Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.

Storbritannien har beslutat att lämna EU. Den brittiska regeringen har klargjort att det ska ske i mars 2019. Detta kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet.

Storbritannien är för närvarande världens femte största ekonomi. För många delar av det svenska näringslivet kommer landet också fortsättningsvis att förbli en mycket viktig marknad. Idag är Sveriges handel med Storbritannien är omfattande. 2016 uppgick varuhandeln mellan oss till sammanlagt 134 miljarder kronor, vilket gjorde Storbritannien till vår sjätte största handelspartner avseende varor. Tjänstehandeln mellan Sverige och Storbritannien omfattade sammanlagt 113 miljarder kronor, vilket gjorde Storbritannien till vår tredje största tjänstehandelspartner 2016.

Det enda rimliga förhållningssättet till skilsmässan mellan EU och Storbritannien – ur de svenska företagens perspektiv – är att eftersträva en så friktionsfri uppgörelse som möjligt.

På sikt behövs också ett avtal mellan EU och Storbritannien som i största möjliga utsträckning bevarar den nuvarande relationen mellan Sverige och Storbritannien såvitt avser handel med varor och tjänster, investeringar och personrörlighet.

Storbritanniens regering har deklarerat att man avser återbörda full självständighet till landet, både avseende den externa handelspolitiken och den migrationsfrihet som nu råder inom EU. Det innebär att Storbritannien efter sitt utträde inte kommer att omfattas av den inre marknaden eller att vara delaktigt i EU:s tullunion.

Som ett räkneexempel kan vi till exempel anta att den genomsnittliga tullsatsen för varor från EU i Storbritannien blir 4 procent. Det skulle för svenska varuexporterande företag innebära ökade kostnader i dagsläget om cirka 2,9 miljarder kronor per år bara för tullar. Exporterande svenska företags konkurrenskraft på den brittiska marknaden kan komma att avta märkbart.

Svenskt Näringsliv anser att en första förutsättning för en god fortsättning är att Storbritannien åtar sig att betala de åtaganden landet redan gjort som medlem av EU. I annat fall lär skilsmässoförhandlingarna bryta samman. Detta skulle få mycket negativa konsekvenser för många svenska företag och också få allvarliga effekter för handel och investeringar på sikt.

Svenskt Näringsliv intar därför följande ståndpunkter.

  • EU:s och Storbritanniens förutsedda avtal om villkoren för själva skilsmässan är i första hand en politisk fråga som näringslivet inte har någon anledning att komma med synpunkter på i detalj. Däremot är det i näringslivets intresse att förhandlingarna om ett sådant avtal inte blockerar möjligheten att komma överens om villkoren för den fortsatta ekonomiska relationen mellan parterna.
     
  • Det är en absolut nödvändighet att EU och Storbritannien sluter ett interimsavtal avseende sina inbördes ekonomiska relationer, att gälla under den tid som ett bestående avtal förhandlas fram. Ett sådant interimsavtal bör innebära att Storbritannien (i vart fall i praktisk mening) tills vidare förblir i tullunionen och i den inre marknaden.
     
  • På längre sikt är det nödvändigt att EU och Storbritannien förhandlar fram ett brett och djupt frihandelsavtal. Ett sådant avtal bör som ett minimum innefatta nolltullar på alla industriprodukter, inklusive livsmedel. Att så långt det bara är möjligt behålla fri personrörlighet måste också vara prioriterat. Avtalet bör också innehålla fastställda mekanismer och samarbetsformer som inför framtiden kan motverka divergens avseende regler och standarder mellan parterna.
 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagare i EU: Dessa problem måste lösas

INRE MARKNADEN Otydliga regler, kompetensbrist och språkliga skillnader är problem som tjänsteföretagare runt om i EU upplever, enligt preliminära resultat från en EU-granskning som BusinessEurope står bakom.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv: Ökar engagemanget i internationella frågor

INTERNATIONELLT Svenskt Näringsliv vill vara där besluten fattas. Därför ökar engagemanget i Bryssel. Ordförande Fredrik Persson vill att den nya EU-kommissionen förbättrar villkoren för företagen.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Akut kris i WTO

INTERNATIONELL HANDEL Världshandelsorganisationen, WTO, är i kris. Organisationen, som kan beskrivas som ett smörjmedel för det globala utbytet av varor och tjänster, hänger inte med i utvecklingen. Samtidigt kivas världens länder om bland annat fiske och e-handel.
NYHET Publicerad:

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

EU Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.
NYHET Publicerad:

Blandade omdömen om politisk vision

EU Von der Leyen har presenterat sin politiska plattform. Anders Edholm, chef för EU-kontoret, är positiv till att EU tar ledartröjan i klimatarbetet, att den digitala inre marknaden ska genomföras fullt ut. Samtidigt ger han en kritisk släng åt fullbordandet av den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Inre marknaden: Norden tar på sig ledartröjan

EU Europas kronjuvel, den inre marknaden, ska stärkas. Det är Europaparlamentariker och näringslivsorganisationer från Norden överens om. Bland annat bör den fria rörligheten bli bättre, kvarvarande hinder röjas undan och tjänstedirektivet tillämpas fullt ut.
NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.