Kommunerna måste bli effektivare – nu!

NYHET Publicerad

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.

Anders Morin

Anders Morin

Foto: Ernst Henry Photography AB

Det finns starka skäl att värna om den svenska välfärdsmodellen. Den kombinerar ett gemensamt och ambitiöst välfärdsåtagande för alla medborgare, vilket är viktigt för sammanhållningen i samhället, med egenmakt genom valfrihet för individen. 
 
Inte bara medborgarnautan även näringslivet har ett starkt intresse av att modellen fungerar väl. Företagen är beroende av kompetenta medarbetare i den alltmer kunskapsbaserade ekonomin. En väl fungerande skola, förebyggande insatser och god tillgång till vård och omsorg utgör grunden, något som gynnar hela samhällsekonomin.
 
Modellens främsta utmaningar handlar om arbetskraftsbrist och finansiering. Den demografiska utvecklingen, med en historiskt snabb befolkningsökning och en långsiktigt ökande andel äldre i kombination med ökade förväntningar från medborgarna, medför snabbt ökande välfärdsbehov som inte längre matchas av ökningar av andelen i arbetsför ålder. Om utvecklingen fortsätter som hittills, och personaltätheten i välfärdstjänsterna hela tiden ökar, behöver enligt SKL hela ökningen av sysselsättningen i Sverige fram till 2025 ske i kommunsektorn. 
 
Ett sådant scenariovore förödande för Sverige. Det finns ett samlat behov av fler sysselsatta i ett näringsliv som växer. Företagen upplever redan idag betydande svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Försörjningsbördan för privat sektor, som ytterst finansierar välfärdssystemen, skulle också öka drastiskt. Antalet övriga personer i befolkningen per 100 anställda i privat sektor skulle öka från 198 till 220 år 2025, eller med 10 procent.  
 
Den enda hållbara lösningen på dessa utmaningar är en ökad effektivitet i kommunsektorn. I rapporten ”Vägar till hållbar välfärd”  bedömer vi att den effektivisering som krävs handlar både om att utnyttja existerande resurser bättre genom konkurrens och benchmarking, och om att genomföra en omställning med ny teknik och prevention i samspel med näringslivet. 
 
Dessutom behöver skolans resultat höjas. Det är inte resursbristen som är skolans problem, utan bland annat en kunskapssyn som inte främjar ämneskunskaper, och kritiskt tänkande baserat på sådana.
 
Ett trendbrott till förbättrad effektivitet i kommunsektorn måste ske nu, utan dröjsmål. Annars finns en uppenbar risk att arbetskraftskostnaderna kommer att öka i såväl offentlig som privat sektor, med sämre kvalitet i välfärden, sämre konkurrenskraft i näringslivet, och lägre välståndsutveckling som följd. Det kommer också att uppstå ett tryck på skattehöjningar, vilket ytterligare skulle hämma konkurrenskraft och välstånd.
 
De analyser av olika delsektorer i välfärden som vi låtit göra visar på att effektiviseringar upp till 60 miljarder kronor är möjliga genom att arbeta smartare. Två tredjedelar av denna besparingen kan uppnås genom att ineffektiva kommuner efterliknar de kommuner som har lyckats kombinera hög kvalitet med lägre kostnad. 
 
Resterande tredjedel uppnås om samtliga sjukhus förbättrar sin produktivitet med 5 procent, samt att de sjukhus som har en lägre produktivitet än genomsnittet förbättrar produktiviteten till genomsnittets nivå.

Analyserna visar också att det knappt existerar något samband mellan den resursinsats som görs och den kvalitet som erhålls, när olika kommunala verksamheter jämförs. Det handlar alltså inte om att personalen ska ”springa snabbare”, utan om att de kommuner som släpar efter ska efterlikna de kommuner som jobbar klokt.

Det krävs nu samling kringden svenska välfärdsmodellen för att hantera utmaningarna. Vi har identifierat fyra områden där särskilda insatser behöver göras:

  1. Ökad benchmarking och konkurrens som ökar produktiviteten. Jämförelser och lärande bör ske mellan kommuner och mellan landsting, liksom mellan privata företag och kommunsektorn.
  2. Kommunsektornmåste ta till sig ny teknik, i synnerhet inom området digitalisering och artificiell intelligens (AI). Privata företags innovationsförmåga och entreprenörskap måste tas tillvara bättre i välfärden. Nya arbetssätt baserade på digital teknik kan öka tillgängligheten, stärka kvaliteten och förbättra resurshushållningen.
  3. Systematiskt preventionsarbeteär eftersatt och kommer att underlättas av den nya tekniken. Västvärldens sjukdomspanorama domineras av kroniska sjukdomar som till stor del är möjliga att förebygga, genom bland annat bättre kost och motion. Stärk därför stödet till individrelaterad prevention.
  4. Skolans kunskapssyn måste förändras. Ett lands utbildningsnivå är nära relaterat till dess välståndsutveckling.  Den svenska skolans kunskapsresultat har fallit sedan början av 2000-talet.  En bidragande orsak till utvecklingen är sannolikt den relativistiska kunskapssyn som finns i skolans läroplaner.

Den svenska välfärdsmodellen befinner sig i ett ytterst pressat läge på grund av demografin. Om utvecklingen i kommunsektorn fortsätter som hittills, med en kontinuerligt ökad personaltäthet i välfärdstjänsterna, räcker arbetskraften inte till för någon sysselsättningsökning alls i näringslivet. Därmed skulle näringslivets utveckling stagnera och dess försörjningsbörda kraftigt öka, vilket blir ett orimligt scenario. Vad som i stället krävs är en omställning till ökad effektivitet i kommunsektorn, vilket är fullt möjligt. Vi har identifierat en effektiviseringspotential i kommunsektorn om 60 miljarder kronor.

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle 6/8 2018.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.