Juridikprofessorer sågar regeringens lagrådsremiss om välfärden

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden kan strida mot grundlagen. Det menar två professorer i juridik, Lars Henriksson och Karin Åhman, som granskat remissen. Enligt dem är det tydligt att lagrådsremissen inte bygger på juridisk grund utan är gjord utifån ideologi. ”Det är en väldigt politiserad utredning som ligger till grund för lagrådsremissen”, konstaterar Karin Åhman.

Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala, och Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, sågar regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden.
Foto: Nicklas Mattsson

Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala, och Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, sågar regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden.

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Det finns inga empiriska stöd för att de åtgärder som Reepalu-utredningen föreslår ens är påkallade.

Det sade Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, vid ett seminarium som arrangerades av Center for Business Law vid Handelshögskolan i veckan.

Han har granskat den lagrådsremiss som regeringen överlämnade till lagrådet den 19 januari gällande vinsttak för privata utförare inom välfärden.

Seminariet riktade sig till alla som är intresserade av de rättsliga konsekvenserna av lagförslaget och det lockade både vård- och friskoleföretagare samt intresserade jurister och ekonomer.

Särskilt fokus låg på huruvida det från rättslig synpunkt finns begränsningar i möjligheten att genomföra förslagen. Enligt samtliga talare finns det mycket som talar för att det kommer att uppstå omfattande juridiska svårigheter att genomföra det som utredningen föreslår, eftersom förslagen inte är förenliga med Europakonventionen som är svensk lag eller upphandlingsdirektiven.

Dessutom restes en hel del farhågor om hur att utredningsväsendet blir alltmer politiserat och styrs av ideologiska krafter och hur Reepaluutredningen tycks runda frågor om hur förslagen är kompatibla med svensk grundlag.

Lars Henriksson gick igenom förslagen punkt för punkt och redogjorde för de frågetecken som han anser att remissen väcker. Han undrade bland annat hur man ska tolka frågan om värdeöverföringar och hur förslaget i praktiken ska kunna tillämpas.

Han pekade också på att utredningen inte tycks ha tagit några hänsyn till empiriska data eller forskning på området, utan helt tycks bygga på ideologiska grunder.

Dessutom påvisar han en mängd metodbrister i utredningen. Varför ska till exempel inte idéburna organisationer ha samma uppföljnings- och redovisningskrav som de privata?

– Det verkar som om utredaren tror att om man tar bort möjligheterna att göra vinst så försvinner per automatik alla problem inom välfärdsverksamheterna. Det är ett orimligt antagande, sade Lars Henriksson.

Även Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala Universitet, var starkt kritisk till lagrådsremissen. Hon ser faror med att låta utredningar styras av ideologi och vill att en sådan utveckling bromsas.

– Kravet på tillståndsplikt medför att förutsättningarna att ingå avtal väsentligt försämras och därmed att företagens ekonomiska planering omkullkastas och i värsta fall riskerar att omintetgöras, sade Karin Åhman.

Hon menar vidare att ett företags möjlighet att effektivt utnyttja sin ekonomiska rätt begränsas och de legitima förväntningar som finns begränsas därmed. Det ekonomiska värdet på företaget begränsas, framför allt goodwill och värdet på bokförda aktier.

– En återkallelse av tillstånd och sanktioner på grund av vinstbegränsningskrav innebär en begränsning av äganderätten eftersom lagstiftaren förändrar villkoren för sedan länge etablerade företag, sade Karin Åhman.

Dessutom anser hon att ett lagförslag av den här sorten skadar marknaden redan i förväg. Marknaden tar beslut som bygger på framtida risker. En sådan här utredning skapar oro på marknaden och därmed möjligheter till finansiering med mera.

Den tredje talaren, Erik Olsson, advokat inom offentlig upphandling vid byrån Kahn Pedersen, uppehöll sig vid frågan om de rättsliga argumenten för att motverka vinst i välfärden. Bland annat utredningens antagande om att offentlig skol- eller omsorgsverksamhet skulle vara ”icke ekonomiska tjänster”.

– Vi har identifierat att utredningen bygger på den rättsliga idén att skolverksamhet eller omsorgsverksamhet med offentliga medel skulle vara ”icke ekonomiska tjänster”. Denna tolkning är dock felaktig. All verksamhet som innebär att en myndighet köper varor eller tjänster från en leverantör på en marknad är ekonomisk, sade Erik Olsson. 

Enligt honom är upphandlingsdirektiven heltäckande och tillåter endast köp av sociala tjänster från ideella organisationer i mycket begränsad omfattning.

– Enligt oss saknas det möjligheter till ett generellt vinstbegränsningskrav inom ramen för ett upphandlingsförfarande. Jag hoppas att lagrådet kommer att inse detta, sade Erik Olsson.

Ellen Hausel Heldahl är expert på offentlig upphandling vid Svenskt Näringsliv. Hon är enig med seminariets tre talare om att det är viktigt att lagförslagen som regeringen lägger fram till riksdagen är förenliga med grundlag och EU-rätten.

– Sverige har genom att ansluta sig till EU också långt gående förpliktelser att följa de bestämmelser som gäller för alla medlemsstater i Europa. Det är därför mycket anmärkningsvärt att lagrådsremissen helt saknar en EU-rättslig konsekvensanalys. Det verkar som om regeringen valt att förbise att vi är en del av den Europeiska gemenskapen, säger Ellen Hauser Heldahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.
NYHET Publicerad:

Regeringens höjda krav driver bort välfärdsföretag

KOMMENTAR Oseriösa välfärdsföretag ska drivas bort. Det är grundtanken med regeringens förslag om ägar- och ledningsprövning. Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, ser flera brister med förslaget. Bland annat försvåras nyetableringar av höga krav på eget kapital, skriver han.
NYHET Publicerad:

Lönsamhet och kvalitet går hand i hand

VINST I VÄLFÄRDEN Eftersom lönsamma skolföretag har hög utbildningskvalitet, så vore en vinstreglering missriktad som ett sätt att stärka kvaliteten. Den slutsatsen drar forskarna Gabriel Heller-Sahlgren och Henrik Jordahl i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

"Förslaget gör företag sårbara"

VÄLFÄRD Regeringen har gjort förändringar i Reepalus förslag, men de är mycket små. Inga företag kommer att tvingas gå med förlust, men marginalerna blir så små att många får svårt att överleva, förklarar Robert Thorburn.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Allmänheten vill välja skola, vård och omsorg

KOMMENTAR Tre av tio svenskar vill se någon form av vinstreglering, enligt en undersökning i SvD. "Problemet är att frågan är formulerad utifrån synen, att det är välfärdföretagens vinstnivåer som är problemet istället för att belysa det reella problemet, allmänhetens oro för brister i kvalitén inom välfärden", skriver Tove Jarl, ansvarig för opinionsanalyser.
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

”Reepaluutredningen innebär tvångsnedläggning av min förskola”

FÖRETAGSAMHETEN I elva år har Helena Dyrén drivit sin förskola och fått mycket uppskattning från både föräldrar och kommunen. Men nu går hennes och många andra friförskolor en osäker framtid till mötes. ”Blir Reepaluutredningen verklighet gör jag konkurs”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Rapport: Välfärdsföretagare allt färre

FÖRETAGSAMHETEN Antalet nya företagare i välfärdssektorn sjunker, samtidigt ökar gruppen som lägger ner verksamheten. Främsta förklaringen är vinstdebatten. I skottgluggen hamnar framför allt företagsamma kvinnor, visar ny statistik.  
NYHET Publicerad:

Stor risk att företag lägger ned om vinsttaket genomförs

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Nio av tio elever, brukare och anställda inom privatdriven välfärd finns i bolag som kan tvingas att lägga ned om regeringens förslag blir verklighet. Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas och Anders Morin, ansvarig välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning".
NYHET Publicerad:

Lagrådet ger regeringen svidande kritik

VÄLFÄRD En ändring i lagen om offentlig upphandling för att gynna idéburna aktörer inom välfärdsområdet får kalla handen av Lagrådet. Ovanligt skarp kritik, konstaterar Svenskt Näringslivs expert.