Verksamhetsnära lönekriterier ökar acceptansen för att differentiera lönerna

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING Hos vårdkoncernen Ambea, som har verksamheter över hela Sverige, var värderingarna grundläggande när företaget arbetade fram nya individuella lönekriterier. Det viktigaste har varit att förankra idéerna ute i verksamheten för att motivera och skapa en känsla av rättvisa medarbetare emellan.


Maria Svedberg
Foto: Jessica Gow/TT

Ambea är, med sina cirka 14 000 anställda, ett av Sveriges ledande företag inom vård och omsorg. De bedriver runt 400 verksamheter i Sverige inom bland annat äldreomsorg, boende, daglig verksamhet och stöd till personer med funktionsnedsättning eller människor med psykisk sjukdom samt missbruk. Maria Svedberg arbetar som chef på Löne-PA service och var delaktig i processen för lönerevisionen som ligger till grund för dagens lönemodell.

– I en stor koncern som Ambea är det viktigt att personalen kan känna igen sig i de lönekriterier som tas fram där värderingarna är den röda tråden i vårt arbete. En referensgrupp innehållande verksamhets- och regionchefer fanns med i processen. Kriterierna har sedan reviderats ett antal gånger för att anpassas bättre till våra olika former av verksamhet. Sedan 2010 har de sett likadana ut, berättar Maria Svedberg.

Lönemodellen som företaget använder är uppbyggd på att medarbetaren bedömer sig själv efter kriterierna på en fyrgradig skala. Sedan gör den närmsta chefen en likadan bedömning. Detta fungerar sedan som underlag i det lönesamtal man för.

– På den fyrgradiga skalan vi använder oss av lyder bedömningen ”kräver förbättring”,”bra”, ”mycket bra” och ”föredömlig”. De appliceras på de tre övergripande områdena yrkeskunskap och kompetens, arbetsresultat samt medarbetarskap och bemötande.

En av de viktigaste byggstenarna i kriterierna är bemötande. Det gäller både mot kunder, chefer och medarbetare.

– Ett bra bemötande är avgörande för hur kunden eller andra omkring en uppfattar dig och företaget. Den formella kompetensen är viktig, men om kundfokus försvinner eller om det brister i samspelet med kollegor får man inte full poäng på det kriteriet. Medarbetarnas och chefens uppgift att skatta sig själva har varit effektivt, det blir mer svart på vitt var parterna tycker olika och hur det kan förbättras, förklarar Maria Svedberg.

Den lokala lönebildningen sker i både ett utvecklingssamtal samt ett lönesamtal per år. Ambea har även testat att använda sig av fler uppföljningssamtal för att öka dialogen med den närmsta chefen. Den individuella lönesättningen har skapat incitament för personalen att ge det där extra, något som kan premieras av chefen.

– Genom att öka varje medarbetares möjlighet till att påverka sin lön kan man öka både trivsel och motivation att bidra. Många vill bli bedömda individuellt och då är dialogen med chefen väldigt viktig. Eftersom välutfört arbete premieras minskar även känslan av orättvisa.

All lönesättning är individuell men följer löneavtalen och förhandlingsordningen för respektive kollektivavtal. Eftersom organisationen bedriver olika verksamheter har diskussioner förts med samtliga berörda fack för att förankra lönekriterierna så att medarbetarna indirekt har varit med och påverkat. Några ökade kostnader har de individuella bedömningarna inte lett till.

– Vi har arbetat med att få igång en individuell och differentierad lönesättning med större lönespridning. Framför allt för att högpresterande ska känna att deras arbete faktiskt gör skillnad. Vi kom gemensamt överens om utformningen av den lokala lönesättningen. Lönesamtal har alla och individuella bedömningar ser vi inte som någon kostnadsfråga utan som en utvecklingsfråga, menar Maria Svedberg.

Erik Nordman

Maria Svedbergs tips till andra företag som vill införa individuell lönesättning.
  • Använd verksamhetsbaserade lönekriterier som anses vara neutrala.
  • En god samverkan och öppen dialog med facken förenklar.
  • Viktigt med chefer som vågar och vill differentiera löner.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Sätt lönerna där förutsättningarna finns”

LÖNEBILDNING Svenskt Näringsliv och medlemsförbunden har slagit fast gemensamma mål inför avtalsrörelsen. Övergripande handlar det om att stärka företagens internationella konkurrenskraft, och en del är en mer företags- och medarbetarnära lönebildning, enligt Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Karriärmodell ger Sandvik tydlig lönebildning

LÖN Sandvik vidareutvecklar nu sin karriärmodell och i samband med det även sin lönebildning. Målet är att ökad tydlighet och transparens ska ge bättre kommunikation mellan chefer och medarbetare, enligt Mia Alm på Sandvik.
NYHET Publicerad:

Tydlighet och inflytande motiverar

MOTIVATION Tydlighet, transparens och dialog. Det är grunden för en lönesättning som engagerar och motiverar medarbetare. Därmed kan lönen också bli ett effektivt styrmedel för att nå organisationens mål. Det säger psykologen Katarina Blom.
NYHET Publicerad:

Samma ökning för sifferlösa löner

LÖNEUTVECKLING De helt sifferlösa avtalen, som underlättar företags- och medarbetarnära lönesättning, har kritiserats för att leda till för höga löneökningar och ett hot mot stabiliteten i lönebildning i Sverige. Enligt en rapport från Saco finns det inget som tyder på att den tolkningen stämmer.
NYHET Publicerad:

Samhällsekonomin gynnas av stabila villkor

RAPPORT Konjunkturinstitutet presenterar i sin senaste lönebildningsrapport de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.
NYHET Publicerad:

Bonussystem bidrog till utveckling av arbetsplatsen

LÖN I syfte att öka motivationen hos sina medarbetare införde Sannarps Bensin och Butik, idag Circle K, ett bonussystem. Som grund för lönebonusen fanns tydliga kriterier och individuella mål. Det visade sig vara ett framgångskoncept för utvecklingen av både stationen och medarbetarna.
NYHET Publicerad:

Bra feedback – en framgångsfaktor

FORSKNING För lönesättande chefer har användningen av regelbunden feedback blivit ett allt viktigare verktyg för att motivera medarbetare. I den digitala och mer individuella miljön har det personliga igenkännandet fått en ökad påverkan på motivation och uppfattningen av rättvisa. Prestation och återkoppling går hand i hand, menar forskaren Johnny Hellgren.
NYHET Publicerad:

Lönestrukturen ett tillväxthinder i Sverige

RAPPORT Enligt en rapport från forskningsinstitutet Ratio är den dåliga flexibiliteten på arbetsmarknaden, inklusive en sammanpressad lönestruktur, ett av sju områden där förbättringspotentialen för de svenska företagens villkor är som störst.
NYHET Publicerad:

Verksamhetsnära lönekriterier ökar acceptansen för att differentiera lönerna

LÖNESÄTTNING Hos vårdkoncernen Ambea, som har verksamheter över hela Sverige, var värderingarna grundläggande när företaget arbetade fram nya individuella lönekriterier. Det viktigaste har varit att förankra idéerna ute i verksamheten för att motivera och skapa en känsla av rättvisa medarbetare emellan.
NYHET Publicerad:

"Lönesättning är en stor ledarskapsutmaning"

LÖN "Goda insatser ska löna sig. Att se någon som gör ett dåligt jobb få samma lön som man själv stör i hjärtat. Det kan skapa mycket negativ energi i en grupp". Det sa vd Carola Lemne på ett seminarium om företagsnära lönebildning. Hon betonade dock att det är en ledarskapsutmaning att få medarbetarna att förstå hur lönerna sätts.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv arrangerar lönebildningsdag

INSPIRATION Den 29 september arrangerar Svenskt Näringsliv en stor lönebildningsdag i syfte att lyfta fram frågor om medarbetarnära lönesättning och dess koppling till företagens utvecklingskraft och lönsamhet. Arrangemanget som äger rum i Stockholm är kostnadsfritt och öppet för Svenskt Näringslivs medlemmar.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i ledning i näringslivet

RAPPORT En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter minska.  Samtidigt ökar andelen kvinnliga chefer i näringslivet, andelen kvinnliga chefer är idag 37 procent. Enligt rapporten kommer ökningen att fortsätta även framöver.
NYHET Publicerad:

Setra slipar på ny lönemodell

LÖNESÄTTNING För tre år sedan införde träindustriföretaget Setra en ny lönemodell på sin anläggning i Malå i Västerbotten. Det var ett led i att göra lönesättningen individuell och lokalt anpassad på företagets olika produktionsanläggningar. I dag har man kommit en bra bit på vägen, men fortfarande finns utmaningar.
NYHET Publicerad:

Centigo bytte löneförhandling mot ambitionssamtal

LÖNESÄTTNING Ambitionssamtal istället för lönesamtal och en incitamentsmodell som uppmuntrar individuellt ansvarstagande och entreprenörskap. Det är nyckeln till framgång i tjänsteföretaget Centigo. "Det skapar en stark kraft i hela organisationen", säger Anders Heurlin, partner på Centigo.
NYHET Publicerad:

Den svenska modellen måste utvecklas

ALMEDALEN Almega anordnade ett Almedalsseminarium där man talade om hur den svenska partsmodellen och kollektivavtalen behöver utvecklas för att Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen. Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, betonade vikten av att jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.
NYHET Publicerad:

Chefer måste skapa legitimitet hos anställda

ALMEDALEN Under Svenskt Näringslivs Almedalsseminarium om motivation och lön slog två forskare fast ledarskapets betydelse för att lönesättningen ska kunna vara ett effektivt verktyg för att öka motivationen hos medarbetarna. Lönesättande chefer behöver vara tydliga med hur lönesättningen går till, och involvera medarbetarna så att de upplever att systemet är rättvist.
NYHET Publicerad:

Lönens betydelse diskuteras i Almedalen

ALMEDALEN Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål sammanfattar Almedalens många diskussioner om lön.
NYHET Publicerad:

Partsgemensamt seminarium för unikt avtal

ALMEDALEN Arbetsgivarverket och Saco-S presenterade sitt gemensamma tillsvidareavtal under rubriken ”Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen”.
NYHET Publicerad:

Ledarskap avgörande för lyckad lönesättning

ALMEDALEN För att lönesättning ska upplevas som legitim är det centralt med ett fungerande ledarskap. Det konstaterades under ett seminarium i Almedalen. ”Det är viktigt att arbeta med hur systemet implementeras och att det upplevs som rättvist av medarbetarna. Den aspekten, transparensen, läggs det inte tillräckligt mycket fokus på idag”, sade Aino Tenhiälä, PhD vid Aalto-universitetet.
NYHET Publicerad:

Gratis verktyg för att jobba med lönen

WEBB-TV Det digitala verktyget Jobba med lönen är till för mindre företag som vill arbeta aktivt med sin lönesättning. "Det är ett otroligt enkelt verktyg för att komma igång med att jobba med lönen på företaget", säger Anna-Lena Bohm som driver företaget Uniguide.