"Regeringens vinstförslag bryter mot svensk grundlag"

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rättighetsstadga. Det är anmärkningsvärt att det inte har kommenterats i Reepaluutredningens 850 sidor tjocka betänkande eller regeringens lagrådsremiss.

Anders Thorstensson

Anders Thorstensson, chefsjurist Svenskt Näringsliv

Jan-Mikael Bexhed, advokat och styrelseledamot Sveriges Advokatsamfund

Jan-Mikael Bexhed, advokat och styrelseledamot Sveriges Advokatsamfund

Foto: Advokatsamfundet

Regeringen har nu i en lagrådsremiss gått vidare med Reepaluutredningen förslag om vinstbegräsning för företag som är verksamma inom den offentligt finansierade välfärdssektorn. För många företag innebär det i praktiken ett vinstförbud.

En aspekt som hittills inte uppmärksammats i debatten är hur den föreslagna vinstbegränsningen förhåller sig till den grundlagsskyddade näringsfriheten. Frågan kommenteras heller inte i Reepaluutredningens 850 sidor tjocka betänkande eller regeringens lagrådsremiss.

Enligt 2 kap. 17 § Regeringsformen gäller sedan 1994:

Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Efter att ha analyserat rättsläget kan vi inte komma till annan slutsats än att regeringens förslag strider mot rätten till näringsfrihet. Denna grundlagsreglering är överordnad ”vanlig” lagstiftning. Den föreslagna vinstbegränsningen kan därför inte genomföras.

För att ingrepp i rätten att utöva näring skall vara rättsenligt krävs att ingreppet skall tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Ideologisk grundad aversion mot privat verksamhet och möjligheten att göra vinst är inte något angeläget allmänt intresse. Möjligheten att göra vinst (och risken att göra förlust) kännetecknar all näringsverksamhet. Denna kärna för all näringsverksamhet kan inte inskränkas utan att regleringen kommer i konflikt med rätten till näringsfrihet. Av förarbetena till grundlagsregleringen framgår tydligt att vad som åsyftas med begreppet angelägna allmänna intressen är sådant som miljö, säkerhet och utbildning.

Att de tjänster som tillhandahålls inom den skattefinansierade välfärden håller hög kvalité är förvisso i sig ett angeläget allmänt intresse. Men krav på hög kvalité rättfärdigar inte en vinstbegränsning, eller som Lagrådet uttryckte saken när regeringen för 2000 ville begränsa möjligheterna att driva akutsjukhus i vinstsyfte: ”Önskemålet att begränsa möjligheterna att driva akutsjukhus i vinstsyfte kan däremot inte i sig utgöra ett angeläget allmänt intresse; en begränsning kan ju inte motiveras med att man vill införa samma begränsning.” (Prop. 2000/01:36 s. 30).

Åtgärder som syftar till att säkerställa hög kvalité eller andra angelägna allmänna intressen som inskränker näringsfriheten måste också underkastas en proportionalitetsbedömning i tre steg. För det första bedöms om den ifrågasatta åtgärden alls kan bidra till att nå det allmänna mål som man syftat till. För det andra bedöms om det finns mindre ingripande alternativ som är lika, eller nästan lika, lämpade för ändamålet. Slutligen görs en mer allmän avvägning mellan berörda intressen för att se om det råder en rimlig balans dem emellan. I Reepaluutredningen och lagrådsremissen har inte ens ett försök gjorts att bedöma om den föreslagna vinstbegränsningen kan godtas med hänsyn till dessa tre proportionalitetsbedömningar.

Någon invänder säkert att det i många andra länder inte är tillåtet att bedriva skolverksamhet i vinstsyfte och att ett sådant förbud därför rimligen inte kan vara rättsstridigt i Sverige. Näringsfriheten skyddar inte mot att skattefinansierade tjänster monopoliseras. Men om man inte vill ha monopol så kan man inte utestänga vissa aktörer bara med hänvisning till att deras verksamheter drivs i vinstsyfte. Höga kvalitetskrav i offentligt finansierade verksamheter måste tillämpas lika för alla och kvalitetskraven måste säkerställas på annat sätt än att vinstdrivande företag som uppfyller kvalitetskraven utestängs.

Om det synsätt som lagts till grund för regeringens förslag skulle godtas, skulle vinstdrivande företag enkelt kunna utestängas från all typ av offentlig finansiering. Det skulle kunna gälla företag som bygger vägar, järnvägar och bostäder, företag som leverera mat till skolor och äldreboenden eller till och med företag som utvecklar och bygger bilar och flygplan.

Det är anmärkningsvärt att en statlig utredning i sitt betänkande i stort sett helt förbigått frågorna om hur utredningens förslag förhåller sig till regeringsformen och EU:s rättighetsstadga. Det krävs en helt annan kvalité på ett offentligt utredningsbetänkande för att kraven på fullgod beredning av ett lagstiftningsförslag skall vara uppfyllda.

Reepaluutredningens betänkande har i lagrådsremissen tillförts ytterligare ett moment som strider mot den grundlagsfästa näringsfriheten. I lagrådsremissen föreslås att s.k. idéburna aktörer skall gynnas och därför undantas från delar av det föreslagna regelsystemet. Ett sådant undantag strider mot den uttryckliga regleringen i 2 kap. 17 § regeringsformen att inskränkningar i rätten att driva näring aldrig får ske i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Sammanfattningsvis kan således följande invändningar resas mot den föreslagna vinstbegränsningen:

  • Möjligheten att göra vinst (eller förlust) är grundläggande för all näringsverksamhet och denna möjlighet kan överhuvudtaget inte begränsas utifrån ”angelägna allmänna intressen”. Vinstbegränsning utgör, till skillnad mot hög kvalité, inte ett angeläget allmänt intresse.
  • Det angelägna allmänna intresset av hög kvalité på offentligt finansierade välfärdstjänster säkerställs inte genom en vinstbe­gränsning. En vinstbegränsning enligt föreslagen modell är också opropor­tionerlig vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen

Förslaget om vinstbegränsningen är därför grundlagsstridigt. Också den så kallade ideella sektorns särbehandling är grundlagsstridig, eftersom den strider mot det grundlagsfästa likabehandlingskravet när det gäller näringsfrihet. Dessutom strider den föreslagna vinstbegränsningen med all sannolikhet också mot rätten till näringsfrihet enligt artikel 16 i EU:s rättighetsstadga. Vi anser att det är utomordentligt viktigt att de grundläggande rättigheter och friheter som garanteras i grundlagen respekteras. Detta lagstiftningsärende är inte ett exempel på detta.    

Jan-Mikael Bexhed, advokat och styrelseledamot Sveriges Advokatsamfund

Anders Thorstensson, chefsjurist Svenskt Näringsliv

Artikel är en kortare sammanfattning av en lägre rättslig analys som inom kort kommer att publiceras i Svenskt Juristtidning

Artikeln är tidigare publicerad:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Välfärdens utmaningar kräver kraftsamling  

KOMMENTAR Utredningen om idéburna aktörer i välfärden har presenterat sitt förslag. Ellen Hausel Heldahl, jurist, anser att den är kontraproduktiv. ”Det riskerar att åter sätta frågan om driftsform högst på agendan istället för de utmaningar som behöver lösas”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

EU-rätten tas inte på allvar

KOMMENTAR Under senare år har det vuxit fram en diskussion kring lagstiftningens, och då särskilt grundlagens, ställning i förhållande till politiken och om den behöver stärkas. EU-rätten är sedan Sveriges inträde i EU en del av svensk lagstiftning. En färsk dom från EU-domstolen ger stöd åt dem som anser att respekten för lagstiftningen har försvagats.
NYHET Publicerad:

Tillståndskrav: Tuff batalj väntar vårdföretag

VÄLFÄRD Tuffare granskningar, utdragna handläggningstider och högre serviceavgifter. Det blir verkligheten för tusentals vårdföretag när IVO inför striktare tillståndskrav nästa år, enligt Sabina Joyau på Vårdföretagarna. ”Det kommer att bli tufft att ta sig igenom myndighetens nålsöga”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Norrbottningar går från offentlig vård till privat

VÄLFÄRD Allt fler invånare  i Norrbotten vänder offentlig sjukvård ryggen. Samtidigt listar privata vårdalternativet Norrahamn i Luleå 1 500 nya patienter om året.
NYHET Publicerad:

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

VÄLFÄRDEN Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Privata företag jobbar smartare i välfärden

KOMMENTAR: Svensk välfärd är under press. För att klara behoven krävs att privata företag i större utsträckning utför offentligt finansierade tjänster, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Övervinster i skolan en myt

KOMMENTAR I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

Gammal utredning bakom falska lönesiffror

VÄLFÄRD Socialdemokraterna lutar sig mot en gammal utredning när de sprider falska uppgifter om löneskillnader mellan friskolor och kommunala skolor.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Kvinnliga välfärdsföretagare allt färre

WEBB-TV Kvinnliga företagare flyr välfärdssektorn, många avslutar verksamheten på grund av den politiska debatten om vinst i välfärden. Robert Thorburn, projektledare, förklarar mer i en ny film.
NYHET Publicerad:

Nedlagd byskola fick nytt liv – men hotas av politiken

VÄLFÄRD Ortsbefolkningen gick samman och återskapade byskolan som kommunen lade ner. Trots kommunens bristande tilltro till skolans bärkraft blomstrar nu verksamheten och barn och föräldrar trivs. Men hoten finns kvar – från regeringshåll.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

VALET 2018 Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

S stoppar tillkomsten av fler privata vårdcentraler

VÄLFÄRD Landstingen får rätt att stoppa etableringen av fler fristående vårdcentraler och en lag mot privatiseringen av landets akutsjukhus. Socialdemokraterna presenterade idag en rad förslag som ska ”skapa ordning och reda” i vården. ”Ett otroligt klåfingrigt utspel”, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagare: ”Jakten på kvalitet till låga kostnader är vår livsluft”

VÄLFÄRD Sverige lider inte av resursbrist inom välfärden – snarare tvärt om. Likväl brottas vård, skola och omsorg med stora problem och effektivitetsbekymmer. Problemet är alltså inte brist på pengar – utan hur de används. Privata välfärdsföretag kan visa vägen, enligt ny rapport.
NYHET Publicerad:

”S-utspel allvarligt slag mot valfriheten”

KOMMENTAR Socialdemokraternas utspel idag om att stoppa etableringen av nya vinstdrivna friskolor innebär ett allvarligt slag mot valfriheten. Det anser Anders Morin, välfärdspolitisk expert. ”Det är ett effektivt sätt att ytterligare stärka koncentrationen inom skolan”, säger han.
NYHET Publicerad:

Nej till vinstbegränsning – en seger för mångfald

VÄLFÄRD Riksdagen har röstat nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn. Carola Lemne, vd, ser det som en seger för valfriheten.