Frihandel ger tillväxt och välstånd - Basfakta: Sveriges utrikeshandel 2008

RAPPORT Publicerad

Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar, vilket leder till ökad välfärd. Internationell handel gör det möjligt för dem som är bäst på att leverera en viss vara eller tjänst att sälja den i många länder. Detta gör att konkurrensen ökar och att konsumenterna världen över får mer för pengarna. Handelshinder förhindrar eller försvårar flödet av idéer och teknik mellan nationer och människor. De länder som varit öppna för fri handel med resten av världen är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen.

Fördelar med frihandel är bland annat:

• Ekonomisk tillväxt - För att hela näringslivet ska fungera är det viktigt att före-tagssektorn utvecklas i konkurrens och därmed blir livskraftig. Frihandeln ökar konkurrensen och är en förutsättning för effektivitet och välstånd.

• Konsumentnytta - Konkurrensen leder till lägre priser och bättre utbud för konsumenterna.

• Ökad innovation - Frihandel ökar incitamentet för att utveckla ny teknik och nya produkter. Idéer och teknik sprids.

• Större öppenhet - En öppen och fri handel i konkurrens gör att fler kan delta på lika villkor. Regelsystemet blir mer förutsägbart och transparent.