Privata företag jobbar smartare i välfärden

NYHET Publicerad

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.

Anders Morin
Foto: SÖREN ANDERSSON

Anders Morin, välfärdspolitisk expert.

Den svenska välfärdsmodellens påfrestningar, med åldrande befolkning och ökande krav i kombination med att andelen i arbetsför ålder minskar, leder till press både på arbetskraftsförsörjningen och finansieringen.

Den beräknade samlade arbetskraftsökningen i Sverige för det närmaste decenniet kommer inte att räcka till för att klara behoven i offentlig sektor och näringslivet, om personaltätheten i välfärdstjänsterna fortsätter att öka. Detta larmar även SKL om.

En sådan utveckling skulle driva upp arbetskraftskostnaderna, urholka näringslivets konkurrenskraft och öka trycket på skattehöjningar. Basen för välfärdens finansiering, det privata näringslivet, skulle utvecklas sämre vilket riskerar att leda till ytterligare skattehöjningar.

För att undvika detta krävs att kommunsektorn arbetar klokare bland annat genom att organisera verksamheten på ett smartare sätt samt nyttja digitaliseringens möjligheter. En del i detta är att låta privata företag i större utsträckning utföra offentligt finansierade tjänster, om kostnaden är lägre eller kvaliteten högre jämfört med om kommunen bedriver verksamheten i egen regi.

I välfärdsdebatten finns emellertid en myt att de privata företagen uppnår sin vinst på bekostnad av personalen eller kvaliteten i verksamheten. Emellertid saknas några vetenskapliga belägg för att så skulle vara fallet i den svenska välfärden. Dessutom presterar de privata utförarna högre eller lika hög kvalitet inom nästan alla områden i välfärden, enligt offentlig statistik och tillgänglig forskning. För att ge större insikt i debatten har Svenskt Näringsliv låtit konsultföretaget Sirona i en rapport belysa hur ett större privat välfärdsföretag, Vardaga, som bedriver särskilt boende för äldre, leder och styr sin verksamhet för att samtidigt få hög kvalitet, låga kostnader och utrymme för vinst.

Att Svenskt Näringsliv valt ett företag inom äldreomsorgen för granskningen är ingen slump. Äldreomsorgen är det område inom välfärden där behoven kommer att öka mest under 2020-talet. Antalet personer över 80 år är kommer att öka med mer än 50 procent till 2029, eller med nästan 300 000 personer, medan befolkningen i arbetsför ålder (20 - 64 år) kommer att växa med sex procent. Att äldreomsorgen bedrivs på ett succesivt klokare sätt är därför nödvändigt för att klara välfärdsutmaningen.

Av Sironas granskning av Vardaga framgår att företaget i kraft av sin storlek och specialisering har betydande konkurrensfördelar jämfört med såväl mindre företag som kommuner. Många boenden agerar som idégeneratorer och testbäddar för nya idéer som ökar produktivitet och kvalitet. Företaget kan även jämföra olika verksamheter och därigenom identifiera bästa praxis för verksamheternas processer. Till exempel har brukarnas betyg av maten ökat, och kostnaderna minskat, efter genomförande av en strukturerad process hur måltiderna bör utformas, som startade på ett enskilt boende. Företaget kan också ge duktiga medarbetare möjlighet att växa i nya befattningar, vilket gynnar både personal och företag. Centralt stöd kan ges till enheter som släpar efter. Fördelarna uppnås inom ramen för en målstyrnings- och uppföljningsmodell som beaktar såväl kvalitet och personal som ekonomi. Ett aktivt arbete för att uppnå en hög beläggningsgrad och en behovsanpassad schemaläggning bidrar också till ett resultat som ger överskott.  

För att Vardaga ska ha incitament att ständigt förbättra sig är det dock nödvändigt med konkurrens från andra aktörer, såväl kommunerna själva som mindre, innovationsbenägna företag, där nya idéer och arbetssätt kan få snabbare genomslag. Att brukarna har valfrihet är också viktigt för att säkra och stimulera kvalitet.  

De företag som driver äldreboenden gör detta till samma eller lägre ersättning än de kommunala – annars blir de inte anlitade av kommunerna. Om de privata företagen inte fanns i äldreomsorgen, utan kommunerna tog över deras verksamhet, skulle kostnaderna för skattebetalarna alltså öka. Dessutom är kvalitetsresultaten enligt Socialstyrelsens kvalitetsmått generellt sett likvärdiga eller bättre.

Fakta liksom beskrivningar av enskilda företags arbetssätt talar sitt tydliga språk. Äldreomsorgen och svensk välfärd behöver de privata företagen för att få mer värde för skattepengarna, och för att Sverige ska klara de utmaningar som demografin orsakar för vår gemensamma välfärd!

Artikeln var publicerad i Uppsala Nya Tidning

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.
NYHET Publicerad:

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

VÄLFÄRD Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vilseledande om privata välfärdsföretag

VÄLFÄRD Socialdemokraterna har publicerat rapporten, ”De får betala priset för Sverigedemokraternas högersväng”, inför kommande valrörelse. Slutsatsen från Svenskt Näringsliv, är att den inte för debatten framåt.
NYHET Publicerad:

Svenskarna får lite vård för skattepengarna

WEBB-TV Svensk hälso-och sjukvård kostar skattebetalarna 235 miljarder kronor varje år. Men trots de höga kostnaderna får svenskarna ut relativt lite vård för pengarna, visar en rapport från OECD. Välfärdsexperten Robert Thorburn efterlyser en debatt om effektiviteten i svensk sjukvård.
NYHET Publicerad:

"Nyköpings kommun utnyttjar den privata hemtjänsten"

OSUND KONKURRENS Nyköping kommuns hemtjänst går rejält back. Kommunen pumpar in extra skattepengar. Men denna uppbackning får inte de privata hemtjänstföretagen. Trots väsentligt mindre pengar fortsätter brukarna strömma till de privata.