Elitism som nytta - om humaniora och bildning i den svenska akademin

RAPPORT Publicerad
Rapport_Elitism_som_nytta_Humaniora_webb.pdf

Svenskt Näringsliv har under en längre tid förespråkat att systemet för fördelningen av resurser till högskolan måste göras om i grunden och ställer sig positiva till att regeringen har tillsatt en utredning, den så kallade styr- och resursutredningen, som ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning.

I syfte att bistå utredningen med ett näringslivsperspektiv har Svenskt Näringsliv initierat en ”skuggutredning” till regeringens officiella utredning i vilken ett antal fristående skribenter ombetts skriva kortare rapporter som tar upp frågeställningar eller områden som är särskilt viktiga för näringslivet. Författarna ansvarar själva för innehåll, analys och slutsatser i sina respektive rapporter.

Denna rapport är den andra i skuggutredningen och är författad av Anna Victoria Hallberg. Hon är Fil.dr. i litteraturvetenskap och jobbar till vardags som utredare på ledningskansliet på Södertörns högskola och är en flitig debattör i humanvetenskaperna och universitetsvärlden i stort.

Anna Victoria Hallberg vill se en mer elitistisk humaniora och anser att humanioras utbredning på svenska lärosäten behöver stramas åt. Om fler studenter inom humaniora skulle lägga ner lika mycket tid på sina heltidsstudier som studenter från andra områden, ta ut sin examen och framför allt om de skulle söka sin utbildning i hård konkurrens, skulle också samhällets syn på humaniora förändras till det bättre. Den behöver bli mindre men bättre. Hon anser heller inte att det finns någon motsättning mellan bildning och nytta.