Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen. Det är positivt att regeringen nu har tagit fram en nationell strategi för att ta ett helhetsgrepp för Sveriges arbete med cirkulär ekonomi. Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.

Jenny Svärd

Jenny Svärd

Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen presenterade den 9 juli en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Syftet med strategin är enligt regeringen att staka ut riktningen och ambitionen för det kommande arbetet i Sverige mot en cirkulär ekonomi. Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens stora engagemang i cirkulär ekonomi och att regeringen nu vill ta ett samlat grepp i frågan. Strategin är skriven på en övergripande nivå. Det hänvisas till handlingsplaner som ska tydliggöra kommande åtgärder.

Det är centralt för en framgångsrik utveckling av den cirkulära ekonomin att Sveriges arbete för en cirkulär ekonomi görs i en EU-kontext. För att den cirkulära ekonomin ska kunna utvecklas och bli lönsam är skalan på marknaden central, därför är det viktigt att styrmedel och åtgärder i huvudsak sker på EU-nivå. Nationella initiativ riskerar att skada den cirkulära utvecklingen och innan nationella åtgärder införs måste det säkerställas att detta inte sker. Det är positivt att regeringen i strategin belyser betydelsen av EU-samarbetet. I strategin framgår det däremot inte vilka frågor som regeringen avser driva på EU-nivå respektive på nationell nivå. EU-Kommissionen presenterade i mars i år en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi. Handlingsplanen är ambitiös och Svenskt Näringsliv välkomnar den. Det är nödvändigt att initiativ i Sverige är synkroniserade med pågående initiativ och arbete på EU-nivå och att största möjliga enhetlighet med policy på EU-nivå säkerställs. Vi uppmanar regeringen att aktivt delta i och påverka arbetet på EU-nivå genom att lyfta fram svenska behov och förutsättningar samt bevaka att arbetet främjar näringslivets omställning och konkurrenskraft.

Det är positivt att strategin lyfter det svenska näringslivets stora engagemang och pågående arbete för att ställa om till en cirkulär ekonomi och att näringslivet pekas ut som en viktig aktör. Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi är framgångsrika cirkulära affärsmodeller i näringslivet. Arbete pågår i alla branscher för att utveckla och tillämpa cirkulära affärsmodeller och näringslivet vill ta en drivande roll. För att näringslivet ska kunna göra detta behövs rätt förutsättningar. Strategin har stort fokus på införandet av nya styrmedel. Hinderröjning och förändringar av nuvarande regelverk och förändrad tillämpning av desamma anser Svenskt Näringsliv som första steg vara viktigare än framtagande av nya styrmedel. Näringslivet har stor kompetens om vilka hinder som finns och var åtgärder behövs för att främja utvecklingen och vi vill vara delaktiga och bidra i regeringens kommande arbete med handlingsplanerna. En bred näringslivssamverkan behövs för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

Vi har följande mer specifika kommentarer.

Det är viktigt att kemikalier och ämnen hanteras på ett säkert sätt och inte utgör risker för människors hälsa eller miljö. I strategin nämns på många ställen begreppet ”giftfritt”. Svenskt Näringsliv vill påtala att begreppet giftfritt skapar en stor osäkerhet kring vad det konkret innebär i praktiken och att detta i sig kan utgöra ett hinder för de cirkulära flödena. Vidare anges det i strategin att särskilt farliga ämnen ska förbjudas i varor. Svenskt Näringsliv vill lyfta fram att det under en övergångsperiod kan vara svårt att fasa ut vissa ämnen helt om återvinningen ska kunna fortgå och öka i närtid. Vissa ämnen finns naturligt i olika material och andra ämnen går inte att fasa ut då de bidrar med en viss funktion där alternativ saknas. Ett riskbaserat förhållningssätt behövs där exponeringen och risken för hälsa och miljö med ett kvarvarande ämne i återvunnet material i en viss applikation värderas. Utan riskhänsyn riskerar vi att gå miste om värdefulla material (såsom t.ex. mässings- och kopparskrot som innehåller låga halter av bly). Vi förväntar oss ett klargörande kring begreppet giftfritt och hanteringen av detta i de kommande handlingsplanerna och att detta synkroniseras med arbetet på EU-nivå.

Det anges i strategin att utvecklingen av den cirkulära ekonomin i Sverige ska göras genom att använda ett urval av indikatorer som redan finns i befintliga uppföljningssystem för den nationella- och internationella miljömålen och de globala målen för Agenda 2030. Svenskt Näringsliv vill lyfta fram att det är viktigt att Sverige främst följer EU:s arbete med mätning av den cirkulära ekonomin, där en uppdatering av EU:s indikatorer ska ske i Circular Economy Action Plan.

Det är positivt att regeringen lyfter fram att avfallslagstiftningen behöver moderniseras fortlöpande. Det är nödvändigt för utvecklingen av den cirkulära ekonomin. Svenskt Näringsliv vill däremot lyfta fram att mycket kan åstadkommas redan idag genom förändrad tillämpning och en tydligare vägledning av befintlig lagstiftning. Möjligheterna är stora i och med att den nya EU-lagstiftningen, som bl.a. ger möjlighet till nationella end-of-waste kriterier, och som precis har implementerats i Sverige. Idag saknas tydliga processer och en harmoniserad hantering inom landet kring när avfall upphör att vara avfall vilket gör att investeringar uteblir och nya cirkulära flöden hindras. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bör ges i uppdrag att förtydliga vägledningar och även få ett tydligare uppdrag att arbeta för att främja cirkulära flöden och åtgärda hinder mot utvecklingen, i ett förstärkt samarbete med bl.a. näringslivet.

Regeringen vill främja användningen av återvunnet material, vilket är positivt. För att åstadkomma detta nämns bl.a. kvotplikt av återvunnet material som en möjlig åtgärd. Svenskt Näringsliv vill framhålla att i arbetet med att främja marknaden för återvunnet material behövs olika åtgärder för olika material eftersom marknadsförutsättningarna skiljer sig åt och teknikutvecklingen har kommit olika långt. Mål eller krav på andel återvunnen råvara kan vara stimulerande för vissa material (t ex plast) medan det för andra kan störa en redan fungerande marknad (t ex stål och papper/kartong). Vi förutsätter att detta beaktas i det kommande arbetet med handlingsplanerna och att vi får delta i kommande diskussioner om detta.

Det är positivt att regeringen lyfter fram att man vill främja utvecklingen av standarder. Standarder är viktiga verktyg i att skapa förutsättningar för de cirkulära affärsmodellerna och främja handel kring cirkulär ekonomi. Det är också positivt att regeringen lyfter fram att offentlig upphandling ska bidra till den cirkulära omställningen, att miljötillståndsprövningen ska effektiviseras, att satsningar på forskning och innovation är viktigt och att innovations- och näringslivsklimatet för svenska företag ska stärkas. Vi ser fram emot klargörande i handlingsplanerna hur detta ska göras.

Svenskt Näringsliv hade hoppats på att strategin hade innehållit en beskrivning av och förslag på åtgärder ur ett systemperspektiv. För att få den cirkulära ekonomin att fungera behöver nuvarande strukturer och arbetssätt i samhället utvärderas och anpassas för det cirkulära. Ett förstärkt samarbete och närmare dialog mellan olika aktörer är nödvändigt för att tillsammans hitta lönsamma och effektiva lösningar framåt.

Både Finland och Danmark har nationella strategier och lyfter där fram vikten av kompetensutveckling om cirkulär ekonomi i hela samhället. Kompetensutveckling hos olika aktörer och i utbildningsväsendet är central för att omställningen till en cirkulär ekonomi ska ta fart och för att möjliggöra för hela samhället att vara delaktiga och därmed möjliggöra omställningen. Det är något som saknas i den svenska strategin.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.