Juridikprofessorer sågar regeringens lagrådsremiss om välfärden

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden kan strida mot grundlagen. Det menar två professorer i juridik, Lars Henriksson och Karin Åhman, som granskat remissen. Enligt dem är det tydligt att lagrådsremissen inte bygger på juridisk grund utan är gjord utifån ideologi. ”Det är en väldigt politiserad utredning som ligger till grund för lagrådsremissen”, konstaterar Karin Åhman.

Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala, och Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, sågar regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden.
Foto: Nicklas Mattsson

Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala, och Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, sågar regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden.

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Det finns inga empiriska stöd för att de åtgärder som Reepalu-utredningen föreslår ens är påkallade.

Det sade Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, vid ett seminarium som arrangerades av Center for Business Law vid Handelshögskolan i veckan.

Han har granskat den lagrådsremiss som regeringen överlämnade till lagrådet den 19 januari gällande vinsttak för privata utförare inom välfärden.

Seminariet riktade sig till alla som är intresserade av de rättsliga konsekvenserna av lagförslaget och det lockade både vård- och friskoleföretagare samt intresserade jurister och ekonomer.

Särskilt fokus låg på huruvida det från rättslig synpunkt finns begränsningar i möjligheten att genomföra förslagen. Enligt samtliga talare finns det mycket som talar för att det kommer att uppstå omfattande juridiska svårigheter att genomföra det som utredningen föreslår, eftersom förslagen inte är förenliga med Europakonventionen som är svensk lag eller upphandlingsdirektiven.

Dessutom restes en hel del farhågor om hur att utredningsväsendet blir alltmer politiserat och styrs av ideologiska krafter och hur Reepaluutredningen tycks runda frågor om hur förslagen är kompatibla med svensk grundlag.

Lars Henriksson gick igenom förslagen punkt för punkt och redogjorde för de frågetecken som han anser att remissen väcker. Han undrade bland annat hur man ska tolka frågan om värdeöverföringar och hur förslaget i praktiken ska kunna tillämpas.

Han pekade också på att utredningen inte tycks ha tagit några hänsyn till empiriska data eller forskning på området, utan helt tycks bygga på ideologiska grunder.

Dessutom påvisar han en mängd metodbrister i utredningen. Varför ska till exempel inte idéburna organisationer ha samma uppföljnings- och redovisningskrav som de privata?

– Det verkar som om utredaren tror att om man tar bort möjligheterna att göra vinst så försvinner per automatik alla problem inom välfärdsverksamheterna. Det är ett orimligt antagande, sade Lars Henriksson.

Även Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala Universitet, var starkt kritisk till lagrådsremissen. Hon ser faror med att låta utredningar styras av ideologi och vill att en sådan utveckling bromsas.

– Kravet på tillståndsplikt medför att förutsättningarna att ingå avtal väsentligt försämras och därmed att företagens ekonomiska planering omkullkastas och i värsta fall riskerar att omintetgöras, sade Karin Åhman.

Hon menar vidare att ett företags möjlighet att effektivt utnyttja sin ekonomiska rätt begränsas och de legitima förväntningar som finns begränsas därmed. Det ekonomiska värdet på företaget begränsas, framför allt goodwill och värdet på bokförda aktier.

– En återkallelse av tillstånd och sanktioner på grund av vinstbegränsningskrav innebär en begränsning av äganderätten eftersom lagstiftaren förändrar villkoren för sedan länge etablerade företag, sade Karin Åhman.

Dessutom anser hon att ett lagförslag av den här sorten skadar marknaden redan i förväg. Marknaden tar beslut som bygger på framtida risker. En sådan här utredning skapar oro på marknaden och därmed möjligheter till finansiering med mera.

Den tredje talaren, Erik Olsson, advokat inom offentlig upphandling vid byrån Kahn Pedersen, uppehöll sig vid frågan om de rättsliga argumenten för att motverka vinst i välfärden. Bland annat utredningens antagande om att offentlig skol- eller omsorgsverksamhet skulle vara ”icke ekonomiska tjänster”.

– Vi har identifierat att utredningen bygger på den rättsliga idén att skolverksamhet eller omsorgsverksamhet med offentliga medel skulle vara ”icke ekonomiska tjänster”. Denna tolkning är dock felaktig. All verksamhet som innebär att en myndighet köper varor eller tjänster från en leverantör på en marknad är ekonomisk, sade Erik Olsson. 

Enligt honom är upphandlingsdirektiven heltäckande och tillåter endast köp av sociala tjänster från ideella organisationer i mycket begränsad omfattning.

– Enligt oss saknas det möjligheter till ett generellt vinstbegränsningskrav inom ramen för ett upphandlingsförfarande. Jag hoppas att lagrådet kommer att inse detta, sade Erik Olsson.

Ellen Hausel Heldahl är expert på offentlig upphandling vid Svenskt Näringsliv. Hon är enig med seminariets tre talare om att det är viktigt att lagförslagen som regeringen lägger fram till riksdagen är förenliga med grundlag och EU-rätten.

– Sverige har genom att ansluta sig till EU också långt gående förpliktelser att följa de bestämmelser som gäller för alla medlemsstater i Europa. Det är därför mycket anmärkningsvärt att lagrådsremissen helt saknar en EU-rättslig konsekvensanalys. Det verkar som om regeringen valt att förbise att vi är en del av den Europeiska gemenskapen, säger Ellen Hauser Heldahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Juridikprofessorer sågar regeringens lagrådsremiss om välfärden

VÄLFÄRD Regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden kan strida mot grundlagen. Det menar två professorer i juridik. "Det är en väldigt politiserad utredning som ligger till grund för remissen", konstaterar Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala Universitet.
NYHET Publicerad:

Så blir offentlig verksamhet mer effektiv

WEBB-TV Kommunala välfärdstjänster kan utföras mer effektivt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv. Robert Thorburn, projektledare, förklarar hur.
NYHET Publicerad:

"Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag"

DEBATT Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rättighetsstadga, skriver Anders Thorstensson, chefsjurist på Svenskt Näringsliv, och Jan-Mikael Bexhed, advokat.
NYHET Publicerad:

Regeringen och Vänsterpartiet vill bestraffa kvalitetsarbete

KRÖNIKA Om regeringens och Vänsterpartiets förslag blir verklighet, så försvinner min uppskattade förskola, skriver Eva Högberg, ägare till förskolan Talento.
NYHET Publicerad:

Omsorgsföretagare rasar: Kommer lämna över nyckeln till Stefan Löfven

VÄLFÄRD Välfärdsföretagare ryter ifrån mot regeringens nya lagrådsremiss i frågan om vinstbegränsningar inom omsorgen. "Om det här förslaget blir verklighet så kommer jag personligen lämna över nyckeln till vår verksamhet till Stefan Löfven", säger Claes Bromander, som är grundare och delägare i Denbro.
NYHET Publicerad:

"Vi har inte råd med en ideologisk strid"

VÄLFÄRD Vinstbegränsningar i skolor och omsorg sågas av flera privata skolaktörer. Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, tycker att det är häpnadsväckande att regeringen går vidare med ett hårt kritiserat utredningsförslag.
NYHET Publicerad:

Carola Lemne: Ett dråpslag mot välfärden

VÄLFÄRD Regeringen och Vänsterpartiet har lagt fram ett lagförslag om vinstbegränsning i välfärden, trots en förödande kritik från ett samlat näringsliv, tunga statliga myndigheter och ekonomisk expertis. "Regeringens förslag bygger på ideologi och myter", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Privata äldreboenden håller hög klass

VÄLFÄRD Privata äldreboenden hävdar sig väl jämfört med kommunala utförare, visar Socialstyrelsens årliga kvalitetsundersökning. Privata aktörer har i högre grad rutiner för vårdplanering och läkemedelsgenomgångar, enligt Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Forskare om LO-rapportens slutsatser: "Snarare tvärtom"

VINST I VÄLFÄRDEN Vinst i välfärden leder till ökade klyftor, urholkad mångfald och tilltagande segregation. Det hävdar LO i en rapport som presenterades på måndagen. Men detta påstående finner inget stöd i data.
NYHET Publicerad:

Ihåligt försvar av vinstbegränsning

VINST I VÄLFÄRDEN Idéburna skolföretag ska inte omfattas av vinstbegränsning. ”Att man måste undanta icke vinstdrivande aktörer från en vinstbegränsningsregel eftersom många av dem skulle tvingas i konkurs, säger något om konsekvenserna av den föreslagna regleringen”, säger projektledare Robert Thorburn.
NYHET Publicerad:

LO ger falsk bild av friskolornas vinstuttag

VÄLFÄRD Spelet om välfärdsvinster fortsätter. I en rapport kritiserar LO skolföretag för att prioritera vinst framför kvalitet, vilket drabbar eleverna. Upprörda skolföretagare anser att facket målar upp en felaktig bild.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Elever i friskolor presterar bättre

KOMMENTAR En ny undersökning visar att friskolorna och dess elever visar på bättre resultat än i kommunala skolor. Bland annat känner eleverna i friskolor större studiero, och de är mer nöjda med delaktighet och inflytande. Mot denna bakgrund blir regeringens agerande i välfärdsdebatten än svårare att motivera, skriver välfärdsexpert Anders Morin.
NYHET Publicerad:

”Stopp för valfriheten” – en dålig vinnarslogan för S

DEBATT Regeringen väljer att gå vidare med ett förslag om att begränsa vinsterna i välfärden. Trots att den utredning som Ilmar Reepalu (S) gjorde har sågats av ett stort antal tunga remissinstanser. Förslaget kommer i praktiken innebära att många privata företag inom skola och äldreomsorg tvingas lägga ner, skriver Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Företagare: "Vinstförslaget är ohederligt"

VÄLFÄRD ”Det är oerhört märkligt att man fokuserar på att slå sönder de ekonomiska förutsättningarna för att driva privata välfärdsföretag", säger Thomas Denward, vd i Denbro Omsorg AB.  
NYHET Publicerad:

Märkligt att regeringen håller kvar vid vinstförbudet i omsorg och skola

KOMMENTAR Regeringen svänger och anser att mångfald, konkurrens och vinstsyftande företag, är bra för att stärka kvaliteten inom vården. Det framgår av en utredning. Anders Morin liknar det vid en intellektuell härdsmälta, att regeringen samtidigt håller fast vid vinstsyftets skadliga effekter inom omsorg och skola.
NYHET Publicerad:

Friskolor kritiska mot vinstförbud

VÄLFÄRD Snabba vinster och bristande utbildningskvalitet. Så fungerar de fristående skolorna menar regeringen som nu vill införa ett vinsttak för välfärdsföretagen. Men det är en verklighetsbild som är helt fel, menar skolföretagen.
NYHET Publicerad:

Privat vs. offentlig välfärd – hur ser kvalitetsskillnaderna ut?

KOMMENTAR Det är svårt att ge en entydig bild av kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Bland annat därför att det beror på vem man frågar, skriver Robert Thorburn, projektledare inom välfärd. För att ge en bättre bild har han sammanställt en rad kvalitetsmätningar och länkar till mer information.
NYHET Publicerad:

Norskt familjeföretag har köpt upp 69 förskolor och skolor – i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Oron är stor bland svenska välfärdsföretagare som vittnar om hur Reepalus vinstförslag kommer att slå. Men hos norska paret Randi och Hans Jacob Sundby finns ingen oro alls. Bara i år har de köpt upp 69 förskolor och skolor i Sverige genom sitt företag Læringsverkstedet.
NYHET Publicerad:

Myt att skattemedel försvinner med privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Många tror att privata företag inom vård, skola och omsorg leder till att skattemedel försvinner från välfärden. Det är ett förenklat påstående, menar Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, som reder ut frågan i en film.