Managementmetoder som verktyg till att uppnå högre kvalitet och produktivitet inom äldreomsorgen

RAPPORT Publicerad
Managementkvalitet_inom_omsorgen.pdf

I välfärdsdebatten finns en uppfattning att företagen uppnår sin vinst på bekostnad av personalen eller kvaliteten i verksamheten. Vetenskapliga belägg för att så skulle vara fallet i den svenska välfärden saknas dock. För att ge större insikt i debatten har Svenskt Näringsliv låtit konsultföretaget Sirona belysa hur ett större privat välfärdsföretag, Vardaga, som bedriver särskilt boende för äldre, leder och styr sin verksamhet för att få hög kvalitet, låga kostnader och utrymme för vinst.

Att äldreomsorgen bedrivs på ett succesivt klokare sätt är nödvändigt för att klara utmaningen med en åldrande befolkning. Kvalitetsresultaten är också generellt sett goda för företagen i äldreomsorgen.

Av Sironas granskning av Vardaga framgår att företagets storlek och specialisering bidragit till dess konkurrenskraft. Bland annat kan företaget jämföra olika verksamheter och därigenom identifiera bästa praxis för verksamheternas processer. Exempel på sådana processer ges.

Företaget kan också ge duktiga medarbetare möjlighet att växa. Centralt stöd ges till enheter som släpar efter. Konkurrenskraften uppnås inom ramen för en målstyrnings- och uppföljningsmodell som beaktar såväl kvalitet och personal som ekonomi. Hög beläggningsgrad och behovsanpassad schemaläggning bidrar också till ett resultat som ger överskott. Konkurrens från såväl kommunerna själva som mindre innovationsbenägna företag är dock nödvändigt. Brukarnas valfrihet är också viktigt för att säkra och stimulera kvalitet.