Morgondagens yrkeshögskola

RAPPORT Publicerad
Morgondagens_yrkeshogskola

Det råder stor kompetensbrist på svensk arbetsmarknad. Bristyrken återfinns inom i stort sett alla branscher, och företag vittnar om att svårigheten att hitta rätt utbildad personal leder till förhindrad expansion och sämre lönsamhet. Samtidigt är arbetslösheten inom vissa grupper fortsatt hög. Även möjligheten till omställning försvåras av att dagens utbildningssystem inte är tillräckligt flexibelt och tillgängligt för gruppen yrkesverksamma.  

Under de dryga tio år som yrkeshögskolan har funnits har den utvecklats till att bli en viktig pusselbit i utbildningssystemet. Den är en aktör som i sitt uppdrag har till uppgift att samverka med näringslivet för att tillhandahålla utbildningar som tillmötesgår de behov som finns hos företagen – en samverkansmodell som lett till goda resultat. 

Nu när alla blickar riktas mot yrkeshögskolan och tilltron till systemet är stor är det viktigt att samtidigt ställa sig frågan: vad mer måste göras för att yrkeshögskolan ska vara rätt rustad för att möta framtidens arbetsmarknad? Det är mot denna bakgrund som Svenskt Näringsliv tagit fram den här rapporten.  

De utmaningar och vägar framåt som redovisas är Svenskt Näringslivs ståndpunkter, och de är utarbetade i nära samverkan med Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Vår förhoppning är att rapporten kan ligga till grund för idéutveckling och fortsatt diskussion om hur vi på bäst sätt kan fortsätta att utveckla yrkeshögskolan.  

Författare