Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att avskaffa avdragsrätten för arbetsresor och ersätta det med en avståndsbaserad skattereduktion för arbetsresor.

Reseavdraget sänker kostnaden för arbetsresor och ökar därmed attraktiviteten av att ta och söka arbeten även om restiden till arbetet är lång. De förändringar av reseavdraget som föreslås i betänkandet medför för många skattskyldiga skatteskärpningar som gör det mindre lönsamt att ta den typen av arbeten. För de som redan har ett arbete som kräver långa arbetsresor innebär förslaget att lönsamheten i arbetet minskar och incitamentet att finna ett arbete med mindre restid ökar. För de personer som inte kan byta transportsätt eller arbete blir följden en skärpt beskattning och sämre avkastning på arbetet jämfört med dagens regler. Förslaget skulle skada arbetsmarknadens funktionssätt samt näringslivet, eftersom kompetensförsörjning och matchning försvåras om arbetsutbudet blir mer geografiskt begränsat. Regionförstoring motverkas som en följd av förlaget (vilket kommittén konstaterar), och det strider mot en av de målsättningar som anges i direktiven.

Argumentet för ett avståndsbaserat reseavdrag som det framställs i direktiv och betänkande är till stor del miljö- och klimatbaserat. Dock visar utredningens konsekvensavsnitt samt underlagsrapporten från Sweco att dessa miljö- och klimatvinster skulle bli relativt små. Istället är det färre olyckor i trafiken som gör att den samhällsekonomiska modellkalkylen av förslaget visar att vinsterna överstiger kostnaderna.

Klimatpåverkan orsakas inte av arbetsresor i sig utan av den framdrivningsteknik och det bränsle som bilen förbrukar. Reseavdraget bör därför syfta till att sänka kostnaderna för arbetsresor. Andra regelverk kan utformas för att styra valen av drivmedel och fordon på ett mer klimatvänligt sätt. På så sätt kan målkonflikten undvikas. 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02525/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

105/2019