De privata aktörerna är en del av lösningen

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen har missat att involvera det privata näringslivet i en kommande välfärdskommission. Detta trots att de privata aktörerna ligger före de offentliga inom de områden som kommissionen ska arbeta med, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, och Robert Thorburn, projektledare.

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.

Anders Morin

Foto: Ernst Henry Photography AB
Robert Thorburn

Robert Thorburn

Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen meddelade under Almedalsveckan att man kommer att inrätta en välfärdskommission med anledning av de stora utmaningar den svenska välfärden står inför. Det är på flera sätt ett lovvärt initiativ men det är samtidigt bekymmersamt att regeringen i detta initiativ helt har missat att involvera det privata näringslivet. Särskilt anmärkningsvärt är detta eftersom privata aktörer står för cirka 40 procent av besöken i primärvården, cirka 20 procent av äldreomsorgen, cirka 15 procent av grundskoleeleverna och drygt 25 procent av gymnasieeleverna i Sverige.

Vid presentationen av välfärdskommissionen pekade regeringen särskilt på fem områden som kommissionen ska arbeta med; personalförsörjning, arbetsmiljö och frisknärvaro, digitalisering och implementering av ny teknik och innovationer, olika förutsättningar mellan stad och landsbygd samt organisation och styrning. Inom samtliga dessa områden ligger de privata aktörerna före de offentliga alternativt är de en viktig del av lösningen.

När det gäller rekrytering vittnar flera stora privata aktörer om att de inte alls har några stora problem med att få sökande till nya tjänster – samtidigt flyr många medarbetare från offentligt drivna verksamheter. I en SCB-undersökning svarade uppemot häften av de tillfrågade sjuksköterskorna och lärarna som arbetar hos en privat utförare att de hellre skulle lämna yrket än gå över till att jobba i offentlig regi. Detta är anmärkningsvärt höga siffror. Även vad gäller sjuktalen ligger privata aktörer bättre till än offentliga utförare, även när statistiken rensas för en rad bakgrundsfaktorer.

Digitalisering och innovation drivs till stor del av privata aktörer och det finns till och med vittnesmål om hur innovationsföretag aktivt väljer bort offentliga aktörer då man tycker att det går för långsamt där.

När det gäller förutsättningarna för att erbjuda god välfärd även utanför storstadsregionerna är de privata aktörerna en nyckelförutsättning med allt ifrån lokala byskolor till privat drivna hemtjänstföretag och vårdcentraler som hittar kreativa arbetssätt för att kunna fortsätta verka på landsbygden när regionens (tidigare landstingets) verksamhet har dragits in. Många av dessa glesbygdsaktörer i vården hotas förövrigt nu av den nya tillämpning av momslagstiftningen som regeringen inte lyckats stoppa.

Också när det gäller organisation och styrning finns starka underlag som visar att dessa funktioner ofta fungerar bättre i privat verksamhet.

På det hela taget finns det alltså alla skäl för regeringen att bjuda in det privata näringslivet i välfärdskommissionen. Från näringslivets sida är vi är angelägna om att vara med och skapa lösningar för framtiden och delar gärna med oss av erfarenheter kring hur vi kan skapa en hållbar välfärd.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.