Förslag om entreprenörskatt hotar jobben

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En utredning förslår försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansbolag. Skattechef Johan Fall befarar att det leder till att färre vill bli entreprenörer, att satsningar läggs på is, att företagare överväger att lägga ned sin verksamhet och flytta ut från Sverige eller jobba svart.

En ny utredning föreslår kraftiga försämringar av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslagen berör närmare 400 000 aktiva företagare men villkoren för entreprenörer har avgörande betydelse för oss alla eftersom de styr villkoren för investeringar, jobbskapande och till syvende och sist även skatteintäkterna.

Det är i små och växande företag som fyra av fem jobb skapas. Innovationer som tas fram i dessa företag kan utvecklas vidare och leda fram till nya storföretag eller utveckling av andra större företag.

Under många år var skattereglerna för ägare av fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna, sådana att de gynnade passivitet framför aktivt ägande. År 2005 kom en utredning med förslag till omfattande förändringar av reglerna. Tanken var att förbättra reglernas effekter på risktagande. Utredningen konstaterade att företag som anställer tar en betydande risk och att skattereglerna ska premiera detta. Därför ändrades reglerna 2006 så att summan av de anställdas löner, det s.k. löneunderlaget, fick en väsentligt större tyngd än tidigare gällande hur utdelade vinster ska beskattades. Dessutom sänktes skattesatsen på utdelningar och en förenklingsregel introducerades.

Därefter har tankarna om att anställningar är ett väl så stort risktagande som insatt kapital fått allt större betydelse i skattereglerna. Åtgärderna i spåren av denna utveckling har varit lyckade. Incitamenten för utdelningar har ökat och med dem även storleken på dessa. Sedan 2006 har utdelningarna flerdubblats och även skatteintäkterna. Jämfört med en trend baserad på utvecklingen före 2006 års reform har skatteintäkterna ökat med i snitt ett par, tre miljarder kr årligen. Summan av statskassans alla ”övervinster” för de totalt 9 inkomstår som förflutit sedan 2006 års reform kan beräknas uppgå till mer än 30 miljarder kr.

Det är rimligt att se framgången i ljuset av hur reglerna anpassats till dagens entreprenörskap. Att beakta det samlade löneunderlaget är nämligen ett modernt sätt att se på risktagande i företagen. Det räcker inte att basera utrymmet för utdelningar på insatt kapital, som ofta är litet, då det inte tillräckligt fångar upp den risk som entreprenören tar när denne bygger upp ett företag med anställda. Redan med några få anställda är risktagandet betydligt större.

Det nu aktuella förslaget om försämrade regler skulle dock innebära en allvarlig tillbakagång i synen på risktagande. Detta gäller särskilt för mindre företag där de första och kanske mest riskabla anställningarna ges långt sämre incitament i det nya förslaget. I praktiken föreslår utredningen att skatten på utdelning kan bli regressiv, alltså att små vinster riskerar få hårdast beskattning.

Dessutom krävs det i förslaget att entreprenören i många fall ska ta ut en högre egen lön för att få möjlighet att beakta anställdas löner vid beskattning av utdelning. De ökade lönekraven innebär för många en höjning av månadslönen från 47 000 kronor till 74 000 kronor - lönenivåer som är främmande i de flesta branscher och regioner. Förslaget innehåller också försämringar i form av bland annat höjd skattesats från 20 till 25 procent och att förenklingsregeln krymps med närmare 40 procent.

Med detta sagt, finns det trots allt några förslagsdelar som kan vara värda att genomföra. Generationsskiften behöver underlättas, delägare med liten ägarandel borde omfattas av reglerna för lönebaserat utdelningsutrymme och nedjusteringen av beskattning av utdelningar och kapitalvinster över de s.k. takbeloppen är välkommen.

Men sammantaget måste man tyvärr konstatera att utredningen inte tagit vara på värdet av tio år av mestadels lyckade reformer för ägarledda företag. Skulle utredningens förslag genomföras lär färre ta risken att bli entreprenörer, expansionssatsningarna hos befintliga entreprenörer lär minska och många företagare lär överväga att lägga ned sin verksamhet, flytta ut från Sverige eller jobba svart. Så vill vi inte ha det utan istället borde lärdomarna av tidigare förbättringar tas till vara. Då kan det bli fler företag, investeringar och jobb.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Lägre kapitalskatt ger ökat välstånd

SKATT En ny studie från forskningsinstitutet Ifo visar att en kapitalskatt på konkurrenskraftig nivå kan skapa tusentals nya jobb och höja svenskarnas levnadsstandard med över tre procent. För ett hushåll med två vuxna motsvarar det cirka 30 000 kronor per år, skriver skattechef Johan Fall, Svenskt Näringsliv, och professor Clemens Fuest, president vid Ifo institutet.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.