Förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv anser att en modernisering av nuvarande normgivning för redovisning av fusion är angelägen, i synnerhet med hänsyn till övergången till K-regelverken, och välkomnar därför Bokföringsnämndens förslag.

Svenskt Näringsliv vill emellertid invända mot förslaget att ta bort den nuvarande principen för fusionsredovisning som bygger på koncernvärden, vilken är en betydligt enklare ansats för värdering av övertagna tillgångar och skulder än den som Bokföringsnämnden nu föreslår. Några motiv till varför Bokföringsnämnden anser att enhetssynen är möjlig att tillämpa vid upprättande av koncernredovisning men inte vid redovisning av fusion lämnas inte i remissen. Om det saknas sådana motiv anser Svenskt Näringsliv att koncernvärdemetoden är den enklaste ansatsen för fusionsredovisning och därför bör tillåtas generellt.

I övrigt har Svenskt Näringsliv ett antal mindre förbättringsförslag som bör övervägas i den fortsatta bearbetningen av vägledningen.


 

Avsändare

Bokföringsnämnden


Externt diarienummer

18-99


Svenskt Näringslivs diarienummer

101/2019