Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker flertalet av Kollegiets förslag till ändringar i Koden, men har invändningar mot bland annat nedanstående förslag. 

• Kodregel 9.9 och fotnot 20: Den personkrets som ska omfattas av bolagsstämmans riktlinjer för ersättning. Svenskt Näringsliv anser att skäl saknas för att i Koden utvidga kretsen utöver vad som föreskrivs i aktiebolagslagen och EU:s aktieägarrättighetsdirektiv. Kretsen bör därför utgöras av VD, vice VD samt – i den mån de erhåller ersättning från bolaget utöver vad bolagsstämman beslutat – styrelseledamöter. För det fall att Kollegiet ändå anser att kretsen ska vidgas, anser Svenskt Näringsliv att det enskilda bolaget bör ges flexibilitet att självt, mot bakgrund av reglernas ändamål, bestämma vilka individer som ingår i bolagsledningen.

• Kodregel 10.5: Den personkrets som ska innefattas i bolagets ersättningsrapport. Svenskt Näringsliv anser även här att kretsen bör utgöras av VD, vice VD samt – i den mån de erhåller ersättning från bolaget utöver vad bolagsstämman beslutat – styrelseledamöter.

• Kodregler 10.5 och 10.6: Ersättningsrapportens innehåll. Svenskt Näringsliv anser att någon utvidgning utöver vad som krävs enligt lag inte bör göras.

• Kodregler 9.4-9.8: Specifika krav på utformning av ersättningar. Svenskt Näringsliv anser att bestämmelserna ska strykas.


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning


Externt diarienummer

-


Svenskt Näringslivs diarienummer

138/2019