Hög tid att modernisera bokföringsreglerna

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Företagens digitala ekonomiarbete hämmas av ett föråldrat regelverk. Det är hög tid att anpassa bokföringslagens regler till befintliga tekniska möjligheter och utvecklingen i näringslivet. Svenskt Näringsliv har i en hemställan uppmanat regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förenklat regelverk som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och företagens behov. Det skriver Sofia Bildstein-Hagberg, redovisnings- och revisionsexpert.

Sofia Bildstein-Hagberg

Sofia Bildstein-Hagberg, redovisnings- och revisions expert.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Ett nykommet ställningstagande från Skatteverket har på nytt aktualiserat behovet av att se över de krav som ställs på företagens bokföring. Av ställningstagandet framgår bland annat att pappersverifikationer som till exempel taxikvitton och hotellräkningar som tagits emot av anställda i tjänsten ska behandlas som all annan räkenskapsinformation och arkiveras i sju år. Den som vill göra en elektronisk kopia och slänga originalpappret kan göra det först efter fyra år. Fast då är det nog säkrast att ha gjort själva kopian långt tidigare eftersom vanliga kvitton som alla vet knappast är läsbara efter något år.

Sedan bokföringslagens tillkomst har teknikutvecklingen rasat ifrån regelverket i ett snabbt tempo. Moderna redovisningsprogram och tjänster är både kostnadseffektiva och enkla. Nya ekonomisystem är i allt större utsträckning självlärande och många leverantörer inriktar sig särskilt på mindre företag som har behov av en helhetslösning för administrationen. Genom digitala tjänster kan småföretagare sköta en stor del av ekonomiarbetet genom enkla knapptryck på mobiltelefonen. Den positiva utvecklingen hämmas dock av ett föråldrat regelverk. Lagstiftaren har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats på behovet av anpassning av reglerna men än så länge har inget hänt. Det är förvånansvärt med tanke på att Sverige är ett land med en i andra avseenden hög digital mognad.

Det är svårt att hitta något hållbart motiv för att inte godta att räkenskapsinformation som tagits emot på papper direkt ska kunna överföras till elektronisk form för arkivering. I synnerhet vad gäller hantering av utlägg och reseräkningar finns det stora potentiella effektivitetsvinster med en sådan möjlighet. Med ett slopat krav på arkivering i pappersform skulle exempelvis personal som gör utlägg i tjänsten kunna registrera fotokopior på kvitton direkt i reseräkningssystemet utan att hantera papper. Detta är tillåtet i många andra länder, bland annat Norge och Finland. En sådan möjlighet skulle även underlätta administrationen för större företag. Bara det lokalutrymme som krävs för att förvara det stora antalet dokument som det konkret är fråga om kan vara mycket stort. Samtidigt förekommer det i princip aldrig att materialet efterfrågas för kontroller från myndigheternas sida. Skatteverkets revisioner baseras exempelvis i princip uteslutande på den elektroniska kopian av informationen – även under den tid som kravet på arkivering i pappersform löper. Den pappersbaserade dokumentationen fyller inte heller någon funktion för företagen själva eller deras revisorer, utan materialet står i regel helt orört under den period det förvaras.

Teknikutvecklingen har också sprungit ifrån bokföringsreglerna när det gäller kravet på att bokföringsmaterial ska arkiveras på svensk mark. Elektroniskt material kan visserligen lagras utomlands, men bara om företaget anger den exakta adress där servern är placerad till svenska myndigheter. Detta är dock i regel svårt att förena med systemleverantörernas säkerhetsföreskrifter. Många leverantörer har löst detta genom en komplicerad rutin med daglig kopiering av allt elektroniskt räkenskapsmaterial som lagras utomlands till svenska servrar. Detta innebär merkostnader som i synnerhet drabbar mindre företag med begränsade resurser. För pappersdokument är dessutom kravet på arkivering i Sverige absolut. Företag vars ekonomihantering sköts från servicecenter utanför Sverige måste därför frakta dokumentationen långa sträckor för slutlig arkivering, ofta med lastbil. Kravet får således inte bara konsekvenser för företagens kostnadsmassa och administrativa börda, utan även för miljön.

Det är hög tid att anpassa bokföringslagens regler till befintliga tekniska möjligheter och utvecklingen i näringslivet. Möjligheterna till effektivisering och kostnadsbesparingar för företagen är uppenbara. Den administrativa bördan skulle kunna lättas väsentligt bara med hjälp av relativt sett små justeringar i regelverket. Svenskt Näringsliv har därför i dagarna i en hemställan uppmanat regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett förenklat regelverk som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och företagens behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.