Flygplan i motljus
Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Massiv kritik mot förslaget om flygskatt

NYHET Publicerad

SKATTEKRITIK En skatt på avstånd som bromsar utvecklingen i Sverige. Dessutom en skatt som helt missar målet att vara en klimatnytta. Det är några av argumenten i skörden av remissvar där majoriteten är skarpt kritiska. ”Lyssna på kritiken och skrota skatten”, säger flygbranschen.

Den 1 mars gick remisstiden för förslaget om en svensk flygskatt ut. Den stora skörden remisser som lämnats in till Finansdepartementet visar att flygskatten, liksom tidigare vinstförbudet i omsorgen, engagerar näringslivet, myndigheter och politiker runt om i landet: Av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget är 126 negativa eller vill skrota förslaget. Bara 30 är positiva eller tillstyrker att skatten införs.

– Nu måste regeringen inse att flygskatten inte är rätt väg, skriver Niklas Nordström, kommunalråd (S) i Luleå och ordförande i branschorganisationen Svenskt Flyg och pekar på att en flygskatt påverkar tillgängligheten och konkurrenskraften i Sverige.

Det faktum att det blir en skatt på avstånden i Sverige, har engagerat de delar av landet som är beroende av goda kommunikationer med i första hand Stockholm.

– Det finns inga transportslag i sydöstra Sverige som kan ersätta flyget. För Blekinge innebär det att vi tillhör de regioner som får betala flygskatten. Vi behöver bättre infrastruktur och andra tillväxtåtgärder som bidrar till att våra företag är konkurrenskraftiga, för att göra de arbetsresor Stockholm som är nödvändiga och för att utveckla besöksnäringen. För Blekinge medför flygskatten att utvecklingskraften i den regionala tillväxtpolitiken minskar, skriver Region Blekinge i sitt remissvar.

Flygbolagen själva är av naturliga skäl de mest kritiska till förslaget eftersom det till stora delar är de som tvingas bära en del av skatten. I den hårda konkurrens som råder inom flyget räknar ingen med att kunna ta ut hela skatten – 80 kronor inrikes- 280 kronor kortare utrikes- och 430 kronor långa utrikesflygningar – på biljetterna. Hälften är mer realistiskt, menar flygbolagen. Det innebär bland annat att Norwegian tvingas stå för cirka 200 miljoner årligen och BRA för cirka 100 miljoner årligen. En kostnad som läggs på en bransch som redan idag arbetar med lövtunna marginaler. Just BRA har av den anledningen beslutat att skjuta på leveransen av 10 beställda och miljöeffektiva jetflygplan som skulle levererats nästa år. De skulle i sig ha minskat utsläppen med närmare 40 procent jämfört med de jetflygplan som idag flyger inrikes i Sverige.

– Vi har helt enkelt inte råd. Det går inte att räkna hem affären ekonomiskt, säger Emma Sandsjö, kommunikationschef på BRA.

Den allvarligaste delen av kritiken handlar om att flygskatten, som beräknas inbringa cirka 1,5 miljarder dels inte är öronmärkt för miljöinvesteringar, dels inte gör någon nämnvärd nytta för miljön. Etthundra av de 126 remissinstanser som avstyrker förslaget pekar på att skatten rent av blir kontraproduktiv. Flyget ingår i EU:s system för utsläppshandel vilket innebär att minskade utsläpp, de få promille det troligen kommer att röra sig om, kan leda till en ökning av utsläppsökning inom EU som helhet. Lika troligt är att fler svenskar kommer att ta bilen istället för att flyga vilket i sig driver upp de miljöfarliga utsläppen.

Branschorganisationen Svenskt Flyg påpekar att alternativet till en skatt inte är ”business as usual”. Flyget ska minska sin klimatpåverkan men det ska ske med åtgärder som verkligen ger resultat. Det kan ske genom ökad användning av biobränsle, investering i ny teknik, bättre användning av flygvägar och liknande insatser.

– Förslaget är verkningslöst ur klimatsynpunkt, och riskerar att få stora negativa effekter för svensk samhällsekonomi. Enligt beräkningar kan upp mot 7 000 jobb hotas samtidigt som den negativa effekten på BNP blir fyra miljarder. Svenskt Flygs ambition är att flyget ska bidra till de offensiva svenska miljö- och klimatmålen. Lyssna på kritiken och skrota flygskatten, säger Niklas Nordström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Advokater sågar förvaltningsdomstolarna

SKATT Advokater har ett mycket lågt förtroende för förvaltningsdomstolarnas hantering av skattemål, visar en färsk Demoskopundersökning beställd av Rättvis skatteprocess. Resultatet är tyvärr inte oväntat för den som följer utvecklingen på skatteområdet, konstaterar skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Ny moms slår mot kompetensförsörjning i vården

SKATT Ett besked om att inhyrd vårdpersonal ska beläggas med 25 procent moms får stark kritik från landets privata vårdgivare. ”Det är ett hot mot hela vårdsektorns kompetensförsörjning”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Sänkta skatter gör Sverige attraktivt

DEBATT Sverige måste ha konkurrenskraftiga villkor för företagande. Därför behövs lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Det skriver Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, och Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.
NYHET Publicerad:

”En ovärdig debatt om flyget”

FLYGSKATT Opinionen är kraftigt mot flygresandet. Den 1 april införs dessutom flygskatten i Sverige trots ett stort motstånd från flygbranschen. "Den kommer inte att minska flygandet och utsläppen. Då är branschens egna initiativ bättre men de får inte genomslag. I dagsläget pågår en ovärdig debatt om flyget", menar vd:n för Svenska Flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Miljardnota med återinförd revisionsplikt

SKATT Motståndet mot förslaget att återinföra revisionsplikten för mindre företag är massivt. Svenskt Näringsliv, HUI och Småföretagarna är mycket kritiska. ”Vi vill istället att fler företag undantas från revisionsplikten”, säger redovisningsexperten Claes Norberg vid Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Skattereform kräver konkurrenskraftiga skatter"

SKATTER Ett oförändrat skattetryck, är ingen bra utgångspunkt för en omfattande skattereform, enligt vd Carola Lemne. Hon vill se skatter som stimulerar till arbete, sparande och investeringar.
NYHET Publicerad:

Exitskatten totalsågad av industrijätten

REMISSVAR Remisstiden för den så kallade exitskatten har gått ut, och den svidande kritiken har inte låtit vänta på sig. Av 85 inkomna remissvar, tillstyrker endast två instanser förslaget i sin helhet. Affärstoppen Carl Bennet menar att förslaget riskerar att hämma svensk företagsutveckling.
NYHET Publicerad:

"Skattereglerna ökar inte kostnaderna i vården"

ENTREPRENÖRSSKATTEN Finansminister Magdalena Andersson hävdar att det numera nedlagda förslaget om ändrad entreprenörsskatt, hade kunnat få bukt med vårdens beroende av hyrpersonal. Nu svarar experter på utspelet, och menar att förslaget inte har något med bemanningssituationen att göra.
NYHET Publicerad:

"Stoppa nya arvsskatten"

DEBATT Slopandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna gav Sverige en tryggare status som stabil hemvist för företagande och ägande. Men nu föreslår Skatteverket och Finansdepartementet en ”exitskatt”, vilket skulle innebära en ny arvsskatt i samband med utlandsflytt. Diskussionen är djupt olycklig och förslaget rimmar illa med EU:s fria rörlighet. Vi behöver en växande ekonomi som skapar nya jobb för fler och resurser för välfärden, skriver Carola Lemne och Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Flygbransch ser hellre miljövänligt bränsle än flygskatt

SKATT Flygskatten ger inte några tydliga miljöeffekter. Det menar till och med miljöorganisationerna. Ändå tänker regeringen gå vidare med förslaget. Om den ändå införs, varför inte göra som i Norge och använda skatteintäkterna till att öka tillgången på miljövänligt flygbränsle, menar den svenska flygbranschen.
NYHET Publicerad:

Glada miner efter utebliven skattehöjning

SKATTER Beskedet att regeringen backar från skatteförslaget om nya regler för delägare i fåmansbolag får många småföretagare att pusta ut och känna glädje. ”Fantastiskt roligt och skönt", säger företagaren Charlotta Holmquist.
NYHET Publicerad:

Skadliga skatteförslag skrotas

KOMMENTAR För näringslivet behövs åtgärder som stärker konkurrenskraften istället för de skadliga skattehöjningar som regeringen nu har stoppat i malpåse.
NYHET Publicerad:

Flygskatt kan slå ut tiotusentals jobb

SKATT Underlaget är otillräckligt, miljöeffekterna minimala och nästa alla remissinstanser är emot. Trots det går regeringen vidare med förslaget om flygskatt. Men om den införs kommer den att kosta minst 30 000 jobb, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – ett handelshinder

KOMMENTAR Första juli börjar en ny kemikalieskatt att gälla. Den ska redovisas och betalas inom fem dagar. Näringslivet protesterar. I kölvattnet följer administrativt krångel, konkurrensnackdelar och inga positiva miljöeffekter, skriver skatteexpert Torbjörn Spector.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring nya regler för bolagsskatt

SKATT Regeringens förslag till ny bolagsbeskattning skapar frågetecken. Richard Hellenius, skatteexpert, vill se fler detaljer, som måste analyseras noga, innan det går att uttala sig fullt ut om förslagen.
NYHET Publicerad:

"Schabbla inte bort guldläget, regeringen"

DEBATT Regeringens företagarfientliga skattepolitik schabblar bort ett guldläge istället för att utnyttja det. Skattehöjningar på 80 miljarder kronor har lagts fram under mandatperioden, bland andra flygskatten och entreprenörsskatten. Det slår hårt mot konkurrenskraften och företagandet. Ansvaret vilar tungt på det politiska systemet, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatt slår hårt mot elektronikföretag

SKATTER Extremt obegåvat och ogenomtänkt! Så lyder Åke Larssons, vd för Special-Elektronik, dom över kemikalieskatten som införs den 1 juli. ”För oss väntar en stor administrativ börda som vi ännu inte har full kontroll på. Att skatten dessutom inte läggs på e-handeln snedvrider konkurrensen å de grövsta”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nya 3:12-regler hotar entreprenörsviljan

ENTREPRENÖRSKATT Förslagen till nya 3:12-regler slår hårt mot företag i hela landet, men Stockholm får bära den tyngsta bördan. Kritiska företagare menar att förslagen dödar entreprenörsviljan. ”Det måste finnas incitament för att våga ta den risk det innebär att starta ett företag”, säger Charlotta Holmquist, medgrundare Manetos.
NYHET Publicerad:

”Vårbudgeten är skadlig för företagen”

VÅRBUDGETEN Trots att flera förslag redan har kritiserats, väljer regeringen att gå vidare med flygskatten och ändrade regler för entreprenörsskatten i vårbudgeten. Dessutom står dörren till en kilometerskatt fortfarande öppen. ”Regeringen borde fokusera på att stärka företagen, istället för att sänka oss”, säger Maud Spencer, vd Svalson och medlem i SME-kommittén.