Huvudbetänkande Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65) 

REMISS Publicerad

I utredningen konstateras att spridningen i arbetsinkomster ha minskat sedan 1990-talet, trots att lönespridningen har ökat. Anledningen är att den något ökade lönespridningen mer än väl har kompenserats av att sysselsättningsgraden har ökat och att arbetstiderna har ökat för de som arbetar minst.

Svenskt Näringsliv menar att detta visar hur viktigt det är med en effektiv fungerande arbetsmarknad. Incitament till arbete och utbildning förutsätter ett visst mått av lönespridning. En sådan spridning behöver i sig inte bidra till ökad ojämlikhet utan kan, genom att fler arbetar, göra att fattigdomsproblemen mildras.

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00727/E4


Svenskt Näringslivs diarienummer

40/2020