Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

REMISS Publicerad

Med nedanstående invändningar tillstyrker Svenskt Näringsliv förslagen i utkastet till lagrådsremiss.

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att aktieägare ska ges rätt att begära att beslut i ett ärende ska skjutas upp till en fortsatt stämma när stämman hålls med enbart poströstning (förslagets 23 §). I vart fall bör rätten inte gälla alla ärenden i förslaget till dagordning, utan begränsas till de tre ärenden där denna möjlighet finns i dag, nämligen om fastställelse av resultat- och balansräkningarna, om resultatdisposition och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n.

Svenskt Näringsliv anser det angeläget att lagändringarna genomförs snarast, helst med tidigare ikraftträdande än den 1 juni 2020.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet  


Externt diarienummer

-


Svenskt Näringslivs diarienummer

79/2020