Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.

Storbritannien har beslutat att lämna EU. Den brittiska regeringen har klargjort att det ska ske i mars 2019. Detta kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet.

Storbritannien är för närvarande världens femte största ekonomi. För många delar av det svenska näringslivet kommer landet också fortsättningsvis att förbli en mycket viktig marknad. Idag är Sveriges handel med Storbritannien är omfattande. 2016 uppgick varuhandeln mellan oss till sammanlagt 134 miljarder kronor, vilket gjorde Storbritannien till vår sjätte största handelspartner avseende varor. Tjänstehandeln mellan Sverige och Storbritannien omfattade sammanlagt 113 miljarder kronor, vilket gjorde Storbritannien till vår tredje största tjänstehandelspartner 2016.

Det enda rimliga förhållningssättet till skilsmässan mellan EU och Storbritannien – ur de svenska företagens perspektiv – är att eftersträva en så friktionsfri uppgörelse som möjligt.

På sikt behövs också ett avtal mellan EU och Storbritannien som i största möjliga utsträckning bevarar den nuvarande relationen mellan Sverige och Storbritannien såvitt avser handel med varor och tjänster, investeringar och personrörlighet.

Storbritanniens regering har deklarerat att man avser återbörda full självständighet till landet, både avseende den externa handelspolitiken och den migrationsfrihet som nu råder inom EU. Det innebär att Storbritannien efter sitt utträde inte kommer att omfattas av den inre marknaden eller att vara delaktigt i EU:s tullunion.

Som ett räkneexempel kan vi till exempel anta att den genomsnittliga tullsatsen för varor från EU i Storbritannien blir 4 procent. Det skulle för svenska varuexporterande företag innebära ökade kostnader i dagsläget om cirka 2,9 miljarder kronor per år bara för tullar. Exporterande svenska företags konkurrenskraft på den brittiska marknaden kan komma att avta märkbart.

Svenskt Näringsliv anser att en första förutsättning för en god fortsättning är att Storbritannien åtar sig att betala de åtaganden landet redan gjort som medlem av EU. I annat fall lär skilsmässoförhandlingarna bryta samman. Detta skulle få mycket negativa konsekvenser för många svenska företag och också få allvarliga effekter för handel och investeringar på sikt.

Svenskt Näringsliv intar därför följande ståndpunkter.

  • EU:s och Storbritanniens förutsedda avtal om villkoren för själva skilsmässan är i första hand en politisk fråga som näringslivet inte har någon anledning att komma med synpunkter på i detalj. Däremot är det i näringslivets intresse att förhandlingarna om ett sådant avtal inte blockerar möjligheten att komma överens om villkoren för den fortsatta ekonomiska relationen mellan parterna.
     
  • Det är en absolut nödvändighet att EU och Storbritannien sluter ett interimsavtal avseende sina inbördes ekonomiska relationer, att gälla under den tid som ett bestående avtal förhandlas fram. Ett sådant interimsavtal bör innebära att Storbritannien (i vart fall i praktisk mening) tills vidare förblir i tullunionen och i den inre marknaden.
     
  • På längre sikt är det nödvändigt att EU och Storbritannien förhandlar fram ett brett och djupt frihandelsavtal. Ett sådant avtal bör som ett minimum innefatta nolltullar på alla industriprodukter, inklusive livsmedel. Att så långt det bara är möjligt behålla fri personrörlighet måste också vara prioriterat. Avtalet bör också innehålla fastställda mekanismer och samarbetsformer som inför framtiden kan motverka divergens avseende regler och standarder mellan parterna.
 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Europa – den bästa platsen att arbeta och göra affärer på

EU Europeiska företag har åtagit sig att göra Europa till den bästa platsen att arbeta och bedriva företag på. Men hur gör vi det? Hur kan man kan säkra långsiktig tillväxt och sysselsättning i hela EU? Ett svar är att en sammanhållen och välfungerande inre marknad är avgörande för tillväxten, men varje medlemsstats unika villkor och möjligheter bör beaktas.
NYHET Publicerad:

En konkurrenskraftig europeisk industri

POSITIONSPAPPER EU-kommissionen presenterar sin industristrategi i mars. Svenskt Näringsliv vill ha fokus på tillväxt, kompetensförsörjning och regelbördan.
NYHET Publicerad:

Sverige halkar efter i EU:s lagstiftningsarbete

EU Sverige måste flytta fram positionerna i EU:s lagstiftningsarbete. ”Olika samhällsaktörer kommer in först när lagstiftningen ska implementeras i svensk lag, men då har ju allt arbete på EU-nivå redan ägt rum. Då är det för sent”, säger EU-samordnare Sara Lowemark.
NYHET Publicerad:

Lina Håkansdotter: Positiv till EU-kommissionens gröna giv

EU Klimatet är en högt prioriterad fråga för EU. Redaktionen har frågat Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, om näringslivets syn på åtgärdspaketet som går under namnet "en europeisk grön giv."