Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag

RAPPORT Publicerad
Avkastning_pa_bokfort_operativt_kapital_i_valfardsbolag_2018-02-22_.pdf

PwC har på Svenskt Näringslivs uppdrag genomfört en oberoende analys av det förslag till vinstreglering av privata företag inom skolväsendet och omsorgen som regeringen föreslagit i januari 2018. PwC:s rapport är en analys av såväl huvudförslaget till vinstreglering, som presenterades i den så kallade Lagrådsremissen och av det kompletterande förslag innehållande den så kallade Prisbasbeloppsregeln som presenterades i en särskild Promemoria.

PwC:s analys innefattar bland annat följande:

  • Om avkastning på ”bokfört operativt kapital” är ett relevant lönsamhetsmått i tjänstebolag.
  • Vinsttakets betydelse för accepterad rörelsemarginal på välfärdsmarknaden.
  • Effekten på välfärdsbranschen om vinsttaket införs.

PwC:s analys mynnar ut i följande fem slutsatser:

  • Regeringens påstående om övervinster i välfärdsbolagen saknar grund.
  • Förslaget innebär generellt sett ett vinstförbud i välfärdssektorn.
  • Mer än nio av tio anställda och brukare (barn, elever och omsorgstagare) i privata välfärdsbolag finns i företag vars rörelsemarginal kommer att begränsas till under två procent.
  • Regeringens förslag om ett prisbasbelopp (45 500 kronor) som garanterat tillåtet överskott ändrar inte på dessa slutsatser.
  • Sammanfattningsvis bedömer PwC att det finns en betydande risk att merparten av de vinstsyftande företagens verksamhet avvecklas om vinstregleringen införs.