Subventioner sätter käppar i hjulet för framtidens el

NYHET Publicerad

SEMINARIUM Det finns goda möjligheter att utveckla dagens el-marknadsmodell så att den även i framtiden kan leverera för energipolitikens huvudmål. Två möjliga vägval finns; att stärka de marknadsmekanismer som dagens marknadsmodell bygger på, eller att ta ytterligare steg mot mer reglering. Det framkom på ett seminarium om framtidens vägval för elmarknaden.

Per Klevnäs

Per Klevnäs, Copenhagen Economics.

Per Klevnäs, Copenhagen Economics, inledde med att presentera den nya rapporten Electricity Market Design for a Reliable Swedish Power System. Rapporten, som finansierats av bland andra Svenskt Näringsliv, pekar på att det fortfarande finns goda möjligheter att utveckla dagens marknadsmodell så att den även i framtiden kan leverera på energipolitikens tre huvudmål. Han konstaterade att den diskussion som just nu pågår egentligen inte handlar så mycket om marknadens design:

– Det är snarare andra tillfälliga utmaningar som har lett till att den här diskussionen blivit aktuell. Till exempel de låga elpriserna som riskerar leda till uteblivna investeringar.

Per Klevnäs pekade på att det finns två möjliga vägval framåt; att stärka de marknadsmekanismer som dagens marknadsmodell bygger på, eller att ta ytterligare steg mot mer reglering, exempelvis genom införande av kapacitetsmekanismer. Mycket talar för att det första alternativet är att föredra.

– Höga kostnader var en stor anledning till att marknaden en gång avreglerades. Om vi rör oss i en riktning där vi börjar återreglera marknaden måste vi ha det i åtanke, varnade han.

Flera aktörer fick möjligheten att kommentera rapporten. Överlag rådde samsyn kring både problemen och vägen framåt, även om det fanns vissa nyansskillnader.

Nord Pools VD Mikael Lundin var tydlig med att han egentligen inte ser att det är marknadsdesignen som är problemet.

– Det här handlar i grunden om ett företagsekonomiskt problem för kraftproducenterna, som projiceras på elmarknaden.

Johan Svenningsson, VD på Uniper Sverige, konstaterade att det framförallt är subventioner som skapar problem.

– Är energy-onlymarknaden död? Svaret är nej, den har levererat hittills. Men problemet nu är att vi har dumpat priserna genom politiska ambitioner och subventioner och det måste hanteras, sa han och pekade på att annat än bara energi kan behöva prissättas i framtiden.

Han fick delvis medhåll från professor Runar Brännlund, som konstaterade att snedvridande subventioner måste tas bort om dagens marknad ska ges en ärlig chans.

Svenska Kraftnäts Ulla Sandborgh framhävde att vi måste utvärdera vad vi egentligen förväntar oss av elsystemet.

– Vi behöver analysera vilka krav som ska ställas på leveranssäkerheten, och vad vi är beredda att betala för det, sa hon.

Jens Lundgren från Energimarknadsinspektionen kontrade med att vara tveksam till huruvida ett särskilt mål för leveranssäkerhet behövs.

Tomas Hirsch från SSAB fick sista ordet och passade på att påpeka vikten av konkurrenskraftiga priser för industrin.

– Vår konkurrenskraft står och faller med vår totalkostnad för energi, och det måste fortsatt beaktas i energipolitiken.

Moderator Maria Sunér Fleming sammanfattade diskussionen med att det står klart att energy-onlymarknaden inte är död. Snarare finns goda möjligheter att successivt vidareutveckla dagens marknadsmodell, och på så sätt få en mer välfungerande marknad. Dock kan det politiska beslutet att fortsätta subventionera förnybar energi sätta käppar i hjulet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.