Promemorian Förlängt växa-stöd

REMISS Publicerad

Näringslivets Skattedelegation (NSD) välkomnar åtgärder som sänker kostnaderna för att anställa. Principiellt sett delar NSD promemorians analys om att sänkta kostnader för att anställa ökar sysselsättningen. Eftersom det remitterade förslaget är både selektivt och tidsbegränsat kan dock sysselsättningseffekterna i praktiken förväntas bli små, liksom budgeteffekten. Att förlänga växa-stödet skapar ökad förutsägbarhet för de företag som nyttjar det, vilket är bra. Andra begränsningar kvarstår dock oförändrade liksom lönetaket som är oförändrat. Med beaktande av budgeteffekten kunde även justeringar i dessa delar övervägas. NSD förordar i regel generella och enkla skatteregler, då skattesystemet annars riskerar att bli svårgenomträngligt, komplext och mindre legitimt i befolkningens ögon. Generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna är dock betydligt mer kostsamma för det övriga skattebetalarkollektivet, och äldre forskning har dessutom pekat på tveksamma sysselsättningseffekter på lång sikt. Givet vad som sagts ovan ställer sig NSD därför inte avvisande till det remitterade förslaget. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/00432/S1


Svenskt Näringslivs diarienummer

21/2019