Vitsen med vinsten - fyra exempel på företag inom vård och skola som genom hög kvalitet ger uthållig vinst.

RAPPORT Publicerad
Vitsen_med_vinsten.pdf

Hur kommer det sig att privata företag i välfärden, för samma ersättning som sina offentligt ägda konkurrenter, både kan leverera lika bra eller bättre kvalitet och dessutom göra vinst? I den här skriften presenteras fyra framgångsrika företag i välfärdssektorn som har utvecklat sina olika modeller att arbeta efter.

Beskrivningen omfattar många aspekter som t ex hur man arbetar med styrning och uppföljning, hur positiva drivkrafter hos enheterna och dess personal skapas, vad förväntas av ledare och medarbetare samt hur kostnadseffektivitet och hur organiserat kvalitetsarbete åstadkoms.

Två forskare, docent Henrik Jordahl och professor Bo Edvardsson, kommenterar de olika exemplen och ger även en teoretisk bakgrund kring konkurrensteori och tjänsteföretags värdeskapande processer. De svarar inte bara på frågan om hur det kommer sig att dessa företag kan göra vinst med bibehållen kvalitet. De svarar också på frågan om vilken funktion vinsten spelar och varför den är så viktig i välfärdsföretagen.

 

 

 

Författare