Johan Fall, skattechef och Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert.

Johan Fall, skattechef och Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert.

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

NYHET Publicerad

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.

Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver då en lång rad punkter behandlar skatter. Några punkter är positiva, såsom slopandet av värnskatten från 2020, några har begränsad betydelse och några riskerar att bli direkt skadliga. Ett område som dock lyser med sin frånvaro är behovet av stärkt rättssäkerhet vid beskattningen.

Det är oroande eftersom många akuta problem finns i kedjan från tillkomsten av skattelagstiftningen, via tillämpningen hos huvudsakligen Skatteverket, till tvistlösningen där skattskyldiga ska kunna få sin sak prövad i domstol.

För det första är tillkomsten av skattelagstiftningen betydelsefull ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Beredningsprocessen innebär krav på utredning, remissförfarande och lagrådsgranskning. Senare års brister avskräcker med ofullständigt utredda lagförslag, politiska direktiv, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och i flera fall nonchalans mot Lagrådets kritik.

De många skatteändringar som aviseras i Januariöverenskommelsen accentuerar behovet av stärkt rättssäkerhet vid lagstiftningens tillkomst. Bristfällig lagstiftning riskerar att underminera förtroendet för skattesystemet. Ett färskt exempel är det skrotade förslaget om exitbeskattning.

För det andra leder brister vid tillkomsten av skattelagstiftningen till problem vid tillämpningen, det vill säga vid beskattningen. De så kallade ränteavdragsbegränsningsreglerna är ett tydligt exempel, där Justitiekanslern nyligen förelagts att svara på en stämningsansökan mot staten för överträdelse av EU-rätten. Möjligheterna att få anstånd med betalning av skatt och möjligheterna till befrielse från skattetillägg är andra exempel där rättssäkerheten vid tillämpningen brister.

Den drakoniska tillämpningen av det skatterättsliga företrädaransvaret är ytterligare en akut brist. I korthet innebär det att företrädare för juridiska personer kan bli personligt betalningsansvariga för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter.

Riksdagen har vid flera tillfällen gett regeringen i uppdrag att utreda reglerna men hittills har ingen fullständig översyn skett. Många hoppades att en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 4) skulle göra tillämpningen mer rättssäker. En genomgång av samtliga underrättsavgöranden sex månader före respektive efter domen visar dock att ingen förbättring skett. Totalt dömdes företrädaransvar ut i 514 av 519 fall och andelen är till och med högre efter domen.

För det tredje behövs kraftiga förbättringar när gäller tvistlösningen. Kompetensen och kvaliteten i förvaltningsdomstolarna har under senare tid fått hård kritik. Bland annat brister domstolarnas bevisprövning och bevisvärdering samt motiveringen av domar och beslut.

Enligt en färsk Demoskopundersökning anser 84 procent av tillfrågade advokater som processar i skattemål att bevisprövningarna sällan får rimligt utfall och 69 procent anser att det ofta inte går att utläsa hur domstolen resonerat. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningsdomstolarna, Skatteverket och Advokatsamfundet har tillsatts på frivilligt initiativ men det är inte tillräckligt. Förtroendet för förvaltningsdomstolarna måste återupprättas och lagstiftaren måste ta frågan om specialisering på allvar.

Skattskyldigas förutsättningar att få sin sak prövad i domstol bromsas också av alltför begränsade möjligheter att få ersättning för ombudskostnader. I praktiken hindrar detta skattskyldiga från att bestrida krav från Skatteverket.

Listan över nödvändiga reformer för stärkt rättssäkerhet vid beskattningen kan göras lång. Det har gått 25 år sedan det genomfördes en samlad översyn. Det är nu ett utmärkt tillfälle för den nya regeringen att visa att löftet om bättre villkor för företagande och entreprenörer inte bara är tomma ord.

Låt en samlad översyn av skattelagstiftningens tillkomst, tillämpning och tvistlösning bli startskottet för stärkt rättssäkerhet vid beskattningen.

Debattartikel publicerad i Dagens Industri den 3 mars

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.