Subventioner sätter käppar i hjulet för framtidens el

NYHET Publicerad

SEMINARIUM Det finns goda möjligheter att utveckla dagens el-marknadsmodell så att den även i framtiden kan leverera för energipolitikens huvudmål. Två möjliga vägval finns; att stärka de marknadsmekanismer som dagens marknadsmodell bygger på, eller att ta ytterligare steg mot mer reglering. Det framkom på ett seminarium om framtidens vägval för elmarknaden.

Per Klevnäs

Per Klevnäs, Copenhagen Economics.

Per Klevnäs, Copenhagen Economics, inledde med att presentera den nya rapporten Electricity Market Design for a Reliable Swedish Power System. Rapporten, som finansierats av bland andra Svenskt Näringsliv, pekar på att det fortfarande finns goda möjligheter att utveckla dagens marknadsmodell så att den även i framtiden kan leverera på energipolitikens tre huvudmål. Han konstaterade att den diskussion som just nu pågår egentligen inte handlar så mycket om marknadens design:

– Det är snarare andra tillfälliga utmaningar som har lett till att den här diskussionen blivit aktuell. Till exempel de låga elpriserna som riskerar leda till uteblivna investeringar.

Per Klevnäs pekade på att det finns två möjliga vägval framåt; att stärka de marknadsmekanismer som dagens marknadsmodell bygger på, eller att ta ytterligare steg mot mer reglering, exempelvis genom införande av kapacitetsmekanismer. Mycket talar för att det första alternativet är att föredra.

– Höga kostnader var en stor anledning till att marknaden en gång avreglerades. Om vi rör oss i en riktning där vi börjar återreglera marknaden måste vi ha det i åtanke, varnade han.

Flera aktörer fick möjligheten att kommentera rapporten. Överlag rådde samsyn kring både problemen och vägen framåt, även om det fanns vissa nyansskillnader.

Nord Pools VD Mikael Lundin var tydlig med att han egentligen inte ser att det är marknadsdesignen som är problemet.

– Det här handlar i grunden om ett företagsekonomiskt problem för kraftproducenterna, som projiceras på elmarknaden.

Johan Svenningsson, VD på Uniper Sverige, konstaterade att det framförallt är subventioner som skapar problem.

– Är energy-onlymarknaden död? Svaret är nej, den har levererat hittills. Men problemet nu är att vi har dumpat priserna genom politiska ambitioner och subventioner och det måste hanteras, sa han och pekade på att annat än bara energi kan behöva prissättas i framtiden.

Han fick delvis medhåll från professor Runar Brännlund, som konstaterade att snedvridande subventioner måste tas bort om dagens marknad ska ges en ärlig chans.

Svenska Kraftnäts Ulla Sandborgh framhävde att vi måste utvärdera vad vi egentligen förväntar oss av elsystemet.

– Vi behöver analysera vilka krav som ska ställas på leveranssäkerheten, och vad vi är beredda att betala för det, sa hon.

Jens Lundgren från Energimarknadsinspektionen kontrade med att vara tveksam till huruvida ett särskilt mål för leveranssäkerhet behövs.

Tomas Hirsch från SSAB fick sista ordet och passade på att påpeka vikten av konkurrenskraftiga priser för industrin.

– Vår konkurrenskraft står och faller med vår totalkostnad för energi, och det måste fortsatt beaktas i energipolitiken.

Moderator Maria Sunér Fleming sammanfattade diskussionen med att det står klart att energy-onlymarknaden inte är död. Snarare finns goda möjligheter att successivt vidareutveckla dagens marknadsmodell, och på så sätt få en mer välfungerande marknad. Dock kan det politiska beslutet att fortsätta subventionera förnybar energi sätta käppar i hjulet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.
NYHET Publicerad:

Avgörandets stund för klimatmötet

HÅLLBAR TILLVÄXT FN:s klimatkonferens i Polen är inne på sin andra och sista vecka. Förhandlingarna rör sig framåt, men svåra frågor återstår, rapporterar Svenskt Näringslivs klimat- och energiexpert på plats i Polen.
NYHET Publicerad:

Klimatmöte: Ambitionsnivån måste höjas, rejält

HÅLLBAR UTVECKLING Maria Sunér Fleming, klimatexpert, hoppas att världens länder enas om regelverken för Parisavtalet och att det blir tydligt att man är beredd att öka sina ansträngningar för att hejda den globala uppvärmningen. Dessutom önskar hon att näringslivets positiva insatser för klimatet uppmärksammas på mötet i Katowice.
NYHET Publicerad:

Jacke: Elkrisen stoppar nya investeringar

ENERGI Sverige har elbrist. Oron sprider sig inom näringslivet för att investeringar och jobb flyttar utomlands. ”Det är bra att vindkraften byggs ut. Men den har inte alls samma leveranssäkerhet som kärnkraften”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nordiska näringslivet duckar inte för klimatutmaningen

HÖG AMBITIONSNIVÅ EU:s klimatpolitik för 2050 bör vara ambitiös, så att den lever upp till Parisavtalet, och skapa förutsättningar för företag att bidra med klimatnytta anser det nordiska näringslivet. En stark och tydlig signal, som visar att klimatutmaningen tas på allra största allvar, enligt vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

EU behöver en målsättning om ett netto-noll klimatutsläpp 2050

DEBATT Svenska företag ligger i framkant i sitt klimatarbete. Det finns ett starkt engagemang i hela näringslivet. Klimat ses som en strategisk fråga såväl i produkt- och tjänsteutveckling som i styrningen och ledningen av den egna verksamheten, skriver Caroline af Ugglas, vice VD och Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bedriver ingen lobbykampanj mot skärpta klimatmål

KOMMENTAR Ett internt diskussionsdokument från organisationen Business Europe har de senaste dagarna givit upphov till en rad missuppfattningar och ett antal i sak felaktiga artiklar som lyfter frågan om Svenskt Näringslivs arbete med klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Långsiktighet måste vara i fokus i EU:s klimatpolitik

KOMMENTAR De senaste dagarna har det florerat uppgifter om Business Europes inställning till att höja EU:s klimatmål till 2030, och ett underlags-PM har spridits i svensk och europeisk media. Det här tar fokus från arbetet som ska leda till minskade utsläpp, enligt Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsgivare går i bräschen för klimatet

KLIMAT Tyska arbetsgivarorganisationen, BDI, har räknat ut hur man nationellt kan reducera utsläppen med upp till 95 procent fram till 2050. "Vi tittade först på var dagens klimatmål skulle ta oss, utifrån nuvarande kunskap och teknik", sa Carsten Rolle, chef för energi- och klimatpolitiska frågor, på ett seminarium i Näringslivets hus.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter missar målet

SKATTER Majoriteten av de skatter och styrmedel som används för att komma till rätta med miljöproblem är uddlösa, visar en ny rapport. Bonus malus bestraffar innehav av fordon, inte utsläppen i sig, konstaterar professor Runar Brännlund.
NYHET Publicerad:

Nya regler om vattenverksamheter med positiva inslag

KOMMENTAR Nya regler för verksamheter som påverkar vatten ger garantier för att samhällsutveckling och vattenkraft, inkluderande den småskaliga, ska kunna fortsätta, skriver jurist Nicklas Skår.
NYHET Publicerad:

Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

KOMMENTAR När Europaparlamentet röstade om energifrågor blev resultatet bättre än farhågorna, men det är långt ifrån ett önskescenario, skriver Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Ny vattenlag riskerar Sveriges hållbara textilindustri

GÄSTKRÖNIKA Den svenska textilindustrin har änge arbetat aktivt med miljö- och energifrågor. Men ett nytt lagförslag om vattenanvändning riskerar hela vår hållbara textilproduktion, och hotar samtidigt både tusentals svenska jobb och svensk textilproduktion, vilken riskerar att flyttas till en internationell marknad med betydligt lägre miljökrav. Det skriver Anne Ludvigsson,vd Ludvigson Invest och styrelseordförande TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bra på hållbar utveckling

HET FRÅGA Svenska företag ligger långt fram när det gäller hållbar utveckling. Rättesnöre är FN:s 17 globala mål, resultatet är nya spännande affärer. Det framkom när ett pärlband av företagsrepresentanter talade på temat inför en begeistrad publik i Näringslivets Hus.
NYHET Publicerad:

Målgång i förhandlingar om EU:s utsläppshandel

KOMMENTAR Efter över två års förhandlingar nådde EU:s institutioner nyligen en överenskommelse om hur regelverket för medlemsländernas utsläppshandel ska se ut efter 2020. I många delar finns mer att önska.