Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

NYHET Publicerad

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Mandus Frykman

Mandus Frykman, utredare och nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess.

Catharina Bäck

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Människor som drabbas av sjukdom behöver stöd för att komma tillbaka till arbete från flera olika håll. Då måste samverkan mellan olika aktörer fungera väl. Jag är glad att vi nu fått förslag som syftar till en mer sammanhållen sjuk- och rehabiliteringsprocess och bättre stöd till individen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen lämnar inga skarpa förslag men tio rekommendationer som bland annat handlar om att Försäkringskassan får i uppdrag att samordna samverkan mellan aktörerna, en expert ska anlitas av arbetsgivaren vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete, utredning såväl av differentierade läkarintyg som av stärkta drivkrafter för arbetsgivare.

Mandus Frykman, utredare och nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, menar att en utmaning i arbetet med att hitta en väl fungerande sjukskrivningsprocess är att den omfattar alla men kan se väldigt olika ut för olika personer. För vissa är det en kort och okomplicerad sjukskrivning, för andra en betydligt längre och mer komplicerad process med fler aktörer inblandade. Det är för den senare gruppen som insatser måste göras.

– Några har en enkel process, där de blir sjuka med en kort sjukskrivning och går tillbaka till sitt jobb. De verkar i stort nöjda med processen. Andra har en betydligt längre sjukskrivning och rehabilitering och de kanske behöver söka nytt arbete. Båda grupperna är en del av samma process men med helt olika behov. Utredningen rekommenderar därför starkare stöd till individen såväl som en bättre fungerande samverkan mellan aktörerna. Det finns också stora grupper där stödet fungerar men kan bli bättre, säger Mandus Frykman.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv, saknar skarpa förslag från utredningen. Hon pekar på att bristerna i samverkan i sjukskrivningsprocessen är kända sedan länge.

– Jag hade velat se skarpa förslag från utredningen. Brister i samverkan förlänger sjukskrivningar och gör att återgång i arbete fördröjs. Det behövs större tydlighet kring olika aktörers olika ansvar i sjukprocessen. Det skulle underlätta samverkan och minska missförstånden. Inte minst behövs ökad tydlighet kring vårdens ansvar och viktiga roll, så att sjukskrivningarna kan bli färre och kortare , säger Catharina Bäck.

Utredningen vill se starkare drivkrafter för arbetsgivare att förebygga sjukskrivningar och rekommenderar därför att en utredning tillsätts som ser över detta. Bland annat vill man att det hårt kritiserade förslaget om hälsoväxling övervägs på nytt, trots att utredningen identifierar risker med sådant förslag.

Hälso- och sjukvården är den aktör som både Försäkringskassan och arbetsgivare efterlyser i sjukprocessen, då vården spelar en viktig roll såväl vid sjukskrivning som vid planering för återgång i arbete. Utredningens rekommendationer är sparsamma vad gäller hälso- och sjukvårdens ansvar.

– Huvudanledningen till att utredningens rekommendationer till stor del handlar om Försäkringskassan och arbetsgivarna är att samtidigt med utredningen har Försäkringskassan och Socialstyrelsen haft ett regeringsuppdrag att verka för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras. Därför har utredningen prioriterat andra samverkansfrågor än just de som myndigheterna haft att arbeta med, säger Mandus Frykman.

För att snabbt kunna agera som arbetsgivare vid sjukskrivning behövs nödvändig information från sjukvården. De blanka läkarintygen är kraftigt kritiserade av både arbetsgivare och Försäkringskassan. En av rekommendationerna i utredningen är att utreda differentierade läkarintyg och möjlighet att annan än läkare kan lämna medicinska uppgifter.

– Vi föreslår en utredning som tittar på hur man kan underlätta för hälso- och sjukvården att tillhandahålla medicinska uppgifter och samtidigt säkerställa att alla aktörer får rätt information. Det är viktigt att tydliggöra vilken information som ska finnas i läkarintyg, säger Mandus Frykman.

Catharina Bäck, saknar förslag från utredningen om hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen. Hon pekar också på att det idag finns starka incitament för arbetsgivare att jobba med en snabb återgång i arbete vid sjukskrivning.

– Hälso- och sjukvårdens information är enormt viktig för arbetsgivarna när det gäller återgång i arbete och rehabilitering. Det är en länk i kedjan som brister idag. Blanka läkarintyg och svårt att komma i kontakt med sjukskrivande läkare är ett problem som måste åtgärdas. För företagen är en låg och stabil sjukfrånvaro av central betydelse, därför efterfrågar man bättre samverkan och informationsutbyte för att tidigt kunna ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga, säger Catharina Bäck.

Utredningen rekommenderar också att arbetsgivaren, när en plan för återgång i arbete tas fram, ska använda sig av en expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering som stöd i en kvalificerad bedömning om vilka insatser som behöver genomföras. Utredningen bedömer att det skulle leda till fler stödjande insatser för återgång i arbete. Arbetsgivare föreslås få stöd till insatsen genom det befintliga arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.