Ds 2019:6 Remiss Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

REMISS Publicerad

I promemorian föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr.

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget

För det fall regeringen avser genomföra förslaget anser Svenskt Näringsliv att en översyn och förenkling av tvångslikvidationsreglerna bör göras under den fortsatta beredningen av förslaget.  

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet  


Externt diarienummer

Ju2019/01733/L1


Svenskt Näringslivs diarienummer

66/2019