En yrkesinriktad och flexibel språkundervisning – Svenska för invandrare

RAPPORT Publicerad
Sfi_for_battre_matchning.pdf

En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för Sveriges framtid. Sverige kan inte täcka företagens rekryteringsbehov enbart med inhemsk arbetskraft utan är beroende av invandrad kompetens. En stor invandring är dock inte synonymt med en fungerande kompetensförsörjning. För det krävs att företagen ges tillgång till kompetensen hos dem som invandrat. En viktig del i detta är språkundervisningen (sfi).

Det nuvarande systemet med sfi fungerar inte. Det saknas möjligheter till flexibilitet, tillgänglighet och individuell anpassning. En lösning skulle kunna vara ett nationellt system med valfrihet. Det skulle bidra till mångfald, kvalitet och långsiktighet. En sfi-peng hade, rätt utformat dessutom bidragit till en mer rättvis betalningsmodell för kommunerna.

Detta föreslogs i utredningen Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76). Dessvärre gick regeringen inte vidare med de förslagen. I denna promemoria har vi försökt ta reda på vilka argument som kan ha bidragit till det.

I remissvaren för utredningen framgår att majoriteten stora nationella instanser med insyn i frågan ställer sig i huvudsak positiva till både peng- och valfrihetsreform. Kommunerna är oftare negativa. Majoriteten negativa var oppositionsstyrda medan majoriteten positiva var alliansstyrda. En slutsats är att kommunerna tenderar hämmas av den politiska organisationen. Sakfrågan blir underordnad ideologi. Det är inte hållbart.

Sfi-undervisningen är en ödesfråga för vårt land. Regeringen måste se till att åtgärda de faktiska problemen med sfi. Svenskt Näringsliv vill därför uppmana regeringen att återuppta arbetet med ett nationellt valfrihetssystem och sfi-peng, korrigera upplevda brister i det förslag som finns, och åter lyfta upp frågan på den politiska agendan.

Författare