Bra med matchningsanställningar men behovet av fler enkla jobb kvarstår

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Näringsminister Mikael Damberg signalerar ett intresse för förslaget om matchningsanställningar. Det är positivt att regeringen undersöker nya vägar till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Om förslaget lyfter hänger till stor del på genomförandet. Samtidigt behövs mer genomgripande reformer sjösättas för fler enkla jobb, anser arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

Strukturarbetslösheten på svensk arbetsmarknad är påtaglig. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden utgör en allt större del av den totala arbetslösheten. Utmaningen kommer att förstärkas i takt med att nyanlända flyktingar träder in i arbetskraften. Antalet nyanlända i etableringsuppdraget förväntas uppgå till närmare 90 000 personer år 2018.

Sverige står idag med lägst andel enkla jobb och samtidigt högst ingångslöner i EU. Höga trösklar in på arbetsmarknad försvårar etableringen och hindrar jobbchanser inte minst för unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa. 

Subventionerade anställningar lyfts ofta fram i debatten som en av lösningarna för åstadkomma en mer inkluderande arbetsmarknad. Den breda flora av anställningsstöd som Arbetsförmedlingen (AF) tillhandahåller upplevs dock av arbetsgivare som krångliga, byråkratiska och oförutsägbara. I grund och botten behöver stödsystemen förenklas samtidigt som hela AF-systemet behöver effektiviseras.

Anders Lago har presenterat en utredning som föreslår en ny anställningsform: Matchningsanställning. Förslaget är tänkt att överbrygga vissa av de problem som tas upp ovan.

Förenklat bygger principerna på att aktörer såsom t.ex. bemanningsföretag ska ta ett helhetsgrepp och anställa personer med subventionerade anställningsstöd. Utföraren ska sen verka som stöd vid kundföretagets arbetsplats. Aktören ska verka som vägledare och kunna ge mindre kompetenshöjande insatser. Arbetet är inte detaljstyrt, utan fokus ligger på resultat.

Principerna bakom förslagen har vissa meriter. Bemanningsföretagen är redan idag viktiga ingångsvägar för inte minst unga och utrikes födda. Branschen har även en stor potential att utvecklas mer. Exempelvis är andelen bemanningsanställda i Sverige knappt hälften jämfört med ett land som Tyskland. Rätt genomfört kan idén om matchningsanställning göra att fler arbetslösa får möjlighet att få effektivt stöd och viss arbetsledning, samtidigt som matchningen kan förbättras.

Genomförandet av förslaget blir troligen avgörande för utfallet. Utredningens förslag behöver uppdateras och justeras. Anders Lago föreslår att man ska inleda med ett antal pilotprojekt. Det är sannolikt en bra inledning. I utredningen föreslås att 2 000 personer ska delta i en försöksverksamhet under 3 år. Därefter utvärdering av insatsen. Försöksverksamheten väntas kosta 120-150 miljoner kronor per år.

Arbetsförmedlingens roll måste dock gås igenom noggrant. Det är tveksamt om AF mitt i myndighetens stora förändringsarbete mäktar med att ansvara för ännu en insats. Det har även funnits liknande projekt tidigare som har implementerats på ett otillräckligt sätt.

Till exempel sjösatte den dåvarande alliansregeringen år 2010 pilotprojektet Coacher över tröskeln. 1 300 långtidssjukskrivna deltagare på tre platser i landet skulle inom ramen för ett upphandlat system få ett aktivt stöd in på en ny arbetsplats. Ersättningsmodellen var delvis resultatbaserad.

Efter tre år av it-krångel och ofullständiga upphandlingar fick projektet läggas ner. Totalt fick 6 deltagare stöd. Det gick inte att utvärdera projektet.

Näringsministerns nyfikenhet på förslaget är intressant. Det behövs nya innovativa metoder för att stärka arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad skulle må bra av att många olika idéer testas, prövas och utvärderas. Samtidigt krävs många fler reformer för att vi ska närma oss länder med lägre arbetslöshet som Tyskland och Storbritannien.

Regeringens mål är lägst arbetslöshet i EU år 2020. För att nå målet behöver 460 000 nya jobb skapas. Det kräver en diger reformstrategi som frigör näringslivets utvecklingskraft, sänker trösklar in i arbete och där fler enkla jobb kan utvecklas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Pensionsmyndighetens utspel förvillar

DEBATT Pensionsmyndighetens utspel om inträdesåldrar förvillar mer än det folkbildar, skriver Mattias Munter, Skandia, Mikaela Almerud och Tamara Sobolevskaia, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bjuder in internationella AF-experter

ARBETSMARKNAD Tre av världens ledande experter på privata arbetsförmedlingstjänster ger sin syn på Arbetsförmedlingens reformering vid ett seminarium i Näringslivet Hus på måndag.
NYHET Publicerad:

Generaldirektörens uttalande väcker frågor

DEBATT I ett inlägg i sociala medier hävdade generaldirektören för pensionsmyndigheten att det är en myt att Sverige har en hög inträdesålder på arbetsmarknaden och menar att situationen istället är den omvända. Det stämmer inte. Uttalandet är baserat på märkligt definierade mått i en rapport som väcker fler frågor än den ger svar, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert och Tamara Sobolevskaia, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.