arbetsmarknadsdag den 16 maj lyftes möjligheter att förhandla löner på lokal nivå som en del av Tysklands framgångar med att minska arbetslösheten och integrera utrikes födda på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Skanska: ”Det måste finnas mätbara mål”

LÖNESÄTTNING Att hålla lönesamtalen är svårt och en utmaning. Det kräver sitt ledarskap. Cheferna på Skanska Sverige utbildas kontinuerligt i att hålla lönesamtal, ge feedback och vara tydliga i sin kommunikation med medarbetarna. ”Man är aldrig klar med kommunikationen”, säger Anna Wenner på Skanska Sverige.
NYHET Publicerad:

Efter avtalsrörelsen startar lönearbetet på företaget

KRÖNIKA När de centrala avtalen är i hamn börjar det verkliga lönearbetet i företagen. Oavsett förutsättningarna i ert företag är det klokt att använda de möjligheter som avtalen ger, skriver Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Utbildning och sänkta minimilöner lösning på matchningsproblem

RAPPORT Lönespridningen måste öka om företag ska få råd att anställa och fler människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Det menar Per Skedinger, vice ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet och docent vid Institutet för Näringslivsforskning.