Framtidsval-karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

REMISS Publicerad

Att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen är angeläget. Företagens utmaningar med att hitta rätt kompetens är en ständigt aktuell fråga. Ska kompetensförsörjningen fungera bättre måste också vägledningsarbetet i skolan göra det. Idag misslyckas vart fjärde rekryteringsförsök och över 70 procent av företagen anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens. 


Studie- och yrkesvägledningen har en viktig roll att spela när det gäller måluppfyllelsen i grundskolan, genomströmning och examensfrekvens i gymnasieskolan och övergången från ungdomsskolan till jobb och vidare studier. Det är viktigt att eleverna får rätt förutsättningar och rustas väl för framtiden.


För att studie- och yrkesvägledningen ska fungera väl måste det finnas rätt förutsättningar. Vill vi att vägledningen ska fungera bättre framöver är det viktigt att vi ständigt utvecklar och förbättrar alla delar. Studie- och yrkesvägledarutbildningen måste bli bättre på att fånga upp personer med olika typer av bakgrund och erfarenheter och det behöver finnas fler vägar in i yrket. Det är också viktigt att arbetsmarknadsinslagen i utbildningen stärks. Kontakten med branschorganisationer på olika nivåer behöver också vara god


Utredningen är angelägen och Svenskt Näringsliv ställer sig positiva till många av förslagen. Det finns ett stort behov av ökad mätbarhet och uppföljning när det gäller huvudmännens arbete med studie- och yrkesvägledning. Det är också centralt att huvudmannen har en övergripande strategi för studie- och yrkesvägledning.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2019/00243/S


Svenskt Näringslivs diarienummer

38/2019