Juridikprofessorer sågar regeringens lagrådsremiss om välfärden

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden kan strida mot grundlagen. Det menar två professorer i juridik, Lars Henriksson och Karin Åhman, som granskat remissen. Enligt dem är det tydligt att lagrådsremissen inte bygger på juridisk grund utan är gjord utifån ideologi. ”Det är en väldigt politiserad utredning som ligger till grund för lagrådsremissen”, konstaterar Karin Åhman.

Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala, och Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, sågar regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden.
Foto: Nicklas Mattsson

Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala, och Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, sågar regeringens lagrådsremiss om vinsttak i välfärden.

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Det finns inga empiriska stöd för att de åtgärder som Reepalu-utredningen föreslår ens är påkallade.

Det sade Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm, vid ett seminarium som arrangerades av Center for Business Law vid Handelshögskolan i veckan.

Han har granskat den lagrådsremiss som regeringen överlämnade till lagrådet den 19 januari gällande vinsttak för privata utförare inom välfärden.

Seminariet riktade sig till alla som är intresserade av de rättsliga konsekvenserna av lagförslaget och det lockade både vård- och friskoleföretagare samt intresserade jurister och ekonomer.

Särskilt fokus låg på huruvida det från rättslig synpunkt finns begränsningar i möjligheten att genomföra förslagen. Enligt samtliga talare finns det mycket som talar för att det kommer att uppstå omfattande juridiska svårigheter att genomföra det som utredningen föreslår, eftersom förslagen inte är förenliga med Europakonventionen som är svensk lag eller upphandlingsdirektiven.

Dessutom restes en hel del farhågor om hur att utredningsväsendet blir alltmer politiserat och styrs av ideologiska krafter och hur Reepaluutredningen tycks runda frågor om hur förslagen är kompatibla med svensk grundlag.

Lars Henriksson gick igenom förslagen punkt för punkt och redogjorde för de frågetecken som han anser att remissen väcker. Han undrade bland annat hur man ska tolka frågan om värdeöverföringar och hur förslaget i praktiken ska kunna tillämpas.

Han pekade också på att utredningen inte tycks ha tagit några hänsyn till empiriska data eller forskning på området, utan helt tycks bygga på ideologiska grunder.

Dessutom påvisar han en mängd metodbrister i utredningen. Varför ska till exempel inte idéburna organisationer ha samma uppföljnings- och redovisningskrav som de privata?

– Det verkar som om utredaren tror att om man tar bort möjligheterna att göra vinst så försvinner per automatik alla problem inom välfärdsverksamheterna. Det är ett orimligt antagande, sade Lars Henriksson.

Även Karin Åhman, tidigare professor i offentlig rätt vid Uppsala Universitet, var starkt kritisk till lagrådsremissen. Hon ser faror med att låta utredningar styras av ideologi och vill att en sådan utveckling bromsas.

– Kravet på tillståndsplikt medför att förutsättningarna att ingå avtal väsentligt försämras och därmed att företagens ekonomiska planering omkullkastas och i värsta fall riskerar att omintetgöras, sade Karin Åhman.

Hon menar vidare att ett företags möjlighet att effektivt utnyttja sin ekonomiska rätt begränsas och de legitima förväntningar som finns begränsas därmed. Det ekonomiska värdet på företaget begränsas, framför allt goodwill och värdet på bokförda aktier.

– En återkallelse av tillstånd och sanktioner på grund av vinstbegränsningskrav innebär en begränsning av äganderätten eftersom lagstiftaren förändrar villkoren för sedan länge etablerade företag, sade Karin Åhman.

Dessutom anser hon att ett lagförslag av den här sorten skadar marknaden redan i förväg. Marknaden tar beslut som bygger på framtida risker. En sådan här utredning skapar oro på marknaden och därmed möjligheter till finansiering med mera.

Den tredje talaren, Erik Olsson, advokat inom offentlig upphandling vid byrån Kahn Pedersen, uppehöll sig vid frågan om de rättsliga argumenten för att motverka vinst i välfärden. Bland annat utredningens antagande om att offentlig skol- eller omsorgsverksamhet skulle vara ”icke ekonomiska tjänster”.

– Vi har identifierat att utredningen bygger på den rättsliga idén att skolverksamhet eller omsorgsverksamhet med offentliga medel skulle vara ”icke ekonomiska tjänster”. Denna tolkning är dock felaktig. All verksamhet som innebär att en myndighet köper varor eller tjänster från en leverantör på en marknad är ekonomisk, sade Erik Olsson. 

Enligt honom är upphandlingsdirektiven heltäckande och tillåter endast köp av sociala tjänster från ideella organisationer i mycket begränsad omfattning.

– Enligt oss saknas det möjligheter till ett generellt vinstbegränsningskrav inom ramen för ett upphandlingsförfarande. Jag hoppas att lagrådet kommer att inse detta, sade Erik Olsson.

Ellen Hausel Heldahl är expert på offentlig upphandling vid Svenskt Näringsliv. Hon är enig med seminariets tre talare om att det är viktigt att lagförslagen som regeringen lägger fram till riksdagen är förenliga med grundlag och EU-rätten.

– Sverige har genom att ansluta sig till EU också långt gående förpliktelser att följa de bestämmelser som gäller för alla medlemsstater i Europa. Det är därför mycket anmärkningsvärt att lagrådsremissen helt saknar en EU-rättslig konsekvensanalys. Det verkar som om regeringen valt att förbise att vi är en del av den Europeiska gemenskapen, säger Ellen Hauser Heldahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.